link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2018-2022 - 19 mei 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M.B.M. Jansen
Toelichting: De vergadering is om 22:30 uur geschorst en zal op woensdag 26 mei 2021 om 19:30 uur worden voortgezet. Op 26 mei worden dan nog agendapunten 5, 7 t/m 9 en 12 t/m 15 besproken.
Bundel:
pdf Agendabundel (47.3MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.

Er hebben zich 4 insprekers gemeld:
1\. mevrouw C\. \(Chantal\) Spoelstra inzake procesgang en openstaande vragen betreffende project nieuwbouw Noordeinde
2\. de heer G\.J\. \(Gert\-Jan\) van Kempen inzake agendapunt 10 "Burgerbrief 7 maart 2021 verzoek flexibele toepassing bestemmingsplan Babberichseweg perceel F\-4586"
3\. de heer B\. \(Bert\) Berghoef namens de Nederlandse Bijenhouders Vereniging inzake agendapunt 11 "Brief Nederlandse Bijenhouders Vereniging van 6 april 2021 inzake bijenkasten en omgevingswet \+ raadsinformatiebrief \(RIB\) 2021\-027 inzake vergunning en handhaving kleine bouwwerken"
4\. de heer J\. \(Joris\) Köning namens de buurt inzake noordzijde A12/Zweekhorst m\.b\.t\. het toepassen van de zonneladder bij de realisatie van zonneparken
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst (verslag) van de vergadering van 7 (en 14) april jl. vast te stellen.
4
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
5
Z/21/386071 1e Voortgangsrapportage 2021
De raad wordt voorgesteld:
1\. de 1e voortgangsrapportage 2021 vast te stellen;
2\. in te stemmen met de rubrieken ‘voorstel raad’ zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven;
3\. het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat\.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
6
Z/21/386341 Raadsvoorstel vaststellen Regionale energiestrategie Arnhem Nijmegen 1.0
De raad wordt voorgesteld:
1\. Kennis te nemen van de Regionale Energie Strategie 1\.0 \(RES\-AN 1\.0\) Regio Arnhem Nijmegen;
2\. De RES\-AN 1\.0 vast te stellen met dien verstande dat:
a. de gemeente zich vooralsnog zal richten op 4 lopende projecten voor zonneparken en nog geen invulling/uitwerking geeft aan het regionale zoekgebied;
b. de gemeente niet kan instemmen met de aanduiding van Verkenningsgebieden windturbines op het grondgebied van de gemeente Zevenaar ten behoeve van agenda RES-AN 2.0.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
7
Z/20/355142 ‎Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en een zienswijze in te dienen tegen de begroting 2022 van de ODRA.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
8
Z/21/386116 ‎Jaarrekening RDL 2020 en Kaderbrief 2022
De raad wordt voorgesteld:
1\. Geen reactie te geven op de jaarrekening 2020 van Reinigingsdienst De Liemers\.
2\. Geen reactie te geven op de Kaderbrief 2022\.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
9
Z/21/385342 Beschikbaar stellen krediet 2de fase revitalisering Tatelaar voor Toekomstbestendig bedrijventerrein Hengelder en Tatelaar
De raad wordt voorgesteld € 50.000,- beschikbaar te stellen van het krediet van € 500.000,- revitalisering 2de fase Tatelaar ten behoeve van een Actieplan voor het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen Hengelder en Tatelaar.

Portefeuillehouder: Belinda Elfrink
10
Burgerbrief 7 maart 2021 verzoek flexibele toepassing bestemmingsplan Babberichseweg perceel F-4586
Geagendeerd op verzoek van de fractie van Sociaal Zevenaar (raadsvergadering 21 april 2021). De fractie wil graag de mogelijkheden hiertoe bespreken.

Nb. Op 7 mei 2021 zijn nog aanvullende stukken door afzender aangeleverd (bijlage 2)
11
Brief Nederlandse Bijenhouders Vereniging van 6 april 2021 inzake bijenkasten en omgevingswet + raadsinformatiebrief (RIB) 2021-027 inzake vergunning en handhaving kleine bouwwerken
Geagendeerd op verzoek van de fracties van Lokaal Belang, D66 en VVD (raadsvergadering 21 april 2021). De fractie van Lokaal Belang wil zowel de brief als de RIB in samenhang bespreken met het verzoek aan het college om het standpunt hierover te bepalen. De fractie van de VVD wil graag in de commissie een debat over dit onderwerp laten plaatsvinden.
12
Stand van zaken project rijkswegen A15 / A12
Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
13
Stand van zaken duurzaamheid
Vanwege de importantie en impact van dit project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
14
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
15
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
16
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.

Er zijn van tevoren 3 schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording ingediend:
\- door Lokaal Belang inzake doden eikenprocessierupsen met xentari
\- door de PvdA inzake de campagne "Maai Mei Niet"
\- door de VVD inzake Stelconplaten BAT terrein
De vragen zijn hierbij gevoegd en worden ter vergadering door het college beantwoord.
17
Sluiting
Zevenaar,
Namens de Agendacommissie,
Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier