link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2018-2022 - 12 februari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H.T.W. Visser
Bundel:
pdf Agendabundel (15.1MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.

- Mevr. van Rest inzake 'Brief college B&W aan bewoners van Riverparc van 5 februari jl in relatie met de Transitieovereenkomst
- Mevr. Spoelstra namens bewoners Koningslinde inzake voorbereidingsbesluit Noordeinde (agendapunt 6)
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 15 januari jl. vast te stellen.
4
Vaststellen termijnagenda en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de termijnagenda en het iBabs overzicht toezeggingen en moties vast te stellen.
5
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Hondenschool (Z/19/336413)
De raad wordt gevraagd:
1. de bijgevoegde zienswijzenota vast te stellen;
2. om de regels, de toelichting en de plankaart voor het bestemmingsplan “Hondenschool,
Edisonstraat 90 te Zevenaar” gewijzigd vast te stellen;
3. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Winters
6
Voorbereidingsbesluit Noordeinde (Z/19/346569)
De raad wordt gevraagd:
1. te verklaren dat een bestemmingsplan in voorbereiding is voor de percelen kadastraal bekend gemeente Zevenaar sectie K nummers 4621 en 4786 en die op de bijbehorende plankaart met nummer NL.IMRO.0299.BP01NOORDEINDE2020-VB01 door middel van bolletjes zijn aangeduid;
2. te bepalen dat het verboden is het gebruik van gronden of bouwwerken in het gebied van het voorbereidingsbesluit te wijzigen;
3. van het verbod onder 2 kan bij omgevingsvergunning worden afgeweken indien en voor zover het voorgenomen gebruik in overeenstemming is met het ontwerpbestemmingsplan;
4. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die waarop dit raadsbesluit is genomen.

Portefeuillehouder: wethouder Winters
7
Motie GroenLinks ja-ja sticker (onder voorbehoud instemming commissie)
De fractie van GroenLinks heeft bijgaande motie (met toelichting) ter voorbespreking in de commissie Ruimte ingediend. De fractie wil hiermee alvast een inhoudelijk voorschot op de raadsdiscussie nemen. De commissieleden dienen aan het begin van de vergadering in te stemmen met de bespreking van deze motie in deze commissievergadering. Pas dan blijft de motie op de agenda staan.
8
Raadsinformatiebrief 2019-137 onderzoek arbeidsmigranten
Geagendeerd op verzoek van de fractie van D66 (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 18 december 2019. De fractie van D66 geeft aan dat het goed is om in zijn algemeenheid te spreken over dit onderwerp en zo te weten hoe in de toekomst om te gaan met arbeidsmigranten.
9
Stand van zaken project rijkswegen A15 / A12
Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
10
Stand van zaken duurzaamheid
Vanwege de importantie en impact van dit project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.

De fractie van GroenLinks heeft vragen ter mondelinge beantwoording gesteld inzake Status RES.
11
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
12
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
13
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
14
Sluiting
Zevenaar,
Namens de Agendacommissie,
Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier