link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 3 juni 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Toelichting: Dit is een voortzetting van de raadsvergadering van woensdag 2 juni 2021 die om 21:34 uur geschorst is. Deze raadsvergadering zal digitaal plaatsvinden. U kunt de vergadering online volgen of terugkijken.
https://www.zevenaar.nl/vergaderingen-live-volgen-terugkijken.
Bundel:
pdf Agendabundel (23.5MB)

0
Heropening
10
Z/21/386341 Raadsvoorstel vaststellen Regionale energiestrategie Arnhem Nijmegen 1.0
De raad wordt voorgesteld:
1\. Kennis te nemen van de Regionale Energie Strategie 1\.0 \(RES\-AN 1\.0\) Regio Arnhem Nijmegen;
2\. De RES\-AN 1\.0 vast te stellen met dien verstande dat:
a. de gemeente zich vooralsnog zal richten op 4 lopende projecten voor zonneparken en nog geen invulling/uitwerking geeft aan het regionale zoekgebied;
b. de gemeente niet kan instemmen met de aanduiding van Verkenningsgebieden windturbines op het grondgebied van de gemeente Zevenaar ten behoeve van agenda RES-AN 2.0.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
10.a
Amendement PvdA GroenLinks VVD RES 1.0
Door de fracties PvdA GroenLinks en VVD  is een amendement op agendapunt 10 "vaststellen Regionale energiestrategie Arnhem Nijmegen 1.0" ingediend.
11
Z/21/383956 ‎Ontwerpbegroting 2022 VGGM
De raad wordt voorgesteld de zienswijze vast te stellen om in te stemmen met de VGGM-begroting 2022, inclusief de resultaatbestemming 2020.

Portefeuillehouders: Lucien van Riswijk en Belinda Elfrink
11.a
Amendement VVD Aanscherpen zienswijze VGGM
Door de VVD is het amendement aanscherping zienswijze VGGM ingediend bij agendapunt 11 "Ontwerpbegroting 2022 VGGM".
20
Moties vreemd aan de orde van de dag
Door de fractie van Lokaal Belang zijn 2 moties vreemd ingediend:
\- inzake versterking biodiversiteit\-alternatieve bestrijding Eikenprocessierups
\- inzake bijenkasten
20.a
Motie Lokaal Belang Motie Versterking biodiversiteit - alternatieve bestrijding Eikenprocessierups
Door de fractie van Lokaal Belang is een motie vreemd ingediend inzake versterking biodiversiteit-alternatieve bestrijding Eikenprocessierups
20.b
Motie Lokaal Belang vreemd bijenkasten
21
Sluiting