link naar deze pagina

Commissie Middelen 2022-2026 - 23 juni 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J. Hugen
Bundel:
pdf Agendabundel (7.3MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 2 juni 2022 vast te stellen. De concept-besluitenlijst zal nog worden toegevoegd.
3
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
4
Z22/419681 Jaarstukken 2021 Gemeente Zevenaar
De raad wordt voorgesteld:
1\. De jaarstukken 2021 vast te stellen;
2\. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college
op dit verslag;
3\. Voor het totaal van de boekwaarde van overgenomen activa van Ataro een nieuwe
bestemmingsreserve kapitaallasten sportaccommodaties te vormen en een bedrag van € 1.387.467 toe
te voegen;
4\. Het restant van het voordelige resultaat 2021 van € 6\.464\.444 toe te voegen aan de algemene reserve\.

Portefeuillehouder: Wethouder Boone

Door de fracties PvdA en \|Lokaal Belang zijn technische vragen over de jaarstukken gesteld\.
5
Z/22/420721 Ontwerpbegroting VGGM 2023
De raad wordt voorgesteld om de zienswijze conform de concept-zienswijzebrief vast te stellen en daarmee in te stemmen met
de VGGM begroting 2023, onder de voorwaarde dat de VGGM de noodzakelijke verbetering van de bedrijfsvoering beter onderbouwt.

Portefeuillehouder: Burgemeester Van Riswijk
6
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
7
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
8
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders
9
Sluiting