link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 10 juni 2020

Locatie: digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Toelichting: De vergadering is om 21:45 uur geschorst en wordt op donderdag 11 juni 2020 19:30 uur voortgezet. De besluitvorming van agendapunten 7 t/m 20 vindt u terug bij de raadsvergadering van 11 juni 2020.
Bundel:
pdf Agendabundel (408.4MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
2.a
Punt van Orde om agendapunt 6 van agenda af te halen en door te schuiven naar de volgende vergadering
3
Z/17/286690 Bekrachtiging geheimhouding
De raad wordt voorgesteld de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de memo uitleg vaststellingsovereenkomst De Zweekhorst en de getekende vaststellingsovereenkomst te bekrachtigen.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
4
Vragenuur
4.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
De volgende schriftelijke vragen zijn ingediend:
\- Van SP en de PvdA inzake leerlingenvervoer
\- Van D66 inzake het organiseren van een kamp voor leerlingen van groep 8 na 1 juli 2020
\- Van Lokaal Belang inzake een frauderende ambtenaar in Doetinchem
4.b
Mededelingen college
Er zijn geen mededelingen van het college.
4.c
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
pdf 200610 Lijst ingekomen stukken raad 10 juni 2020 (96KB)
pdf 1. 200511 Brief Horeca Nederland inzake motie betreffende afstel of kwijtschelding precario en reclamebelasting 2020 (124KB)
pdf 2. 200511 Brief Meldpunt hoge pieptonen inzake hoogfrequentie steen- en kattenverjagers (2.1MB)
pdf 3. 200513 Brief Ondernemend Zevenaar aan college en raad motie precario en reclamebelasting (167KB)
pdf 4. 200514 Brief Stichting Echt Scheiden zonder Schade inzake consultatie Wet deelgezag (210KB)
pdf 5. 200514 Ontwerpbegroting 2021 Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden (1.3MB)
pdf 6. 200515 VNG Ledenbrief 20-015 Lachgas (67KB)
pdf 7. 200515 VNG Ledenbrief 20-020 ledenraadpleging ivm uitstel ALV tot september 2020 (61KB)
pdf 8. 200518 VNG Ledenbrief 20-021 Corona-crisis nr. 8 (65KB)
pdf 9. 200518 Kopie brief Provincie aan gemeente Rheden 130520 inzake Covid-19 - noodfonds (1.4MB)
pdf 10. 200519 Zienswijze ontwerpbesluit 4 starterswoningen Binnenweg Giesbeek (10.1MB)
pdf 11. 200519 Motie gemeente Alphen-Chaam stabieler gemeentefonds AANGENOMEN (98KB)
pdf 12. 200520 VNG Ledenbrief 20-023 Coronacrisis nr. 9 (133KB)
pdf 13. 200520 VNG Ledenbrief 20-022 - voortgang en resultaat samenwerking in de waterketen (135KB)
pdf 14. 200522 Motie Peel en Maas - RES - Uitgangspunten Regionale Energiestrategie 2020-018 (aangenomen) (637KB)
pdf 15. 200525 Factsheet 1e kwartaal 2020 Ambulancezorg Gelderland-Midden (VGGM) 090420 gemeente Zevenaar (1MB)
pdf 16. 200525 Inspraakreactie Natuurmonumenten inzake bp Buitengebied Zevenaar noord (211KB)
pdf 17. 200526 Inspraakreactie Landgoed De Steegh inzake bp Buitengebied Zevenaar noord (178KB)
pdf 18. 200526 Uitnodiging deelname 2020 Orange the World (Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) (2.5MB)
pdf 19. 200526 Ledenbrief VNG Gelderland vervallen ALV 2020 (3.7MB)
pdf 20. 200526 Brief gemeente Roosendaal aan Tweede Kamer over uitrol 5G (268KB)
pdf 21. 200526 Brief verzoek om medewerking aan viering Verenigde Naties 75 jaar in 2020 (535KB)
pdf 22. 200527 VNG Ledenbrief 20-024 Handvatten voor de uitvoering van de Archiefwet (150KB)
pdf 23. 200528 VNG Ledenbrief 20-025 Corona-crisis nr. 10 (78KB)
pdf 24. 200529 Oproep div. organisaties aan gemeenten om 500 vluchtelingenkinderen op te vangen in Nederland (844KB)
pdf 25. 200529 Brief Burgercollectief Stralingsbewust Wonen inzake stralingsarme woongebieden (75KB)
pdf 26. 200602 Raadsbrief Aardgasvrij Angerlo inzake Angerlo aardgasvrij en duurzaam.pdf (210KB)
pdf 27. 200603 Motie gemeente Brunssum behoud autonomie lokale rekenkamer(functie)s 260520 (51KB)
pdf 28. 200603 Motie gemeente Brunssum afschaffen verhuurderheffing 260520 (128KB)
pdf 29. RIB 2020-055 Wegenlegger (804KB)
pdf 30. RIB 2020-056 Maandrapportage Zevenaar Oost - januari-maart 2020 (480KB)
pdf 31. RIB 2020-057 Voortijdig Schoolverlaten RMC analyse 2018-2019 (3.3MB)
pdf 32. RIB 2020-054 COVID-19 d.d. 18 mei 2020 (6MB)
pdf 33. RIB 2020-026 verlenging raamovereenkomst RSR hulpmiddelen 1 juli 2020 - 20 juni 2021 (592KB)
pdf 34. RIB 2020-059 Jaaroverzicht Monitor Dienstverlening 2019 (2MB)
pdf 35. RIB 2020-060 Jaarverslag 2019 Erfgoedcommissie Duiven-Zevenaar (3.8MB)
pdf 36. RIB 2020-061 Verslag klankbordgroep RDL 23 april 2020 (19.3MB)
pdf 37. RIB 2020-058 Covid-19 in het Sociaal Domein Zevenaar (2.7MB)
pdf 38. RIB 2020-062 Versterking regionale samenwerking Regio Arnhem-Nijmegen (13.2MB)
pdf 39. RIB 2020-065 COVID-19 d.d. 2 juni 2020 (527KB)
pdf 40. RIB 2020-063 Update stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen (1.5MB)
5
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de digitale raadsvergadering van 13/14 mei jl. vast te stellen.
6
Bestemmingsplan buitengebied Zevenaar Noord (2018) vaststelling (Z/16/245064) ‎
De raad wordt voorgesteld om:
1\. De zienswijzenota voor het bestemmingsplan “Buitengebied Zevenaar Noord 2018” vast te stellen inclusief de daarin in voorgestelde wijzigingen;
2\. Het bestemmingsplan Buitengebied Zevenaar Noord 2018 gewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding\, regels en toelichting;
3\. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Hans Winters

Er zijn 3 amendementen ingediend:
\- amendement PvdA Kwartiersedijk Babberich
\- amendement Lokaal Belang en PvdA Tutenburgsestraat
\- amendement VVD wijziging openingstijden horeca categorie 2a

Er zijn 2 moties ingediend:
\- motie Sociaal Zevenaar\, PvdA\, Lokaal Belang en VVD verruiming bedrijfsbebouwing LMB Roes te Zevenaar
\- motie Sociaal Zevenaar en PvdA verruiming openingstijden De Panoven
pdf Raadsvoorstel en raadsbesluit Bestemmingsplan buitengebied Zevenaar Noord (2018), vaststelling (94KB)
pdf Geamendeerd raadsbesluit bestemmingsplan buitengebied Zevenaar Noord (2018), vaststelling (52KB)
pdf VERWORPEN Amendement PvdA Bestemmingsplan Zevenaar Noord - Kwartiersedijk Babberich (122KB)
pdf AANVAARD Amendement Lokaal Belang PvdA Bestemmingsplan Zevenaar Noord -Tutenburgsestraat (vs2) (143KB)
pdf VERWORPEN Amendement VVD Wijziging openingstijden horeca categorie 2a (123KB)
pdf AANVAARD Motie Sociaal Zevenaar PvdA Lokaal Belang VVD Verruiming bedrijfsbebouwing LMB Roes te Zevenaar versie 2.0 (141KB)
pdf VERWORPEN Motie Sociaal Zevenaar en PvdA Verruiming openingstijden Buitengoed de Panoven (127KB)
pdf Bijlage 1 Aangepaste Zienswijzenota Bestemmingsplan Buitengebied Zevenaar Noord (2018) (21.1MB)
pdf Bijlage 2 Aangepaste Toelichting BP Buitengebied Zevenaar Noord 2018 (8.6MB)
pdf Bijlage 3 Aangepaste Regels Bestemmingsplan Buitengebied Zevenaar Noord (2018) (vs 2) (721KB)
pdf Bijlage 3a BPB toelichting op de wijzigingen nav de commissie ruimte van 3 juni (15KB)
pdf Bijlage 4 Aangepaste Verbeelding Bestemmingsplan Buitengebied Noord (2018) Legenda (337KB)
pdf Bijlage 5 Aangepaste Bestemmingplan Buitengebied Zevenaar Noord (2018) Kaart 1 (vs 2) (2.2MB)
pdf Bijlage 6 Aangepaste Verbeelding Bestemmingsplan Buitengebied Noord (2018) Kaart 2 (vs 2) (2.2MB)
pdf Bijlage 7 Aangepaste Verbeelding Bestemmingsplan Buitengebied Noord (2018) Kaart 3 (vs 2) (2.4MB)
pdf Bijlage 8 Aangepaste Verbeelding Bestemmingsplan Buitengebied Noord (2018) Kaart 4 (vs 2) (3.6MB)
pdf Bijlage 9 Aangepaste Verbeelding Bestemmingsplan Buitengebied Noord (2018) Kaart 5 (vs 2) (2.4MB)
pdf Bijlage 10 Voorwaardelijke verplichtingen (bijlage bij de regels) (77KB)
pdf Bijlage 11 Staat van bedrijfsactiviteiten (bijlage bij regels) (31KB)
pdf Bijlage 12 Plussenbeleid gemeente Zevenaar (bijlage bij regels) (345KB)
pdf Bijlage 13 Nota van uitgangspunten Buitengebied Zevenaar (bijlage bij toelichting) (1.9MB)
pdf Bijlage 14 PlanMER Buitengebied Zevenaar (bijlage bij toelichting) (11MB)
pdf Bijlage 15 Oplegnotitie vertaling MER naar BP (bijlage bij toelichting) (467KB)
pdf Bijlage 16 Oplegnotitie Reactie op Commissie mer (bijlage bij toelichting) (631KB)
pdf Bijlage 17 Beschrijving kernkwaliteiten GO en GNN (bijlage bij toelichting) (9.4MB)
pdf Bijlage 18 ROB Panovenweg 29 (bijlage bij toelichting) (7.4MB)
pdf Bijlage 19 ROB Pannerdenseweg 14 (bijlage bij toelichting) (25.9MB)
pdf Bijlage 20 ROB pannerdenseweg 18 (bijlage bij toelichting) (12.3MB)
pdf Bijlage 21 ROB Broekzijdestraat 1a (bijlage bij toelichting) (116.5MB)
pdf Bijlage 22 ROB Babberichseweg 33c (bijlage bij toelichting) (9MB)
pdf Bijlage 23 ROB Kerkstraat 18a Lathum (bijlage bij toelichting) (1.5MB)
pdf Bijlage 24 ROB Kerkstraat 18a Lathum bijlage geluid (bijlage bij toelichting) (13.3MB)
pdf Bijlage 25 ROB Kerkstraat 18a Lathum bijlage Quick scan natuur (bijlage bij toelichting) (20.2MB)
pdf 20-347 200305 Beantwoording technische vraag SZ inzake bestemmingsplan Buitengebied Zevenaar Noord Huis Sevenaer (83KB)
pdf 20-358 200602 Beantwoording TV PvdA 200322 Bestemmingsplan Buitengebied noord - Paintballcentrum (98KB)
pdf 20-359 200415 Beantwoording TV PvdA 200322 Bestemmingsplan Buitengebied noord - archeologie (20KB)
pdf 20-387 200608 Beantwoording TV VVD 200603 bestemmingsplan buitengebied (68KB)
pdf 200605 Beantwoording vragen cie. Ruimte 030620 ontwerp-bp Buitengebied Zevenaar Noord (126KB)
pdf 200610 Beantwoording vragen cie. Ruimte 030620 incl. aanvullende info tav overgangsrecht bestemmingsplan Buitengebied Zevenaar noord (13KB)
pdf 200324 Brief Brasserie bij Ons 200320 inzake openingstijden in relatie tot bp Buitengebied Noord (96KB)
pdf 200506 Burgerbrief verzoek agendering best.plan Buitengebied Zevenaar noord (1.5MB)
pdf 200525 Inspraakreactie Natuurmonumenten inzake bp Buitengebied Zevenaar noord (211KB)
pdf 200526 Inspraakreactie Landgoed De Steegh inzake bp Buitengebied Zevenaar noord (178KB)
pdf Inspraaktekst cie. Ruimte 030620 Korevaar-Bingerden (434KB)
pdf Inspraakreactie A. Irasquin Tutenburg cie. Ruimte 030620 (70KB)
pdf inspraak Van Vliet cie. Ruimte 3 juni (15KB)
pdf inspraakreactie LMB Roes raadscommissie Ruimte 3-6-20 (107KB)
pdf Schriftelijke inspraakreactie bij cie Ruimte 030620 bp bg zevenaar noord Broekzijdestraat 4 Angerlo (359KB)
pdf inspraaktekst Verhagen Archeologische Werkgemeenschap Nederland cie. Ruimte 030620 (92KB)
pdf inspraakreactie I. Nauta van Schoemaker Advocaten namens Recreatieoord De Panoven B.V. (385KB)
7
1e Voortgangsrapportage 2020 (Z/20/357058)
In deze 1e VGR wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken voor wat betreft de realisatie en uitvoering van wat er in de begroting 2020 is afgesproken.
De raad wordt voorgesteld om:
1. de 1e Voortgangsrapportage 2020 vast te stellen;
2. in te stemmen met de rubrieken “voorstel raad” zoals bij de activiteiten met een oranje en  rode status is aangegeven;
3. de realisatie van bezuinigingsvoorstel “uitbreiding Groot Holthuizen” in 2020 met een positief bedrag van € 1.500.000 op te nemen in de 1e voortgangsrapportage;
4. het nadelige saldo van deze rapportage (€ 4.425.000) ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2020.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
8
Kaderbrief 2021 Samenwerking de Liemers (SDL) (Z/19/351386)
De raad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de kaderbrief 2021 van de Samenwerking de Liemers (SDL).

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk, Hans Winters en Belinda Elfrink
9
Jaarrekening 2019 en begroting 2021-2024 Samenwerking de Liemers (SdL) (Z/20/357713)
De raad wordt voorgesteld om:
1\. in te stemmen met de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers;
2\. in te stemmen met de conceptbegroting 2021\-2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers;
3\. het college op te dragen de zienswijze van de raad over de jaarrekening 2019 en de conceptbegroting 2021\-2024 kenbaar te maken aan de SdL\.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk, Hans Winters en Belinda Elfrink
10
Zienswijze BVO DRAN Ontwerp Meerjarenbegroting 2021-2024 (incl. gewijzigde begroting 2020) (Z/20/355523)
De raad wordt voorgesteld om:
1\. Kennis te nemen van de definitieve jaarstukken 2018;
2\. Kennis te nemen van de voorlopige jaarcijfers 2019;
3\. Kennis te nemen van de BVO DRAN Ontwerp Meerjarenbegroting 2021\-2024 \(incl\. gewijzigde begroting 2020\) en alle bijbehorende stukken;
4\. In te stemmen met de zienswijze op de BVO DRAN Ontwerp Meerjarenbegroting 2021\-2024 \(incl\. gewijzigde begroting 2020\) en het bestuur van BVO DRAN hiervan in kennis te stellen\.

Portefeuillehouder: Carla Koers
11
Jaarrekening RDL 2019 en Kaderbrief begroting 2021 (Z/20/356886)
De raad wordt voorgesteld om:
1\. Geen reactie te geven op de jaarrekening 2019 van Reinigingsdienst De Liemers\.
2\. Een zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2021 om de kosten voor de begroting 2021 in ieder geval niet te verhogen\.

Portefeuillehouder: Carla Koers
12
Herziening Regionaal Programma Werklocaties (Z/19/346720)
De raad wordt voorgesteld om:
1\. De schrapopgave voor bedrijventerreinen te laten vervallen;
2\. Het toetsingskader voor bedrijfskavels voor XXL\-logistiek vast te stellen;
3\. Het Regionaal Programma Werklocaties in 2020 te herzien op basis van de uitgangspunten zoals geformuleerd in Advies Monitoring 2019 RPW\, met uitzondering van 1c \(Kantoren\) en 1d \(PDV\)\.

Portefeuillehouder: Belinda Elfrink
13
HAMERSTUK Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerssplan (Z/18/320388)
De raad wordt voorgesteld om het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Zevenaar, bestaande uit de documenten 'GVVP Deel 1 – Ambities' en 'GVVP Deel 2 – Verkeersbeleid' vast te stellen.

Portefeuillehouder: Carla Koers
14
HAMERSTUK Jaarrekening 2019 en begroting 2021 OmgevingsdienstJ Regio Arnhem (ODRA) (Z/20/355142) ‎
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2019 en een zienswijze in te dienen tegen de begroting 2021van de ODRA.

Portefeuillehouder: Carla Koers
15
HAMERSTUK Presikhaaf Bedrijven: Jaarstukken 2019 (Z/20/354856)
De raad wordt voorgesteld:
1\. In te stemmen met de jaarrekening 2019 van Presikhaaf Bedrijven;
2\. Het college op te dragen het gevoelen van de raad over de jaarrekening 2019 kenbaar te maken aan Presikhaaf Bedrijven\.

Portefeuillehouder: Belinda Elfrink
16
HAMERSTUK Jaarstukken MGR 2019, concept planvorming en begroting 2020/2021-2024 (Z/20/356773)
De raad wordt voorgesteld:
1\. Kennis te nemen van de jaarrekening en jaarverslag 2019 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland\.
2\. Kennis te nemen van en in te stemmen met het indienen van bijgevoegde zienswijze op:
a. de gewijzigde begroting 2020.
b. het uitvoeringsprogramma 2021.
c. de ontwerp-meerjarenbegroting 2021-2024.
van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
17
HAMERSTUK Jaarstukken 2019 en begroting 2021 Regio Arnhem Nijmegen (Z/20/357026)
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 van de Regio Arnhem Nijmegen en alle
bijbehorende stukken en met een zienswijze op deze documenten te reageren, conform de bij het raadsvoorstel gevoegde conceptbrief.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
18
HAMERSTUK Zienswijze financiële stukken Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg (SALD) (Z/20/358447)
De raad wordt voorgesteld:
1\. geen gebruik te maken van de mogelijkheid om bij het SALD een zienswijze in te dienen op de voorlopige Jaarrekening 2019;
2\. geen gebruik te maken van de mogelijkheid om bij het SALD een zienswijze in te dienen op de kaderbrief met Ontwerpbegroting 2021;
3\. het besluit voor zover van toepassing schriftelijk aan het dagelijks bestuur van het SALD mede te delen\.Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
19
HAMERSTUK Verordening tarieven Lentebad 2020-2021 (Z/20/352362)
De raad wordt voorgesteld de Verordening tarieven Lentebad 2020-2021 vast te stellen.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
20
Moties vreemd aan de orde van de dag
Er zijn 2 moties vreemd aan de orde van de dag door de SP ingediend inzake maatwerk voor zzp'ers en noodsubsidie. Beide moties waren in de laatste raadsvergadering (14 mei) aangehouden. De motie zzp'ers is tussentijds gewijzigd.
21
Sluiting