link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 22 december 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Bundel:
pdf Agendabundel (28.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vragenuur
3.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
Door de fractie van de VVD zijn twee schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording ingediend inzake
\- de kerstopenstelling van essentiële winkels
\- stand van zaken Stolpersteine
3.b
Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse besturen gemeenschappelijke regelingen
3.c
Mededelingen college
3.d
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
4
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 november jl. vast te stellen.
5
Z/20/371923 Voorbereidingskrediet vastgoedlocaties
De raad wordt voorgesteld om ten behoeve van de planuitwerking van Vincent van Goghstraat 4, Steenhuizen 6, Da Costastraat 2
te Zevenaar en Nieuwe Komstraat 19 en Markt 8 te Lobith een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 150.000,- en dit bedrag in te brengen in een nog op te stellen grondexploitatie.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
6
Z/20/371923 Herontwikkeling diverse vastgoedlocaties
De raad wordt voorgesteld om:
1\. Ten behoeve van de sloop van de locatie de Nieuwe Komstraat 19 te Lobith een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van
€ 40.000,- en dit bedrag eenmalig te dekken uit de Algemene reserve.
2\. De uitgangspunten voor de Bizetstraat 1 te Zevenaar definitief vast te stellen en deze laten dienen als basis voor de verdere herontwikkeling van deze locatie\, onder de voorwaarde dat de daarvoor beoogde provinciale subsidie van € 100\.000\,\- daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld\.
3\. Ten behoeve van de herontwikkeling van de Bizetstraat 1 te Zevenaar een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 366\.000 onder voorwaarde dat de daarvoor beoogde provinciale subsidie van € 100\.000\,\- daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld\.
4\. Het netto bedrag van beslispunt 3 tot een bedrag van € 166\.000\,\- eenmalig te dekken uit de Algemene reserve en € 100\.000\,\- uit het watertakenplan 2022\-2026\.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
7
Z/21/401755 Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2022
De raad wordt voorgesteld:
1\. de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2020 in te trekken;
2\. de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2022 vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
8
Z/21/393115 ‎‎Subsidieaanvraag S.V. Gelders Eiland
De raad wordt voorgesteld het éénmalige subsidiebedrag van € 113.084,- voor modernisering en aanpassing van sportaccommodatie Aerdt en de ontruiming van sportpark Herwen beschikbaar te stellen en te dekken uit de algemene reserve.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
9
Z/21/401199 Belastingverordeningen 2022
Naar aanleiding van een vraag van GroenLinks over het heffen van leges bij het uitstellen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap vanwege maatregel mbt Corona is afgesproken dat in die situatie er geen leges worden geheven.

Bij de verordening leges 2022 (9k-1) is een amendement van GroenLinks ingediend (9k). Hierin wordt verzocht AMBI en SBBI organisaties vrij te stellen van marktgeld.

De raad wordt voorgesteld om:
1\. INT/21/1056512 De verordening OZB 2022 vast te stellen
2\. INT/21/1056390 De verordening rioolheffing 2022 vast te stellen
3\. INT/21/1056511 De verordening afvalstoffenheffing 2022 vast te stellen
4\. INT/21/1056219 De verordening parkeerbelasting 2022 vast te stellen
5\. INT/21/1056419 De verordening toeristenbelasting 2022 vast te stellen
6\. INT/21/1056425 De verordening reclamebelasting 2022 vast te stellen
7\. INT/21/1056513 De verordening precariobelasting 2022 vast te stellen
8\. INT/21/1056117 De verordening marktgelden 2022 vast te stellen
9\. INT/21/1056416 De verordening rioolaansluitgeld 2022 vast te stellen
10\. INT/21/1056508 De verordening lijkbezorgingsrechten 2022 vast te stellen
11\. INT/21/1056109 De verordening leges 2022 vast te stellen
12\. INT/21/1056422 De verordening vermakelijkhedenretributie 2022 vast te stellen

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen

*Nb. in de raadsvergadering zal per verordening gestemd worden.*
9.a
1056512 Bijlage 1 Verordening onroerendezaakbelasting 2022
9.b
1056390 Bijlage 2 Verordening rioolheffing 2022
9.c
1056511 Bijlage 3 Verordening afvalstoffenheffing 2022
9.d
1056219 Bijlage 4 Verordening parkeerbelasting 2022
9.e
1056419 Bijlage 5 Verordening toeristenbelasting 2022
9.f
1056425 Bijlagen 6 en 7: Verordening reclamebelasting 2022 (+ kaart reclamebelasting)
9.g
1056513 Bijlage 8 Verordening precariobelasting 2022
9.h
1056117 Bijlage 9 Verordening marktgelden 2022
9.i
1056416 Bijlage 10 Verordening rioolaansluitgeld 2022
9.j
1056508 Bijlage 11 Verordening lijkbezorgingsrechten 2022
9.k
Amendement GroenLinks Vrijstelling leges ANBI en SBBI
9.k.1
Bijlagen 12 t/m 15 Verordening leges 2022 (+ tarieventabel, bijlage Basisbedragen Nederlands Bouwinstituut en bijlage Welstandstariefregeling)
9.l
1056422 Bijlage 16 Verordening vermakelijkhedenretributie 2022
10
Z/21/401199 Verordening hondenbelasting 2022
De raad wordt voorgesteld de verordening hondenbelasting 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen

Door de fracties van de PvdA en de SP is een amendement ingediend om de tarieven in artikel 5 te wijzigen.
10.a
Amendement PvdA SP Hondenbelasting
11
Z/21/407521 Aanwijzingsbesluit griffier
De raad wordt voorgesteld mevrouw I.M. van Dijk met ingang van 1 januari 2022 aan te wijzen als griffier van de gemeente Zevenaar.

Portefeuillehouder: Werkgeverscommissie
12
HAMERSTUK Z/21/394727 Bezwaren besluit aanwijzing voorkeursrecht Businesspark 7Poort II
De raad wordt voorgesteld conform het advies van de Adviescommissie voor bezwaarschriften te besluiten:
a. De bezwaren van bezwaarmakers 1 t/m 7; niet-ontvankelijk te verklaren;
b. Het bezwaar van bezwaarmaker 8; ongegrond te verklaren en het aanwijzingsbesluit in stand te
laten.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
13
HAMERSTUK Z/21/402877 Uitstel beheerplannen openbare ruimte
De raad wordt voorgesteld de geldigheid van het wegenbeleidsplan 2008 – 2018 voormalig Zevenaar en het beleidsplan openbare verlichting 2015 – 2023 voormalig Rijnwaarden te verlengen tot en met boekingsjaar 2021.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf

Er zijn door de fractie van de PvdA technische vragen ingediend die inmiddels zijn beantwoord. Deze treft u bijgaand aan.
14
HAMERSTUK Z/21/403149 Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van bedrijfswagens
De raad wordt voorgesteld een (aanvullend) krediet van € 304.619 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van bedrijfswagens en de hieruit voorvloeiende afschrijvingslasten ten laste te brengen van het meerjarige begrotingsresultaat.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
15
HAMERSTUK Z/21/402994 Bestuurlijk akkoord en Kadernota Beschermd Wonen
De raad wordt voorgesteld:
1\. De regionale kadernota ‘Samen aan zet 2022’ vast te stellen als basis voor de regionale samenwerking en transformatie opgave van beschermd wonen naar beschermd thuis in de regio Centraal Gelderland\.
2\. Kennis te nemen van het bijgevoegde Bestuurlijk akkoord Beschermd Wonen\, waarin afspraken zijn overeengekomen die worden uitgewerkt in een convenant en regionale begroting voor 2022 en verder\.
3\. De financiële middelen die de gemeente Zevenaar vanaf 2023 van het Rijk ontvangt voor beschermd wonen\, in te zetten voor de uitvoering van de regionale kadernota\, te vertalen naar een regionaal uitvoeringsplan en een lokaal uitvoeringsplan voor onze gemeente\.
4\. Eventuele wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken over het\, in de kadernota benoemende\, voornemen om de uitvoering van beschermd wonen vanaf 2023 onder te brengen bij de MGR Sociaal Domein\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
16
Moties vreemd aan de orde van de dag
Door de fracties van GroenLinks en VVD is een motie Teletolk ingediend (16a)
Door de fracties  Lokaal Belang VVD en GroenLinks is de motie eenmalige subsidie permanente tentoonstelling Liemers Museum WO2 ingediend (16b)
Door de fracties VVD PvdA en GroenLinks is de motie Flexwoningen ingediend.
16.a
Motie vreemd VVD, PvdA en GroenLinks Flexwoningen
16.b
Motie vreemd GroenLinks, VVD, PvdA en SP Teletolk (INGETROKKEN)
16.c
Motie vreemd raadsbreed eenmalige subsidie permanente tentoonstelling Liemers Museum WO2
17
Afscheid interim-griffier mw. W. M. van der Vlies
18
Sluiting