link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2018-2022 - 18 maart 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H.T.W. Visser
Bundel:
pdf Agendabundel (97.4MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 12 februari 2020 vast te stellen.
4
Vaststellen termijnagenda en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de raadsplanning en de (ibabs) overzichten toezeggingen en moties vast te stellen.
5
Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind) (Z/19/347628 )
De raad wordt voorgesteld het toets- en afwegingskader voor grootschalige duurzame energieopwekking (zon en wind) vast te stellen.

Portefeuillehouders: wethouders Winters en Koers
6
Bestemmingsplan buitengebied Zevenaar Noord (2018) vaststelling (Z/16/245064) ‎
De raad wordt voorgesteld om:
1. De zienswijzenota voor het bestemmingsplan “Buitengebied Zevenaar Noord 2018” vast te stellen inclusief de daarin in voorgestelde wijzigingen
2. Het bestemmingsplan Buitengebied Zevenaar Noord 2018 gewijzigd vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding, regels en toelichting
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Winters
pdf Raadsvoorstel en raadsbesluit Bestemmingsplan buitengebied Zevenaar Noord (2018), vaststelling (93KB)
pdf Bijlage 1 Zienwijzenota (Zienwijzenota 30012020) (196KB)
pdf Bijlage 2 Toelichting BP Buitengebied Zevenaar Noord 2018 (8.9MB)
pdf Bijlage 3 Regels met wijzigingen (723KB)
pdf Bijlage 4 Voorwaardelijke verplichtingen (bijlage bij de regels) (55KB)
pdf Bijlage 5 Staat van bedrijfsactiviteiten (bijlage bij regels) (31KB)
pdf Bijlage 6 Plussenbeleid gemeente Zevenaar (bijlage bij regels) (345KB)
pdf Bijlage 7 Nota van uitgangspunten Buitengebied Zevenaar (bijlage bij toelichting) (1.9MB)
pdf Bijlage 8 PlanMER Buitengebied Zevenaar (bijlage bij toelichting) (11MB)
pdf Bijlage 9 Oplegnotitie vertaling MER naar BP (bijlage bij toelichting) (467KB)
pdf Bijlage 10 Oplegnotitie Reactie op Commissie mer (bijlage bij toelichting) (631KB)
pdf Bijlage 11 Beschrijving kernkwaliteiten GO en GNN (bijlage bij toelichting) (9.4MB)
pdf Bijlage 12 ROB bestemmingswijzigingen (bijlage bij toelichting) (20.8MB)
pdf Bijlage 13 ROB Panovenweg 29 (bijlage bij toelichting) (677KB)
pdf Bijlage 14 ROB Pannerdenseweg 14 (bijlage bij toelichting) (1.4MB)
pdf Bijlage 15 ROB pannerdenseweg 18 (bijlage bij toelichting) (508KB)
pdf Bijlage 16 ROB Broekzijdestraat 1a (bijlage bij toelichting) (10.1MB)
pdf Bijlage 17 ROB Babberichseweg 33c (bijlage bij toelichting) (3.8MB)
pdf Bijlage 18 ROB Kerkstraat 18a Lathum (bijlage bij toelichting) (1.6MB)
pdf Bijlage 19 ROB Kerkstraat 18a Lathum bijlage geluid (bijlage bij toelichting) (1.2MB)
pdf Bijlage 20 ROB Kerkstraat 18a Lathum bijlage Quick scan natuur (bijlage bij toelichting) (1MB)
7
Uitvoering geven aan gerechtelijke uitspraak inzake bestemmingsplan “Landgoed Halsaf, deel Huize Babberich” (Z/18/311941)
De raad wordt voorgesteld om de “Partiele herziening van het bestemmingsplan Landgoed Halsaf, deel Huize Babberich” vast te
stellen, zowel in papieren vorm als digitaal.

Portefeuillehouder: wethouder Winters
8
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Ringdam 1 te Herwen (Z/19/331349)
De raad wordt voorgesteld om:
1. De responsnota bestemmingsplan “Ringdam 1 te Herwen” vast te stellen
2. Het bestemmingsplan Ringdam 1 te Herwen gewijzigd vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding, regels en toelichting
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Winters
9
Verordening “watersportcentrum De Bijland” (Z/20/350915)
De raad wordt voorgesteld de verordening “watersportcentrum de Bijland” vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Winters
10
Krediet vrijgeven advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A15/A12 (Z19/326378)
De raad wordt voorgesteld het krediet van € 500.000,00 beschikbaar te stellen voor de advisering en de begeleiding van de
voorbereiding en uitvoering van het project A15/A12.

Portefeuillehouder: wethouder Koers
11
Krediet vrijgeven monitoring geluid, fijnstof en trillingen A15/A12 (Z/19/326380)
De raad wordt voorgesteld om het krediet van € 200.000,00 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het monitoren van geluid, fijnstof en trillingen A15/A12.

Portefeuillehouder: wethouder Koers
12
Krediet vrijgeven voor coördinatie en regie infrastructurele projecten in uitvoering (Z/19/326375)
De raad wordt voorgesteld om het krediet van € 585.000,00 beschikbaar te stellen voor coördinatie en regie op infrastructurele projecten in uitvoering.

Portefeuillehouder: wethouder Koers
13
Raadsinformatiebrief 2019-127 Harmoniseren beleidsregels uitgifte groenstroken
Geagendeerd op verzoek van de fracties van Lokaal Belang en D66 (raadsvergadering 29 januari 2020). Beide fracties zijn van mening dat de betreffende raadsinformatiebrief een andere uitleg geeft aan de invulling van de motie.
14
Motie GroenLinks ja-ja sticker
De motie is ter voorbespreking geagendeerd op verzoek van de fractie van GroenLinks. De fractie wil hiermee alvast een inhoudelijk voorschot op de raadsdiscussie nemen. De motie is eerder aan de orde geweest in de commissie Ruimte van 12 februari jl. In deze vergadering is afgesproken deze motie te bespreken in de vergadering van de commissie Ruimte van 18 maart 2020.
15
Stand van zaken project rijkswegen A15 / A12
Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.

Portefeuillehouder: wethouder Koers
16
Stand van zaken duurzaamheid
Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg. Bijgaand treft u een notitie over het werkproces/planning ten aanzien van de RES aan. De portefeuillehouder zal ter vergadering een korte toelichting hierop geven.

Portefeuillehouders: wethouder Koers/wethouder Winters
17
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
18
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
19
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
20
Sluiting
Zevenaar, 18 februari 2020.
Namens de Agendacommissie,
Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier