Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 9 maart 2021

Locatie: Digitaal via Microsoft Teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: D.R. van der Borg

1
Opening
Afmelding  de heer Torun
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Agenda vastgesteld.
4
Vaststellen notulen 10 februari 2021
Vastgesteld.
5
Mondelinge vragen (Art. 38 RvO)
Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
5.1
Mondelinge vragen PRO Sliedrecht - Stam-Smeets - Bomenkap door Stedin bij de Tuinfluiter
Vraagsteller: Stam-Smeets (PRO Sliedrecht).
Antwoorden: wethouder Spek
6
Ingekomen stukken
Voorstel is aangenomen.

De heer Prins heeft een opmerking over ingekomen stuk 21022. Antwoorden op vragen van de reclamebord aan de Kubus.

U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 9 maart 2021.
7
AANGENOMEN HAMERSTUK - SOC - Suppletie NGE
Unaniem aangenomen.

NGE = Niet Gesprongen Explosieven

Oordeelsvormend 16feb21
8
AANGENOMEN HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - BES - Verlengen ontheffing van het vereiste van ingezetenschap wethouders Vat en Goverde
Unaniem met stemverklaringen van PRO Sliedrecht en Slydregt.NU met de aantekening dat zij geacht worden tegen te hebben gestemd.

Stemverklaring:
De heer Verheul
De heer Jongeneel
9
HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - FYS – Vaststelling Bestemmingsplan Fietspad Craijensteijn
Unaniem aangenomen.
Stemverklaring Prins
Oordeelsvormend 16feb21
10
HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - SOC – Jeugdwelzijnsbeleid 2021 – 2025
Unaniem aangenomen.

Geen stemverklaring.

Oordeelsvormend 16feb21
10.tvr
ANTW op 18 januari TECH_VR_Bouwmans_D66_Jeugdwelzijnsbeleid 2021 – 2025
10.tvr
ANTW op 19 februari TECH_VR_Blanken_PRO Sliedrecht_Jeugdwelzijnsbeleid
11
UNANIEM aangenomen - DEBATSTUK - SOC – Lokaal uitvoeringsplan Nieuwe Wet Inburgering
Oordeelsvormend 16feb21
11.M.1
INGETROKKEN M11.1 Motie VVD l Slydregt.NU en D66 - Motie Nieuwe Wet Inburgering
11.tvr
ANTW op 14 januari TECH_VR_Stam-Smeets_PRO Sliedrecht_Lokaal Uitvoeringsplan NWI
11.tvr
ANTW op 18 januari TECH_VR_de Mul-Donker_SGP-ChristenUnie_Uitvoeringsplan Nieuwe Wet Inburgering
11.tvr
ANTW op 18 januari TECH_VR_de Vries_CDA_lokaal uitvoeringsplan NWI
11.tvr
ANTW op 26 februari TECH_VR_de Mul-Donker_SGP-ChristenUnie_Nieuwe Wet Inburgering
12
AANGENOMEN - DEBATSTUK - FYS – Renovatie en exploitatie Stationsweg 4 (Elektra-gebouw)
17 voor
3 tegen
12.A.1
VERWORPEN A12.1 - Amendement Slydregt.NU - Achterstallig onderhoud Elektra
1 voor Slydregt.NU
19 tegen
12.A.2
VERWORPEN A12.2 - Amendement VVD - Beperking krediet tot 1 miljoen euro
18 tegen
2 voor (VVD)
12.A.3
VERWORPEN A12.3 - Amendement VVD - Beperking krediet tot 1,4 miljoen euro
2 voor
18 tegen
12.A.4
AANGENOMEN A12.4 Amendement SGP-ChristenUnie - CDA - VVD - Exploitatie en beheer Stationsweg 4
2 tegen
18 voor
12.tvr
ANTW op 17 februari TECH_VR_Penning_PRO Sliedrecht _Renovatie en exploitatie Stationsweg 4 (Elektra-gebouw)
12.tvr
ANTW op 19 januari TECH_VR_Visser_SGP-ChristenUnie_Renovatie en exploitatie Stationsweg 4
12.tvr
ANTW op 23 februari TECH_VR_Brandwijk_Slydregt.NU_Elektra
12.tvr
ANTW op 29 januari TECH_VR_Visser_SGP-ChristenUnie_Renovatie en exploitatie Stationsweg 4
13
AANGENOMEN DEBATSTUK - BES – Voorbereidingskrediet bestuurlijke en ambtelijke huisvesting
15 Voor
5 tegen

Stemverklaring: Bijderwieden
Stemverklaring: Pauw

Oordeelsvormend (16feb 21 voortgezette) vergadering 17feb21
13.tvr
ANTW op 11 maart_TECH_VR_Bijderwieden_VVD_Het voorbereidingskrediet bestuurlijk en ambtelijke huisvesting
13.tvr
ANTW op 19 februari TECH_VR_Pauw_PRO Sliedrecht__Voorbereidingskrediet bestuursopdracht bestuurlijke en ambtelijke huisvesting
13.tvr
ANTW op 2 maart TECH_VR_Pauw_PRO Sliedrecht_Voorbereidingskrediet bestuursopdracht bestuurlijke en ambtelijke huisvesting
13.tvr
ANTW op 22 januari TECH_VR_Paas_SGP-ChristenUnie_Voorbereidingskrediet bestuursopdracht bestuurlijke en ambtelijke huisvesting
13.tvr
ANTW op 9 februari TECH_VR_Spruijt_SGP-ChristenUnie_ Bestuursopdracht bestuurlijke en ambtelijke huisvesting
13.tvr
ANTW op 9 februari_PRO Sliedrecht_Voorbereidingskrediet bestuursopdracht bestuurlijke en ambtelijke huisvesting
14
Sluiting