link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 29 september 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Toelichting: Publiek is welkom in de patio van het gemeentehuis, niet in de raadzaal.
Bundel:
pdf Agendabundel (55.6MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Afscheid Jasmijn Braam als kinderburgemeester van Zevenaar en installatie, benoeming en beëdiging Loid Stegeman als nieuwe kinderburgemeester van Zevenaar (Z/21/399595)
Er zal afscheid genomen worden van Jasmijn Braam als kinderburgemeester van Zevenaar.

De raad wordt voorgesteld Loid Stegeman tot de tweede kinderburgemeester van de gemeente Zevenaar te benoemen voor de duur van het schooljaar 2021/2022.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
4
Vragenuur
4.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
4.b
Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse besturen gemeenschappelijke regelingen
4.c
Mededelingen college
4.d
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
5
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 7 juli jl. vast te stellen. De concept-besluitenlijst wordt nog toegevoegd.
6
Z/21/399601 Benoeming commissielid Ruimte
De raad wordt voorgesteld de heer C.P.J.M. (Micha) van Aken per 30 september 2021 te benoemen tot lid van de raadscommissie Ruimte.
7
Z/20/355568 Herplaatsing Carillon
De raad wordt voorgesteld:
1\. Het carillon te herplaatsen op het Turmac kantoorgebouw \(gemeentehuis Kerkstraat\)\.
2\. Hiertoe het bestaande krediet ‘vierde verdieping gemeentehuis’ in te zetten\.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
8
Z/21/379675 Wijk van de Toekomst Angerlo: Wijktransitieplan
De raad wordt voorgesteld het Wijktransitieplan Angerlo vast te stellen.

Portefeuillehouder: Carla Koers
9
‎Z/19/342350 Koersdocument Omgevingsvisie
De raad wordt voorgesteld het Koersdocument Omgevingsvisie Zevenaar met de daarin opgenomen uitgangspunten vast te stellen.

Portefeuillehouder: Hans Winters
10
Z/21/381935 ‎ Bestemmingsplan Hoogeweg 23c Pannerden
De raad wordt voorgesteld:
1\. De zienswijzennota bestemmingsplan “Herziening Hoogeweg 23c Pannerden” vast te stellen;
2\. Het bestemmingsplan “Herziening Hoogeweg 23c Pannerden” gewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding\, regels en toelichting;
3\. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
11
HAMERSTUK Z/21/382537 Tussentijds advies programmabeleidbepalend orgaan (pbo) lokale omroep
De raad wordt voorgesteld het Commissariaat voor de Media op grond van artikel 2.61, tweede lid, sub c, van de Mediawet 2008 positief te adviseren over het (gewijzigde) programmabeleidbepalend orgaan (pbo) van de Liemerse Omroep Stichting.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
12
Moties vreemd aan de orde van de dag
13
Sluiting