Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 8 december 2020

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: D.R. van der Borg

1
Opening en loting stemvolgorde hoofdelijk stemmen
nr. 11 Visser
Afwezig: Venis, Oostrom, Bijderwieden
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Verheul: Turap hamerstuk ipv debatstuk
4
Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 10 november 2020
Vastgesteld
5
Mondelinge vragen (artikel 38 RvO)
Geen mondelinge vragen.

Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
6
Ingekomen stukken
Vastgesteld.

U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 8 december.
7
BES – Afscheid raadslid Anton Huijzer (PvdA)
8
BES – Toelating en installatie raadsleden voor PvdA en PRO Sliedrecht
Commissie geloofsbrieven: M.J.H. Jongeneel (voorzitter), V.E. Prins, S. van Wijngaarden

De heer B. (Ben). van der Plas vervangt de heer A. (Anton) Huijzer voor de PvdA.
De heer T.W. (Timo) Pauw (PRO Sliedrecht) vervangt de heer G.P. (Gerrit) Venis (Geduld-2.0). Door het vertrek van de heer Venis is zijn zetel teruggevallen aan de lijst PRO Sliedrecht en daarmee is de fractie Geduld-2.0 uit de raad.
9
BES - Benoemen burgerraadslid PRO Sliedrecht
Benoemen mevrouw C. (Claudia) Verheul tot burgerraadslid
10
BES – Benoemen raadslid Van der Plas (PvdA) voor diverse functies
Vastgesteld.,
11
BES - Benoemen lid Voorzitterspool
Vastgesteld.
12
AANGENOMEN - HAMERSTUK - BES – Oprichting werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's
Unaniem besloten

Oordeelsvormende vergadering 17nov20
13
AANGENOMEN - HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - SOC – (Herijkte) sociale visie

Tegen: D66

Stemverklaring De Munck
Stemverklaring De Mul-Donker

Oordeelsvormende vergadering 17nov20
14
AANGENOMEN - DEBATSTUK - BES – Belastingverordeningen 2021
Unaniem

Stemverklaring: Verheul

Woordvoering: M.J.H. Jongeneel - De Munck -

Oordeelsvormend 24nov20

Bijlage 8 & 10 gewijzigd.

Toelichting bijlage 8: Op 24 november heeft de raad oordeelsvormend de belastingverordeningen 2021 besproken. Na de vergadering is gebleken dat in artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel, lid 1 van de "Verordening marktgelden 2021 gemeente Sliedrecht" een foutief jaartal is vermeld. De "Verordening marktgelden 2020" wordt ingetrokken in plaats van de "Verordening marktgelden 2019" . Het juiste jaartal is in deze versie opgenomen.

Toelichting bijlage 10: Op 24 november heeft de raad oordeelsvormend de belastingverordeningen 2021 besproken. Door een raadslid werd hierbij opgemerkt dat de Verordening Reclamebelasting 2021 Winklerplein geen actuele plattegrond bevatte. De betreffende plattegrond was inderdaad niet meer actueel. De verordening is gewijzigde bij de plattegrond op pagina 5. Let op: de tekst van de verordening (pagina 1 t/m 4) is ongewijzigd ten opzichte van 24 november. De wijzigingen in de plattegrond betreffen: (1) de verwijdering van een gesloopte kiosk en (2) de vervanging van een gesloopt pand voor het aanstaande nieuwe medisch centrum, dat geen onderdeel is van het winkelgebied.
14.a.tvr
ANTW 24nov20 - TECH_VR_de Munck_Belastingverordeningen 2021
14.b.tvr
ANTW 8dec20 - TECH_VR_de Munck_Reclamebelasting Winklerplein
15
AANGENOMEN - HAMERSTUK - BES – 2e Tussenrapportage 2020
Op verzoek

Oordeelsvormend 24nov20
15.a.tvr
ANTW op 4dec20 van 24nov20 - TECH_VR_Mulder_SGP-ChristenUnie_2e turap
16
AANGENOMEN - DEBATSTUK - SOC – Zienswijze inkoopkader jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2022 en verder
Unaniem aangenomen.
Oordeelsvormende vergadering 17nov20
16.A.1
AANGENOMEN - A16.,1 - Amendement SGP-ChristenUnie - PRO Sliedrecht - Slydregt.NU - Zienswijze inkoopkader jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2022 en verder
Unaniem aangenomen
17
AANGENOMEN - DEBATSTUK - SOC – Zienswijze Governance jeugdhulp Zuid-Holland Zuid
Unaniem aangenomen.

Oordeelsvormende vergadering 17nov20
18
AANGENOMEN - DEBATSTUK - BES - Regionaal toepassingskader Tijdelijke wet maatregelen Covid-19
Aangenomen unaniem.

Woordvoering: Verheul

Op verzoek van het college van B&W rechtstreeks geagendeerd voor besluitvormend 8 december via de agendacommissie.
19
AANGENOMEN - DEBATSTUK - FYS – Bestemmingsplan Wilhelminastraat 75
Tegen: D66
Woordvoering: Pauw - Van der Plas - Prins -

Oordeelsvormende vergadering 17nov20
19.a.tvr
ANTW op 19nov20 van 12nov20 - TECH_VR_Prins_CDA_Bestemmingsplan Wilhelminastraat 75
Oordeelsvormende vergadering 17nov20
19.b.tvr
ANTW op 11nov20 van 5nov20 - TECH_VR_Pauw_PRO Sliedrecht_Bestemmingsplan Wilhelminastraat 75
19.c.tvr
ANTW op 23 nov20 van 18nov 20 - TECH_VR_Pauw_PRO Sliedrecht_Wilhelminastraat 75
19.d.tvr
ANTW op 23 nov20 van 18nov20 - TECH_VR_Pauw_PRO Sliedrecht_Bestemmingsplan Wilhelminastraat 75_2
20
AANGENOMEN DEBATSTUK - FYS – Aanvraag krediet kruising Thorbeckelaan - Vogelenzang
Tegen: D66 en VVD

Woordvoering: De Munck -  Van der Plas - Prins -
Oordeelsvormend 24nov20
20.a.tvr
ANTW 26nov20 op TECHN VR 25nov20 - Pauw_PRO Sliedrecht_Aanvraag krediet kruising Thorbeckelaan - Vogelenzang
20.A.1
INGETROKKEN A20.1 Amendement
20.A.1A
AANGENOMEN A20.1A- Amendement - CDA en PRO Sliedrecht - Aanvraag krediet kruising Thorbeckelaan - Vogelenzang
Tegen: D66 en VVD
21
AANGENOMEN -DEBATSTUK - BES – Rapport 'Onderzoek sturen op grote projecten' van de Rekenkamer Sliedrecht
Unaniem aangenomen.
Doorgeschoven uit oordeelsvormende vergadering 17nov20 naar oordeelsvormende vergadering 24nov20
21.a.tvr
ANTW 7dec20 op TECHN VR 25nov20 - TECH_VR_Pauw_PRO Sliedrecht_Rapport Rekenkamer
21.A.1
AANGENOMEN - A21.1 Amendement PRO Sliedrecht - SGP-ChristenUnie - D66 - Rapport 'Onderzoek sturen op grote projecten' van de Rekenkamer Sliedrecht
Unaniem aangenomen

Woordvoering Pauw - Van der Plas
22
Sluiting om 21.21 uur