link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 14 mei 2020

Locatie: Video-conference
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Toelichting: Dit is een voortzetting van de raadsvergadering van woensdag 13 mei 2020 die om 21.45 uur geschorst is.
Bundel:
pdf Agendabundel (23.4MB)
Algemene documenten:

1
Heropening
7
Verordening “watersportcentrum De Bijland” (Z/20/350915)
De raad wordt voorgesteld de verordening “watersportcentrum de Bijland” vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Winters

Er is door GroenLinks een amendement ingediend inzake snelle motorboten op de Bijland

Er is door de PvdA en D66 een amendement ingediend inzake de periode waarin de verordening  van kracht is.
8
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Ringdam 1 te Herwen (Z/19/331349)
De raad wordt voorgesteld om:

1. De responsnota bestemmingsplan “Ringdam 1 te Herwen” vast te stellen
2. Het bestemmingsplan Ringdam 1 te Herwen gewijzigd vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding, regels en toelichting
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Winters
9
Hoogbouw afvalbeleid en invoering diftar (Z/20/351401)
De raad wordt voorgesteld een investeringskrediet van € 655.000,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van 63 ondergrondse containers voor restafval met een bijbehorend passensysteem.

Portefeuillehouder: wethouder Koers
10
HAMERSTUK Wensen en bedenkingen oprichting Stichting Liemerse Ambassade (Z/19/344863)
De raad wordt voorgesteld geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken naar aanleiding van het voornemen van het college om stichting de Liemerse ambassade (mede) op te richten.

Portefeuillehouder: wethouder Elfrink

Nb.
Omdat de openstaande vragen vanuit de commissie voldoende zijn beantwoord is 13 mei jl. in de raadsvergadering bij het vaststellen van de agenda besloten dit onderwerp als HAMERSTUK op de agenda te plaatsen.
11
HAMERSTUK Warmtenet Zevenaar: resultaten fase 2 & vervolg fase 3 (Z/16/257424)
HAMERSTUK
De raad wordt voorgesteld het benodigde budget voor het vervolgtraject fase 3A warmtenet Zevenaar (€ 40.237) te dekken uit de Klimaatmiddelen die beschikbaar zijn gesteld door het Rijk middels de decembercirculaire 2019.

Portefeuillehouder: wethouder Koers
12
HAMERSTUK Vervanging glas- en ondergrondse restafvalcontainers (Z/20/351403)
HAMERSTUK
De raad wordt voorgesteld om:
1\. Een investeringskrediet van € 431\.000\,\- beschikbaar te stellen voor de vervanging van 45 boven en ondergrondse glascontainers voor nieuwe ondergrondse glascontainers \(voor bont en wit glas\);
2\. Een investeringskrediet van € 144\.000\,\- beschikbaar te stellen voor de vervanging van 18 ondergrondse containers voor restafval in het Gelderse Eiland\.

Portefeuillehouder: wethouder Koers
13
Moties vreemd aan de orde van de dag
De volgende moties zijn ingediend:
\- motie SP inzake maatwerk voor zzp'ers
\- motie SP inzake noodsubsidie
\- motie PvdA\, VVD\, D66\,SP en Sociaal Zevenaar inzake vrijstelling precario\- en reclamebelastingen 2020
14
Sluiting