link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2018-2022 - 16 april 2020

Locatie: Digitale vergadering
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H.T.W. Visser
Toelichting: Dit is een digitale vergadering.
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren. De inspraakteksten zullen nog toegevoegd worden.

Insprekers:
1\. mevr\. Y\. de Nerée inzake "Uitvoering geven aan gerechtelijke uitspraak inzake bestemmingsplan “Landgoed Halsaf\, deel Huize Babberich” \(agendapunt 4\)  *Inspraaktekst is bijgevoegd*
2\. de heer A\. de Nerée \(namens Huize Babberich B\.V\. en Halsaf Exploitatie B\.V\. en als vertegenwoordiger van een groot deel van de familie de Nerée tot Babberich\) inzake "Uitvoering geven aan gerechtelijke uitspraak inzake bestemmingsplan “Landgoed Halsaf\, deel Huize Babberich” \(agendapunt 4\)
3\. de heer mr\. R\.C\.J\.E\. de Nerée tot Babberich\, voorzitter Stichting Behoud landgoed Kasteel Halsaf
nb. deze inspraaktekst wordt door de commissievoorzitter voorgelezen op verzoek van de heer De Nerée; er kunnen door de commissie hierover dus geen vragen worden gesteld
4\. mevr\. M\. Blom inzake Verordening “watersportcentrum De Bijland” \(agendapunt 5\)
5\. dhr\. M\. Martens inzake Verordening "watersportcentrum De Bijland" \(agendapunt 5\)
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijsten van de vergadering van 12 februari jl. en de digitale vergadering van 2 april jl. vast te stellen. De vergadering van 18 maart jl. is vanwege de corona-crisis geannuleerd.
4
Uitvoering geven aan gerechtelijke uitspraak inzake bestemmingsplan “Landgoed Halsaf, deel Huize Babberich” (Z/18/311941)
De raad wordt voorgesteld om de “Partiele herziening van het bestemmingsplan Landgoed Halsaf, deel Huize Babberich” vast te
stellen, zowel in papieren vorm als digitaal.

Portefeuillehouder: wethouder Winters
5
Verordening “watersportcentrum De Bijland” (Z/20/350915)
De raad wordt voorgesteld de verordening “watersportcentrum de Bijland” vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Winters
6
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Ringdam 1 te Herwen (Z/19/331349)
De raad wordt voorgesteld om:

1. De responsnota bestemmingsplan “Ringdam 1 te Herwen” vast te stellen
2. Het bestemmingsplan Ringdam 1 te Herwen gewijzigd vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding, regels en toelichting
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Winters
7
Warmtenet Zevenaar: resultaten fase 2 & vervolg fase 3 (Z/16/257424)
De raad wordt voorgesteld het benodigde budget voor het vervolgtraject fase 3A warmtenet Zevenaar (€ 40.237) te dekken uit de Klimaatmiddelen die beschikbaar zijn gesteld door het Rijk middels de decembercirculaire 2019.

Portefeuillehouder: wethouder Koers
8
Hoogbouw afvalbeleid en invoering diftar (Z/20/351401)
De raad wordt voorgesteld een investeringskrediet van € 655.000,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van 63 ondergrondse containers voor restafval met een bijbehorend passensysteem.

Portefeuillehouder: wethouder Koers
9
Vervanging glas- en ondergrondse restafvalcontainers (Z/20/351403)
De raad wordt voorgesteld om:
1\. Een investeringskrediet van € 431\.000\,\- beschikbaar te stellen voor de vervanging van 45 boven en ondergrondse glascontainers voor nieuwe ondergrondse glascontainers \(voor bont en wit glas\);
2\. Een investeringskrediet van € 144\.000\,\- beschikbaar te stellen voor de vervanging van 18 ondergrondse containers voor restafval in het Gelderse Eiland\.

Portefeuillehouder: wethouder Koers
10
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
11
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
12
Sluiting
Zevenaar, 3 april 2020
Namens de Agendacommissie,
Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier