Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 10 december 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

1
Opening en loting sprekersvolgorde
Afmelding raadsleden Oostrom en Advokaat.
Lot nr 5 raadslid Paas

Mededeling wethouder Spek - energie Drechtsteden
Mededeling wethouder Vat - waterbus
2
Toelating en installatie tijdelijk raadslid mw. G. Safai Pour (PRO Sliedrecht)
3
Benoemen en installeren burgerraadslid dhr. B. Brandwijk (Slydregt.NU)
4
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Geen aanmeldingen.

Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
5
Vaststellen agenda
Gewijzigde agenda vastgesteld.

Raadslid Jongeneel (Slydregt.NU) heeft een verzoek om opwaardering van agendapunt 11, Integraal Veiligheidsplan 2019-2023, aangekondigd.
Verzoek raadslid Verheul verzoekt opwaardering agendapunt 16 belastingverordeningen naar debatstuk
Raadslid Torun kondigt motie vreemd aan de orde van de dag
6
Vaststellen notulen 29 oktober en 12 november 2019
Vastgesteld.
7
Mondelinge vragen (art. 38 RvO)
06dec19: De heer Venis (PRO Sliedrecht) stelt mondelinge vragen aan het college van B&W over bomen voormalig Ziekenhuisterrein (by 7.1). Antw wethouder Spek
10dec19: De heer Huijzer (PvdA) stelt mondelinge vragen met betrekking tot de voetbal (by 7.2). Antw wethouder Van der Plas

Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
8
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 10 december 2019.
9
AANGENOMEN - HAMERSTUK - SOC – Ontwerpakte statutenwijziging en benoeming leden raad van toezicht
Unaniem
SGP-ChristenUnie – 6 - CDA – 3 - PRO Sliedrecht - 4 - Slydregt.NU - 1 - PvdA - 2 - D66 – 1- VVD - 2

Eerder besproken in de oordeelsvormende vergadering van 19 november 2019.
10
AANGENOMEN - HAMERSTUK - SOC – 6e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd
Unaniem
SGP-ChristenUnie – 6 - CDA – 3 - PRO Sliedrecht - 4 - Slydregt.NU - 1 - PvdA - 2 - D66 – 1- VVD - 2

Eerder besproken in de oordeelsvormende vergadering van 26 november 2019.
11
AANGENOMEN - HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - BEST – 2e Tussenrapportage 2019
Tegen: D66 (1)
Voor: SGP-ChristenUnie – 6 - CDA – 3 - PRO Sliedrecht - 4 - Slydregt.NU - 1 - PvdA - 2 –VVD - 2

Stemverklaring Bijderwieden
Stemverklaring De Munck

Eerder besproken in de oordeelsvormende vergadering van 26 november 2019.
11.1.tvr
ANTW 2dec19 - op techn vr - 26nov19 - SGP-ChristenUnie (De Mul-Donker) - 2e Turap 2019
11.2.tvr
ANTW 2dec19 - op technvr - 29nov19 - D'66 (De Munck) - 2e Turap 2019
11.3.tvr
ANTW 9dec19 - op Aanvullnde TECHNVR - 4dec19 - D66 (De Munck) - 2e Turap 2019
12
AANGENOMEN - DEBATSTUK - BEST – Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2023
Tegen: Slydregt.NU (1)
Voor:
SGP-ChristenUnie – 6
CDA – 3
PRO Sliedrecht - 4
PvdA - 2
D66 – 1
VVD - 2

Stemverklaring: Jongeneel
Stemverklaring: Ippel
Woordvoering: Jongeneel - Verheul - Dunsbergen - Visser

Eerder besproken in de oordeelsvormende vergadering van 19 november 2019.
12.1.tvr
ANTW 30okt19 op techn vr 7okt19 - CDA (De Vries) - Integraal Veiligheidsplan
13
AANGENOMEN - DEBATSTUK - BEST – Belastingverordeningen 2020
Stemming over het voorstel: Tegen Slydregt.NU (1)
stemming over Verordening 6: AANGENOMEN - Tegen: PRO Sliedrecht (4) - Slydregt.NU (1)

Woordvoering: Verheul -

Eerder besproken in de oordeelsvormende vergadering van 26 november 2019.
13.A.1
VERWORPEN A13-1 Amendement PRO Sliedrecht (Verheul) - hondenbelasting
Voor: PRO Sliedrecht (4) en Slydregt.NU (1)
13.A.2
AANGENOMEN - amendement (PRO Sliedrecht) -
Unaniem

Inhoud amendement: Verordening 6 zijnde de Verordening hondenbelasting 2020;

afzonderlijk van de overige elf verordeningen, zoals beschreven in het conceptraadsbesluit in stemming te brengen.
14
AANGENOMEN DEBATSTUK - SOC - Sportnota 'Sportief in Sliedrecht 2019 t/m 2025'
Unaniem

Stemverklaring Jongeneel
Stemverklaring: Bijderwieden
Stemverklaring: Spruijt
Stemverklaring: Venis

Woordvoering: De Munck - Den Besten

Eerder besproken in de oordeelsvormende vergadering van 19 november 2019.
14.1.tvr
ANTW 24sep op Techvr 20sep19 - PvdA (Gruppen)Sportnota
14.2.tvr
ANTW op Techvr vanaf 20sep19 - SGP-ChristenUnie (Spruijt) Sportnota
14.3.tvr
ANTW 5dec19 op technvr 19nov19 - SGP-ChristenUnie (Paas) Sportnota
14.A.1
VERWORPEN A14-1 Amendement D66 (De Munck) - Topsport geen doel op zich
Voor: D66 (1) - Slydregt.Nu (1)
Stemverklaring: Venis
15
AANGENOMEN - DEBATSTUK - SOC – Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023
Unaniem.

Woordvoering: Van Wijngaarden - De Munck
Eerder besproken in de oordeelsvormende vergadering van 19 november 2019.
15.1.tvr
ANTW 19nov19 op TECHNvr - 15nov19 - SGP-ChristenUnie (Oostrom) - Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023
15.2.tvr
ANTW 3dec19 op Aanv Technvr - 28nov19 - SGP-ChristenUnie (Oostrom) - Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023
15.A.1
VERWORPEN A-15-1 Amendement D66 - nr 1 (De Munck)
Voor D66 (1)
15.A.2
VERWORPEN A-15-2 Amendement nr. 2 D66 (De Munck)
Voor: VVD (1) - D66 (1) - PvdA (2) - PRO Sliedrecht (4)
15.M.1
AANGENOMEN - M15-1 Motie VVD |(Van Wijngaarden) Actieplan vaccinatiegraad
Voor: VVD (2) - D66 (1) - Slydregt (1) - PvdA (2) - PRO Sliedrecht (4)
15.M.2
AANGENOMEN -M15-2 Motie SGP-ChristenUnie (De Mul-Donker) - Jongeren op gezond gewicht
Voor: SGP-ChristenUnie (6) - PvdA (2) - PRO Sliedrecht (4) - CDA (3)
16
AANGENOMEN - DEBATSTUK - SOC – Zienswijze begrotingswijziging eerste bestuursrapportage Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid
Unaniem
Woordvoering: Jongeneel

Eerder besproken in de oordeelsvormende vergadering van 26 november 2019.
16.1.tvr
ANTW 6dec19 op technvr - 29nov19 - Slydregt.NU (G. Jongeneel) - Zienswijze begrotingswijziging 1e bestuursrapportage SOJ ZHZ
16.A.1
INGETROKKEN A16-1 Amendement Slydregt.NU (Jongeneel)
16.A.1A
VERWORPEN A16-1A Amendement Slydregt.NU (Jongeneel)
Voor Slydregt.NU (1) - VVD (2) - PvdA (2) - PRO Sliedrecht (3)

17.M.1
AANGENOMEN - Motie vreemd aan de orde van de dag (Torun PvdA) en D66 (De Munck) - Sliedrecht watertappunten
Voor: D66 (1) - PvdA (2) - SGP-ChristenUnie (6) - PRO Sliedrecht (4).
Tegen CDA (3) - VVD (2) - Slydregt.NU (1)

Stemverklaring: Bijderwieden - Dunsbergen - Jongeneel

Woordvoering: Bijderwieden - De Mul-Donker - Jongeneel
18
Sluiting om 23.17