Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 29 juni 2021

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.M. de Vries

1
Opening en loting stemvolgorde hoofdelijke stemmen
Opening om 19.02
Afmelding van mevrouw Stam-Smeets
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 06 30 72 35 44. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Ongewijzigd vastgesteld.
4
Vaststellen notulen 25 mei 2021
Ongewijzigd vastgesteld.
5
Mondelinge vragen (artikel 38 RvO)
Geen mondelinge vragen.

Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
6
Ingekomen stukken
Voorstel aangenomen.

U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 29 juni 2021.
7
BES - Benoemen burgerraadslid CDA
Benoemd bij acclamatie.
8
BES - Benoemen (plv) leden Agendacommissie CDA
Benoemd bij acclamatie.
9
AANGENOMEN HAMERSTUK - FYS – Onderhoudsplan Wegen
Unaniem
10
AANGENOMEN - DEBATSTUK - BES – 1e Tussenrapportage 2021
Tegen D66 - PRO Sliedrecht - Slydregt.NU
10.A.1
VERWORPEN A10.1 Amendement PRO Sliedrecht (Pauw) - 1e tussenrapportage
Stemverklaring: Pauw
Voor PRO Sliedrecht - D66 - Slydregt.NU
11
AANGENOMEN - DEBATSTUK - BES – Transitie service-gemeente Dordrecht bedrijfsvoering
Gewijzigd voorstel:

Unaniem
11.A.1
AANGENOMEN A11.1 - Amendement SGP-ChristenUnie (Visser) - PRO Sliedrecht (Pauw) - Transitie service-gemeente Dordrecht bedrijfsvoering - beslispunt 3
Unaniem
11.tvr
ANTW op 14 juni - TECH. VR_Pauw_PRO Sliedrecht_Servicegemeente Dordrecht
11.tvr
ANTW op 14 juni - TECH. VR_Pauw_PRO Sliedrecht_Transitie service-gemeente Dordrecht bedrijfsvoering
11.tvr
ANTW op 22 juni - TECH. VR_Visser_SGP-ChirstenUnie_Transitie service-gemeente Dordrecht voor bedrijfsvoering
11.tvr
ANTW op 29 juni - TECH. VR_Jongeneel_Slydregt.NU_Transitie service-gemeente Dordrecht bedrijfsvoering
11.tvr
ANTW op 3 juni - TECH. VR_Pauw_PRO Sliedrecht_Dordrecht bedrijfsvoering
12
AANGENOMEN -DEBATSTUK - BES – Transitie GR Sociaal Drechtsteden
Unaniem
12.A.1
AANGENOMEN -A12.1 - Amendement SGP-ChristenUnie (Visser) en PRO Sliedrecht (Pauw) - Transitie GR Sociaal Drechtsteden - beslisp 1
Unaniem
12.tvr
ANTW op 14 juni - TECH. VR_10jun Pauw_PRO Sliedrecht_GR Sociaal
12.tvr
ANTW op 16 juni - TECH. VR_11jun De Munck_D66_Concepttekst GR Sociaal
13
AANGENOMEN DEBATSTUK - BES – Zienswijze jaarstukken 2020 en begrotingen 2022 van de gemeenschappelijke regelingen
Unaniem
13.1
De zienswijzebrief op de jaarstukken 2020 en de primaire begroting 2022 van de GR Drechtsteden
13.2
De zienswijzebrief op de jaarstukken 2020 en de primaire begroting 2022 van de GR Drechtwerk
13.3
De zienswijzebrief op de jaarstukken 2020 en de primaire begroting 2022 van de GR Omgevingsdienst ZHZ
13.4
Gewijzigd - De zienswijzebrief op de jaarstukken 2020 en de primaire begroting 2022 van de GR Veiligheidsregio ZHZ
13.5
De zienswijzebrief op de jaarstukken 2020 en de primaire begroting 2022 van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd
13.6
Gewijzigd - De zienswijzebrief op de jaarstukken 2020 en de primaire begroting 2022 van de GR Gevudo
13.6.tvr
ANTW op 14 juni - TECH. VR_Pauw_PRO Sliedrecht_GR Gevudo
13.A.1
AANGENOMEN A13.1 Amendement CDA (Dunsbergen) - De zienswijzebrief op de jaarstukken 2020 en de primaire begroting 2022 van de GR Veiligheidsregio ZHZ
Unaniem
13.A.2
AANGENOMEN A13.2 Amendement CDA (Dunsbergen) en D66 (De Munck) - De zienswijzebrief op de jaarstukken 2020 en de primaire begroting 2022 van de GR Gevudo
Unaniem
14
AANGENOMEN - DEBATSTUK - FYS - Transitievisie Warmte 2021
Gewijzigd gecorrigeerd voorstel

Tegen Slydregt.NU
14.A.1
AANGENOMEN - A14.1 Amendement VVD (Bijderwieden) - Transitievisie Warmte 2021- "Warmtenet blijft in publieke handen"
Unaniem
14.tvr
ANTW op 10 juni 21 - TECH. VR - Safai Pour_PRO Sliedrecht_Transitievisie Warmte 2021
15
AANGENOMEN - DEBATSTUK - FYS – Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0
Tegen VVD en Slydregt.NU
15.A.1
VERWORPEN A15.1 Amendement VVD (Bijderwieden) - Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0 -"Geen windmolens in Sliedrecht"
Voor: VVD - Slydregt.NU - PvdA - D66
15.M.1
VERWORPEN M15.1 - Motie CDA (Prins) en VVD (Van Wijngaarden) - Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0 - Motie "uit een andere hoek" - Windmolens -
Voor D66 - VVD - CDA - PvdA - Slydregt.NU
15.M.2
Herstemming 13 juli 2021 M15.2 - Motie CDA (Prins) -- Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0 - Motie "Energieopslag"
Voor PRO Sliedrecht - D66 - CDA - PvdA
Stemmen staken
16
AANGENOMEN - DEBATSTUK - FYS - Recreatievisie
Gewijzigd voorstel

Tegen: PRO Sliedrecht
16.A.1
AANGENOMEN - A16.1 - Amendement SGP-ChristenUnie - Recreatievisie - (beslispunt 1)
Voor SGP-ChristenUnie - CDA - PvdA
16.M.1
VERWORPEN -M16.1 - Motie VVD en Slydregt.NU - Recreatievisie - Motie "Laat de beperkte motie zondag openstelling los
Voor VVD - PRO Sliedrecht - Slydregt.NU
16.tvr
ANTW op 21 juni 21 - TECH. VR_Paas_SGP-ChristenUnie_Pot t.b.v. recreatie
17
AANGENOMEN - DEBATSTUK - FYS - Onderhoudsbeleid Vastgoed 2021-2030 en Beheerplan Onderhoud Vastgoed 2021-2024

Stemverklaring: M.J.H. Jongeneel
18
Sluiting
Om 23.20