Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 10 december 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

De volgorde van de voorstellen staat nog niet vast. Dat zal mede afhangen van resultaat oordeelsvormende vergaderingen van 19 en 26 november 2019. Hieronder dus een groslijst.
1
Opening en loting sprekersvolgorde
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen notulen 29 oktober en 12 november 2019
5
Mondelinge vragen (art. 38 RvO)
Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 10 december 2019.
7
SOC - Sportnota 'Sportief in Sliedrecht 2019 t/m 2025'
8
BEST – Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2023
9
SOC – Solidariteit jeugdhulp
10
SOC – Zienswijze begrotingswijziging eerste bestuursapportage Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid
11
SOC – 6e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd
12
SOC – Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023
13
SOC – Ontwerpakte statutenwijziging en benoeming leden raad van toezicht
14
BEST – 2e Turapportage 2019
15
BEST – Belastingverordeningen 2020
16
Sluiting

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl