link naar deze pagina

Commissie Middelen 2018-2022 - 26 september 2019

Locatie: Patio
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: A.H.M. Albers
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.

3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 5 september 2019 vast te stellen.
4
Vaststellen termijnagenda en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de termijnagenda en de (ibabs) overzichten toezeggingen en moties vast te stellen.
5
Raadsvoorstel 2e Voortgangsrapportage 2019
De raad wordt voorgesteld:
1. de 2e Voortgangsrapportage 2019 vast te stellen;
2. het nadelige saldo van deze rapportage (€ 5.676.000) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2019.
Portefeuillehouder: gehele college
6
Raadsvoorstel Drank- en Horecaverordening 2019 Gemeente Zevenaar (Z/19/337315)
De raad wordt voorgesteld de Drank- en Horecaverordening 2019 gemeente Zevenaar vast te stellen.
Portefeuillehouder: burgemeester Van Riswijk
7
Raadsvoorstel verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zevenaar 2019
De raad wordt voorgesteld om de verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 vast te stellen.
8
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
9
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen
10
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders
11
Sluiting
Zevenaar,
Namens de Agendacommissie,
Sofie de Boer, commissiegriffier