Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 30 maart 2021

Locatie: Digitaal via Microsoft Teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: D.R. van der Borg

1
Opening
2
Afscheid raad van (wnd) burgemeester D.R. (Dirk) van der Borg
3
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
4
Vaststellen agenda
Verzoek van raadslid Pauw namens de fractie PRO Sliedrecht ex artikel 12 lid 4 RvO om waardering van agendapunt 9 'Aanpassing belastingverordeningen vanwege coronacrisis' tot debatstuk.
5
Vaststellen notulen 2 en 9 maart 2021
Vastgesteld.
6
Mondelinge vragen (art. 38 RvO)
Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
6.a
Mondelinge vragen (art. 38 RvO) 30 maart 2021 - Maria Stam-Smeets PRO Sliedrecht - bijstandontvangers met schulden
Antwoord wethouder Vat.
7
Ingekomen stukken
Prins over Ingekomen stuk 21045 antwoorden op art 39 vragen - Reclamemast Kubus.

U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 30 maart 2021.
8
BES – Benoemen plv. lid Agendacommissie Slydregt.NU
Bij acclamatie benoemd.
9
AANGENOMEN - DEBATSTUK - BES - Aanpassing belastingverordeningen vanwege coronacrisis
Aangenomen unaniem.

Stemverklaring Ippel
Stemverklaring Jongeneel
Woordvoering: Pauw

Verzoek PRO Sliedrecht Pauw - opwaarderen agp 9 van hamerstuk met stemverklaring tot debatstuk.
Rechtstreeks besluitvormend geagendeerd. Besluit agendacommissie 4 maart 2021
9.tvr
ANTW op 29 maart - TECH_VR_Pauw_PRO Sliedrecht_ Aanpassing belastingverordeningen vanwege coronacrisis
10
AANGENOMEN - HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - SOC – Wijziging Verordening beschermd wonen en opvang
Unaniem aangenomen.

Stemverklaring Blanken
Oordeelsvormend 23 maart 2021.

Bij het wijzigingsbesluit is er een gewijzigde versie toegevoegd op 22 maart. Dit betreft de ondertekening, niet het college maar de gemeenteraad zal dit besluit, zoals gebruikelijk is, ondertekenen.
10.tvr
ANTW op 16 maart - TECH_VR_Verheul_PRO Sliedrecht_Wijziging verordening beschermd wonen en opvang
10.tvr
ANTW op 22 maart - TECH_VR_den Besten_CDA_Wijziging Verordening beschermd wonen en opvang
11
AANGENOMEN DEBATSTUK - SOC – GEWIJZIGD raadsbesluit - Vaststelling Preventie en handhavingsplan Alcohol en Drugs 2020-2023
17 voor
4 tegen

Stemverklaring: Van Wijngaarden
Stemverklaring: Verheul
Woordvoering: Van Wijngaarden, Oostrom, Van der Plas, Jongeneel, Den Besten, Stam-Smeets

Oordeelsvormend 16mrt21
11.A.1
VERWORPEN A11.1 Amendement VVD - PRO Sliedrecht - Slydregt.NU - D66 - Van 5 naar 1 gram
9 voor
12 tegen
11.A.2
AANGENOMEN A11-2 Amendement SGP-ChristenUnie - PRO Sliedrecht - NIX 18
19 voor
2 tegen
11.tvr
ANTW op 15 maart - Stam-Smeets_PRO Sliedrecht_Preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs
11.tvr
ANTW op 16 maart - Oostrom_SGP-ChristenUnie_Preventie- en handhavingsplan Alcohol & Drugs 2020-2023
12
AANGENOMEN - DEBATSTUK - BES –Gewijzigd raadsbesluit - Uitgangspuntennotitie service-gemeente Dordrecht voor bedrijfsvoering
15 voor
6 tegen

Oordeelsvormend 23mrt21
Gewijzigd RV en RB toegevoegd op 25mrt21
12.A.1
INGETROKKEN A12.1 - Amendement - Slydregt.NU - Onder stoom en kokend water
12.A.1A
AANGENOMEN - A12.1A- Amendement - Slydregt.NU - Onder stoom en kokend water
15 voor
6 tegen
12.A.2
INGETROKKEN A12.2 - Amendement CDA - Uitgangspuntennotitie service-gemeente Dordrecht voor bedrijfsvoering
12.A.2A
AANGENOMEN -A12.2A Amendement CDA -Uitgangspuntennotitie service-gemeente Dordrecht voor bedrijfsvoering
15 voor
6 tegen
12.tvr
ANTW op 22 maart - TECH_VR_Jongeneel_Slydregt.NU_Uitgangspunten samenwerking Drechtsteden
12.tvr
ANTW op 22 maart - TECH_VR_Pauw_PRO Sliedrecht_Samenwerking Drechtsteden
12.tvr
ANTW op 23 maart - TECH_VR_Pauw_PRO Sliedrecht_Uitgangspunten notie
12.tvr
ANTW op 29 maart - TECH_VR_Bijderwieden_VVD_Met betrekking tot de transitie GRD
12.tvr
ANTW op 29 maart - TECH_VR_Pauw_PRO Sliedrecht_ Uitgangspuntennotitie service-gemeente Dordrecht voor bedrijfsvoering
12.tvr
ANTW op 29 maart - TECH_VR_Pauw_PRO Sliedrecht_de huisvesting van alle huidige GRD onderdelen
13
Sluiting
23.50 uur sluiting