link naar deze pagina

Company webcast - 17 december 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:45
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: Verslag van de voorbereidende vergadering en raadsvergadering van 17 december 2020.

AR.01
Opening raadsvergadering
AR.02
Mededelingen voorzitter
AR.03
Vaststellen agenda
AR.04
Benoeming wethouder
AR.05
Benoeming griffier
AV.01
Opening voorbereidende vergadering
AV.02
Mededelingen voorzitter
AV.03
Vaststellen agenda
AV.04
Debat over starterslening
Op initiatief van de fractie D66 een debat over de starterslening (124-4)
AV.05
Wensen en bedenkingen verkoop De Waegh
Het college verzoekt de raad om de raadsprocedure op 17 december ook af te ronden met eventuele stemmingen, later op de avond in de raadsvergadering. De overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2021 verhoogd; besluitvorming in 2021 is een extra kostenpost van 2% (11.000 euro)
AV.06
Voorbereidende behandeling van het raadsvoorstel eerste wijziging van de verordening precariobelasting 2020
AV.07
Belastingverordeningen 2021: onroerende zaak belasting
AV.08
Belastingverordeningen 2021: rioolheffing
AV.09
Belastingverordeningen 2021: roerende zaak belasting
AV.10
Sluiting voorbereidende vergadering
R.06
Vragenuur
Er zijn mondelinge vragen aangemeld door de fractie van WaterlandNatuurlijk en de VVD, allebei inzake de corona-aanpak in Waterland.
R.07
Actieve informatie van het college en van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen
R.08
Vaststellen besluitenlijsten
R.09
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken
R.10
Stand van zaken afhandeling toezeggingen, vragen van de raad en openstaande moties
R.11
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
Insprekers kunnen zich melden tot 24 uur voor aanvang van de vergadering.
R.12
Besluitvorming over het raadsvoorstel eerste wijziging van de verordening precariobelasting 2020
Gelet op de inhoud van dit raadsvoorstel  -de tarieven precariobelasting 2020 met terugwerkende kracht te verlagen naar nihil- zal voorgesteld worden dit voorstel te behandelen voorafgaand aan de belastingverordening precario 2021.
R.13
Belastingverordeningen 2021: onroerende zaak belasting
R.14
Belastingverordeningen 2021: afvalstoffenheffing
R.15
Belastingverordeningen 2021: forensenbelasting
R.16
Belastingverordeningen 2021: haven-, kade- en liggelden
R.17
Belastingverordeningen 2021: heffing en invordering van leges
R.18
Belastingverordeningen 2021: hondenbelasting
R.19
Belastingverordeningen 2021: lijkbezorgingsrechten
R.20
Belastingverordeningen 2021: markt- en standplaatsgelden
R.21
Belastingverordeningen 2021: parkeerbelastingen
R.22
Belastingverordeningen 2021: precariobelastingen
R.23
Belastingverordeningen 2021: reinigingsheffing
R.24
Belastingverordeningen 2021: toeristenbelasting
R.25
Belastingverordeningen 2021: watertoeristenbelasting
R.26
Belastingverordeningen 2021: rioolheffing
R.27
Belastingverordeningen 2021: roerende zaak belasting
R.28
Besluitvorming over het raadsvoorstel Financiële Verordening
R.29
Besluitvorming over moties nav het debat over "vitaal platteland"
Op 1 oktober is hier een expertmeeting over geweest en op 3 december jl. heeft de raad dit onderwerp voorbereidend behandeld. Nu vindt er besluitvorming plaats over de ingediende moties.
R.30
Motie: niet ontstenen plein gemeentehuis
Dit is een motie nav het debat bij de voorbereidende vergadering over de duurzaamheidsagenda op 19 november 2020. Doorgeschoven agendapunt van 3 december 2020.
R.31
Motie: meer duurzaamheid in de gemeentelijke catering
Dit is een motie vreemd aan de orde van de dag, d.w.z. over een niet op de agenda opgenomen onderwerp. Doorgeschoven agendapunt van 3 december 2020.
R.32
Besluitvorming over moties nav het debat over wensen en bedenkingen verkoop De Waegh
R.33
Motie: versterking ambtelijke organisatie
Dit betreft een eerder aangehouden motie. De CDA-fractie heeft deze motie bij de raadsvergadering van 5 november jl. aangehouden en aangegeven deze weer te willen indienen.
R.34
Motie: starterslening
Op initiatief van de fractie D66 een debat over de starterslening (124-4)
R.35
Sluiting raadsvergadering