Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 13 juli 2021

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.M. de Vries
Algemene documenten:

1
Opening en loting volgorde hoofdelijke stemming
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 06 30 72 35 44. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
De raad stelt de voorlopige agenda ongewijzigd vast.
4
AANGEMOMEN - BES - Vaststellen jaarstukken 2020
++De raad stemt in meerderheid van stemmen met het voorstel in. Er is een tegenstem van de fractie D66. De overige fracties zijn voor.++**Woordvoering**: Ippel
**Stemverklaring:** De Munck
4.tvr
ANTW_TECH. VR_De Vries_CDA_Overhead vastgesteld in de jaarstukken
4.tvr
ANTW_TECH. VR_Verheul_PRO Sliedrecht_Jaarrekening 2020
5
AANGENOMEN - Algemene Beschouwingen / Kadernota 2022
**Woordvoering**: Paas, Verheul, Dunsbergen, Jongeneel, Van der Plas, De Munck en Bijderwieden

**Toezeggingen wethouder Vat:**

1. Het college werkt in aanloop naar de begrotingsvergadering scenario's uit met betrekking tot de korting van het gemeentefonds en andere onzekere posten.
2. Het college neemt de inspanningsverplichting op zich om het begrotingstekort zo klein mogelijk te houden.

**Toezegging wethouder Spek:**

1. Wethouder Spek gaat in overleg met wethouder Vat het gesprek aan met de maaltijdbezorgers als het gaat over hun weggedrag.

**Toezegging burgemeester De Vries:**

1. Het college zal kijken in welke overlastgevende situaties cameratoezicht een toegevoegde waarde kan hebben. Dat geldt ook voor de inzet van boa's.
2. In het vierde kwartaal van 2021 komt het college met duidelijkheid over keuze locatie brandweerkazerne.

**Toezegging wethouder Goverde:**

1. Het college komt met een concrete bestuurlijke planning voor de tweede helft van 2021 naar de agendacommissie van 31 augustus 2021 inclusief fractiespecialistenoverleggen.

++Besluit:++

* Het gewijzigde concept raadsbesluit is in meerderheid van stemmen aangenomen. Tegen is de fracties van PRO Sliedrecht. De overige fracties zijn voor.
5.1
Woordvoering fracties (uitgesproken woord geldt)
5.2
Overzicht ingediende amendementen en moties
5.A.1
AANGENOMEN - A5.1 - Amendement SGP-ChristenUnie - Sliedrecht schuldenvrij en actief
**Stemverklaring**: Dunsbergen, Jongeneel en Bijderwieden
**A5.1 is in meerderheid van stemmen aangenomen. Tegen: fracties Slydregt.NU en VVD. De overige fracties zijn voor.**
5.A.2
AANGENOMEN - A5.2 - Amendement PvdA en D66 - Buurtgezinnen
**Tegen**: Slydregt.NU en VVD
**A5.2 is in meerderheid van stemmen aangenomen. Tegen: fracties Slydregt.NU en VVD. De overige fracties zijn voor.**
5.M.1
INGETROKKEN - M5.1 - Motie Slydregt.NU - Voorrang woningmarkt
**M5.1A is na hoofdelijke stemming in meerderheid van stemmen verworpen. De leden Jongeneel, Bijderwieden en Van Wijngaarden zijn voor. De overige 17 leden zijn tegen.**
5.M.1A
VERWORPEN - M5.1.A - Motie Slydregt.NU - Voorrang woningmarkt
**Hoofdelijke stemming**: 17 tegen 3 voor
6
AANGENOMEN - Herstemming Motie 15.2 ''Energieopslag''
11 voor 9 tegen
7
Sluiting
Sluiting om 21.05 uur