link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2018-2022 - 25 september 2019

Locatie: Patio
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H.T.W. Visser
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 4 september 2019 vast te stellen.
4
Vaststellen raadsplanning en toezeggingen
De commissie wordt gevraagd de bijgevoegde raadsplanning en de lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De toezeggingen en moties zijn op de website en in het raadsinformatiesysteem in iBabs te raadplegen onder overzichten bij “Toezeggingen” en “Moties”.
5
Raadsvoorstel 2e Voortgangsrapportage 2019
De raad wordt voorgesteld:
1. de 2e Voortgangsrapportage 2019 vast te stellen;
2. het nadelige saldo van deze rapportage (€ 5.676.000) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2019.
Portefeuillehouder: gehele college
6
Raadsvoorstel vaststellen Wegsleepverordening Zevenaar 2019 (Z/19/335863)
De raad wordt voorgesteld om de Wegsleepverordening Zevenaar 2019 vast te stellen.
Portefeuillehouder: wethouder Koers-de Graaf
7
Stand van zaken project rijkswegen A15 / A12
Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
Portefeuillehouder: wethouder Koers-de Graaf
8
Stand van zaken duurzaamheid
Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
Portefeuillehouder: wethouder Koers-de Graaf
9
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
10
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
11
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. Er is vooraf door Sociaal Zevenaar bijgaande schriftelijke vraag ingediend t.b.v. de rondvraag inzake salaris directeur Leisurelands
12
Sluiting
Zevenaar, 3 september 2019.
Namens de Agendacommissie,
Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier