link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2018-2022 - 2 december 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M.B.M. Jansen
Toelichting: De vergadering is om 22:15 uur geschorst en zal op donderdag 10 december 2020 om 19:30 uur worden voortgezet. Op 10 december worden dan nog agendapunten 3 t/m 5 en 8 t/m 13 worden besproken.
Bundel:
pdf Agendabundel (118.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.

De volgende insprekers hebben zich gemeld:
\- mevrouw B\.L\. Autarky Agri inzake "bijen"
\- de heer P\. van der Reest betreffende agendapunt 6 "Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de herinrichting van een gedeelte van de Kerkstaat en het voorterrein van de Turmac Cultuurfabriek"
\- de heer H\.J\. Kastein namens de heer E\. Kleijn betreffende agendapunt 6 "Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de herinrichting van een gedeelte van de Kerkstraat en het voorterrein van de Turmac Cultuurfabriek" \(inspreektekst wordt door commissiegriffier voorgelezen\)
\- de heer E\. Grob namens Natuurmonumenten betreffende agendapunt 7 "Bestemmingsplan Wegensteunpunt Zevenaar"
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 11 november jl. vast te stellen.
4
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
5
Z/20/373096 2e Voortgangsrapportage 2020 (2e VGR 2020)

De raad wordt voorgesteld om:
1\. de 2e Voortgangsrapportage 2020 vast te stellen;
2\. in te stemmen met de rubrieken “voorstel raad” zoals bij de activiteiten met een oranje en rode
status is aangegeven;
3\. het nadelige saldo van deze rapportage \(€ 161\.000\) ten laste te brengen van het
begrotingsresultaat 2020.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
6
Z/20/369954 Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de herinrichting van een gedeelte van de Kerkstaat en het voorterrein van de Turmac Cultuurfabriek

De raad wordt voorgesteld een krediet ad € 594.000 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het voorterrein van de Turmac Cultuurfabriek en een gedeelte van de Kerkstraat.

Portefeuillehouder: Hans Winters
7
Z/20/356466 Bestemmingsplan Wegensteunpunt Zevenaar
De raad wordt voorgesteld om:
1\. De responsnota bestemmingsplan “Wegensteunpunt Zevenaar” vast te stellen;
2\. Het bestemmingsplan “Wegensteunppunt Zevenaar” gewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding\, regels en toelichting;
3\. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
8
Stand van zaken project rijkswegen A15 / A12
9
Stand van zaken duurzaamheid
Vanwege de importantie en impact van dit project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
10
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
11
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
12
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
13
Sluiting