link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 29 september 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:32
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Toelichting: Publiek is welkom in de patio van het gemeentehuis, niet in de raadzaal.
Bundel:
pdf Agendabundel (68.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda/Punt van Orde aanhouden agendapunt 11
Het CDA heeft ter vergadering een Punt van Orde ingediend om agendapunt 11 "Bestemmingsplan Hoogeweg 23c Pannerden" aan te houden.
3
Afscheid Jasmijn Braam als kinderburgemeester van Zevenaar en installatie, benoeming en beëdiging Loid Stegeman als nieuwe kinderburgemeester van Zevenaar (Z/21/399595)
Er zal afscheid genomen worden van Jasmijn Braam als kinderburgemeester van Zevenaar.

De raad wordt voorgesteld Loid Stegeman tot de tweede kinderburgemeester van de gemeente Zevenaar te benoemen voor de duur van het schooljaar 2021/2022.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
4
Vragenuur
4.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
De volgende schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording zijn ingediend:
\- door Lokaal Belang inzake "brokkenbussluis"
\- door D66 inzake Stationsplein 13
\- door D66 inzake nieuwbouw het oude Raadhuys
\- door VVD inzake coronasubsidie Scalabor
\- door CDA inzake gelden controleren QR codes
4.b
Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse besturen gemeenschappelijke regelingen
4.c
Mededelingen college
4.d
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
5
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 7 juli jl. vast te stellen.
6
Z/21/399601 Benoeming commissielid Ruimte
De raad wordt voorgesteld bij acclamatie de heer C.P.J.M. (Micha) van Aken per 30 september 2021 te benoemen tot lid van de raadscommissie Ruimte.
7
Z/21/400046 Benoeming commissielid Middelen
De raad wordt voorgesteld de heer K. (Koen) Godschalk bij acclamatie per 30 september 2021 te benoemen tot lid van de raadscommissie Middelen.
8
Z/20/355568 Herplaatsing Carillon
De raad wordt voorgesteld:
1\. Het carillon te herplaatsen op het Turmac kantoorgebouw \(gemeentehuis Kerkstraat\)\.
2\. Hiertoe het bestaande krediet ‘vierde verdieping gemeentehuis’ in te zetten\.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf

Door de fracties van D66, PvdA en VVD  is een amendement ingediend (agendapunt 8a)
8.a
Amendement PvdA D66 VVD herplaatsing carillon
9
Z/21/379675 Wijk van de Toekomst Angerlo: Wijktransitieplan
De raad wordt voorgesteld het Wijktransitieplan Angerlo vast te stellen.

Portefeuillehouder: Carla Koers
10
‎Z/19/342350 Koersdocument Omgevingsvisie
De raad wordt voorgesteld het Koersdocument Omgevingsvisie Zevenaar met de daarin opgenomen uitgangspunten vast te stellen.

Portefeuillehouder: Hans Winters

Door de fractie van de SP en de VVD is een amendement ingediend (agendapunt 10a)
10.a
Amendement SP VVD Koersdocument Omgevingsvisie
11
AANGEHOUDEN Z/21/381935 ‎ Bestemmingsplan Hoogeweg 23c Pannerden
De raad wordt voorgesteld:
1\. De zienswijzennota bestemmingsplan “Herziening Hoogeweg 23c Pannerden” vast te stellen;
2\. Het bestemmingsplan “Herziening Hoogeweg 23c Pannerden” gewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding\, regels en toelichting;
3\. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
12
HAMERSTUK Z/21/382537 Tussentijds advies programmabeleidbepalend orgaan (pbo) lokale omroep
De raad wordt voorgesteld het Commissariaat voor de Media op grond van artikel 2.61, tweede lid, sub c, van de Mediawet 2008 positief te adviseren over het (gewijzigde) programmabeleidbepalend orgaan (pbo) van de Liemerse Omroep Stichting.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
13
Moties vreemd aan de orde van de dag
De volgende  moties vreemd aan de orde van de dag zijn ingediend:
13a. Motie SP menstruatiearmoede
13b. Motie SP dierenwelzijnsbeleid
13c. Motie Lokaal Belang aansluiten bij Schone Lucht akkoord
13d. Motie VVD, SP, Sociaal Zevenaar en PvdA Onderzoek procesgang bouw en (her)ontwikkelingstrajecten
13.a
Motie SP menstruatiearmoede
13.b
Motie SP dierenwelzijnsbeleid
13.c
Motie Lokaal Belang aansluiten bij Schone Lucht Akkoord
13.d
Motie VVD SP Sociaal Zevenaar PvdA Onderzoek procesgang bouw en (her)ontwikkelingstrajecten
14
Sluiting