link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2018-2022 - 24 juni 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: R.A. Teunissen (plv. voorzitter)
Bundel:
pdf Agendabundel (8.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.

3
Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijsten van de vergaderingen van 27 mei en 3 juni jl. vast te stellen. De besluitenlijst van 3 juni wordt later bijgevoegd.
4
Vaststellen raadsplanning en lijst toezeggingen en moties
De raadsplanning is toegevoegd.
Toezeggingen zijn te raadplegen onder overzichten bij Toezeggingen
Moties zijn te raadplegen onder overzichten bij Moties.
5
Z/20/357103 Kaderbrief 2021-2024
Dit onderwerp komt in alle commissies aan de orde.

De raad wordt voorgesteld:
1\. voor 2020 af te zien van vaststelling van een Kadernota als voorbereiding op de Meerjarenbegroting 2021\-2024;
2\. de in plaats van de Kadernota opgestelde Kaderbrief 2021\-2024 voor kennisneming aan te nemen\.

De annex is geschreven vanuit het perspectief van de gemeenteraad en de raadsondersteuning tkn, inhoudelijke bespreking in cie Middelen

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
6
Z/20/359380 Jaarstukken 2019 gemeente Zevenaar
De raad wordt voorgesteld:
1\. De jaarstukken 2019 vast te stellen;
2\. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college op dit verslag;
3\. Het voordelige resultaat 2019 toe te voegen  aan de algemene reserve\.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
7
Z/20/358977 Starterslening gemeente Zevenaar
De raad wordt voorgesteld de Verordening Starterslening gemeente Zevenaar 2020 vast te stellen.

Portefeuillehouders: Hans Winters en Nanne van Dellen
8
Z/20/356886 Begroting RDL 2021
De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van Reinigingsdienst De Liemers.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
9
Z/20/352839 Vrijgeven subsidie herinrichting Babberichseweg als fietsstraat
De raad wordt voorgesteld:
1\. een krediet van € 1\.890\.000 te verlenen ten behoeve van de herinrichting van de Babberichseweg tot fietsstraat;
2\. het krediet te dekken uit de daarvoor beschikbaar gestelde subsidie van de provincie;
3\. ermee in te stemmen dat \- na de eventuele ontvangst van een aanvullende subsidiebeschikking van de provincie – het krediet door middel van een administratieve en budgettair\-neutrale begrotingswijziging wordt verhoogd met het bedrag van het aanvullend provinciaal subsidie tot een maximaal totaalbedrag van € 2\.350\.000 en de raad hiervan in de daarna eerstvolgende verschijnende Voortgangsrapportage in kennis stellen\.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
10
Stand van zaken project rijkswegen A15 / A12
Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
11
Stand van zaken duurzaamheid
Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
12
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
13
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
14
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
15
Sluiting
Zevenaar, 2 juni 2020
Namens de Agendacommissie,
Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier