link naar deze pagina

Commissie Samenleving 2018-2022 - 17 maart 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: R.A. Teunissen
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 14 januari 2020 vast te stellen.
4
Vaststellen termijnagenda en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de raadsplanning en de (ibabs)overzichten toezeggingen en moties vast te stellen.
5
Wensen en bedenkingen oprichting Stichting Liemerse Ambassade (Z/19/344863)
Het college vraagt de raad om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het besluit om deel te nemen aan de oprichting van en deelneming aan de Stichting Liemerse Ambassade.

Portefeuillehouder: wethouder Elfrink

Waarom wordt u dit gevraagd
In de gemeentewet staat in art 160:
Het college besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raad een ontwerp-besluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.6
Invulling Subsidiebeleid
Op 29 januari heeft de raad besloten het raadsvoorstel subsidiebeleid niet te bespreken. Er is afgesproken om samen met de raad naar de kaders te kijken.
Het is voor alle betrokkenen (raad/betrokken verenigingen) belangrijk dat dit onderwerp tot besluitvorming komt vóórdat de kadernota wordt behandeld (9 juli a.s.).

Voor de bespreking van het subsidiebeleid in deze commissievergadering zal nog een memo worden toegevoegd aan deze agenda.

Portefeuillehouder: wethouder Van Dellen.
7
Raadsinformatiebrief 2019-139 Inspectierapport kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd
Geagendeerd op verzoek van fracties CDA en Lokaal Belang (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 18 december 2019). De fractie van het CDA geeft aan te willen weten met welk doel extra aandacht voor kwetsbare kinderen wordt meegenomen in beleid.

Portefeuillehouder: wethouder Winters
8
Stand van zaken Sociaal Domein
Vanwege de importantie en impact van het onderdeel sociaal domein staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
9
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
10
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
11
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
12
Sluiting
Zevenaar,
Namens de Agendacommissie,
Roelien Heemsbergen, commissiegriffier