link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2022-2026 - 13 april 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M.B.M. Jansen
Bundel:
pdf Agendabundel (98.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Beëdiging nieuwe commissieleden
De volgende commissieleden zullen worden beëdigd:
\- Ali Ok
\- Roy van Essen
\- Berno Stokman
\- Geert Wieggers
\- Erik Verkampen
\- Koen Godschalk
\- Marga Dunnink
\- Paul Freriks
\- Daniel Futselaar
Commissielid Henk Visser zal als voorzitter van de commissie Samenleving in de commissie Samenleving van 12 april beëdigd worden.
3
Vaststellen agenda
4
Inspraak
Er heeft zich een inspreker gemeld:
\- de heer D\. \(Davey\) Gerritzen zal inspreken over het plan "Waaijakkers II" te Aerdt\.
5
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
6
Z/21/405121 Vaststellen van het bestemmingsplan Kruisveld 23 t/m 37 Angerlo ten behoeve van de realisatie van acht sociale huurwoningen
De raad wordt voorgesteld:
1\. Het bestemmingsplan Het Kruisveld 23\-37\, Angerlo ongewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding\, regels en toelichting;
2\. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
7
Z/21/406219 Vaststellen bestemmingsplan “Zuiderlaan 40 te Zevenaar”
De raad wordt voorgesteld:
1\. Het bestemmingsplan “Zuiderlaan 40\, Zevenaar”\, bestaande uit een toelichting\, regels en verbeelding\, gewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de bijgevoegde stukken;
2\. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
8
Z/20/‎364581 Wijzigingsbesluit bestemmingsplan Uuleveld fase 2 Pannerden
De raad wordt voorgesteld het aangepaste bestemmingsplan Uuleveld fase 2 Pannerden vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding, regels en toelichting.

Portefeuillehouder: Hans Winters
9
Z/21/379355 Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'De Holtkamp, Zevenaar'
De raad wordt voorgesteld:
1\. het bestemmingsplan “de Holtkamp\, Zevenaar” bestaande uit een toelichting\, regels en verbeelding\, gewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de bijgevoegde stukken;
2\. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
10
Z/21/393935 Verklaring van geen bedenkingen Omgevingsvergunning Kijfwaard 10
De raad wordt gevraagd voor de locatie Kijfwaard 10 in Pannerden een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verplaatsen van het kleidepot, het realiseren van een overkapping en het plaatsen van legioblokken en een portocabin.

Portefeuillehouder: Hans Winters
11
Stand van zaken project rijkswegen A15/A12
Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
12
Stand van zaken duurzaamheid
Vanwege de importantie en impact van dit project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
13
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
14
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
15
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
Door de fractie van de PvdA is een vraag ingediend inzake de lijst met kavels Groot Holthuizen.
Door de fractie van Lokaal Belang is een vraag ingediend inzake overleg RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking).
De vragen zijn hierbij gevoegd.
16
Sluiting
Zevenaar, 4 april 2022.
Namens de Agendacommissie,
Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier