Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 14 maart 2017

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

1
Opening en loting sprekersvolgorde
12. Paas
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Vastgesteld.
Agendapunt 9. Motie vreemd aan de orde van de dag
Agendapunt 10. Sluiting
4
Vaststellen notulen 14 februari 2017
Vastgesteld
5
Mondelinge vragen (art. 38 RvO)
Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
6
Ingekomen stukken
Vraag Venis - overzicht ingekomen stukken - brieven van inwoners Sliedrecht.
Akkoord met overzicht van ingekomen stukken.


U kunt de ingekomen stukken in ibabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken raad 14 maart 2017.
7
HAMERSTUK - BEST – Verordening Rekenkamercommissie gemeente Sliedrecht 2017
Unaniem aangenomen.
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 21 februari 2017.
8
AANGENOMEN DEBATSTUK - BEST – Onderzoeksvoorstel sluitingstijden openbare inrichtingen voor personen
Stemverklaring Van Rees-Huijzer.
Stemming over het geamendeerde voorstel:
Voor: SGP-ChristenUnie, CDA Aangenomen.Woordvoering Kieft - Van Rees-Huijzer- De Borst - Spek
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 21 februari 2017.
8.A.1
VERWORPEN A8-1 Amendement VVD - STAP
Voor: VVD, PRO Sliedrecht. VERWORPEN
8.A.2
AANGENOMEN A8-2 Amendement CDA - SGP-ChristenUnie
Voor: CDA, SGP-ChristenUnie, PRO Sliedrecht. Aangenomen
9.M.1
VERWORPEN M9-1 Motie Vreemd aan de orde van de dag - PRO Sliedrecht - Sliedrechts museum
Voor: PRO Sliedrecht. VERWORPEN
Woordvoering Venis - Lanser - Prins
Stemverklaring Paas
Stemverklaring Kieft

10
Sluiting