Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 9 april 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

1
Opening en loting sprekersvolgorde
Loting nr. 10 - Ippel
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Geen insprekers.
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Vastgesteld.
4
Vaststellen notulen 12 maart 2019
Vastgesteld.
5
Mondelinge vragen (artikel 38 RvO)
Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.

1. Raadslid Venis (PRO Sliedrecht) stelt mondelinge vragen naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke (art. 39) vragen van PRO Sliedrecht over ’t Oog. (bijlagen antwoord op art 39 vragen).
2. Raadslid Den Besten (CDA) stelt mondelinge vragen over Verkeer.
3. Raadslid Advokaat-van Veenendaal (PRO Sliedrecht) stelt mondelinge vragen over verkeersveiligheid (bijlagen div antwoorden op art 39 (schriftelijke) vragen)

Portefeuillehouder: Spek
6
Ingekomen stukken
Vastgesteld.

U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 9 april 2019.
7
Afscheid voormalig raadslid C.N. (Nico) de Jager
Speech voorzitter van de raad - Van Hemmen
Speech fractievoorzitter SGP-ChristenUnie - Paas
Speech fractievoorzitter CDA - Dunsbergen
Speech voormalig raadslid SGP-ChristenUnie - De Jager
8
Toelating en installatie nieuw raadslid SGP-ChristenUnie
Toelating en installatie nieuw raadslid F.A. (Fijke) Mulder.
8.1
Rapport raadscommissie geloofsbrieven Sliedrecht
9
AANGENOMEN -HAMERSTUK - FYS - Aanvraag investeringskrediet sanering diverse woningen in het kader van de wet geluidhinder ten gevolge van de aanleg van de rotonde Thorbeckelaan - Simon Stevinstraat
Unaniem

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 19 maart 2019.
10
AANGENOMEN - HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - Aanwijzing beoogd lid Drechtstedenbestuur (DSB)
Tegen: Slydregt.NU (1)
Voor: VVD (2)- D66 (1)- PvdA (2)- PRO Sliedrecht (5)- CDA (3)- SGP-ChristenUnie (7)

Stemverklaring: Bijderwieden, Jongeneel
11
AANGENOMEN - DEBATSTUK - FYS – Toekomstperspectief Kerkbuurt
Tegen: D66 (1)
Voor: VVD (2)- Slydregt.NU (1)- PvdA (2)- PRO Sliedrecht (5)- CDA (3)- SGP-ChristenUnie (7)

Stemverklaring: De Munck en Prins

Woordvoering: Stam-Smeets

Verzoek PRO Sliedrecht om agp 11 (hamerstuk met stemverklaring) op te waarderen tot debatstuk gehonoreerd.

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 26 maart 2019.
11.1.tvr
Techn VR en ANTW - Venis (PRO Sliedrecht)
12
AANGENOMEN - DEBATSTUK - FYS - Aanvraag investeringskrediet hondenpoepzuiger
Tegen: VVD (2) - D66 (1)
Voor: Slydregt.NU (1)- PvdA (2)- PRO Sliedrecht (5)- CDA (3)- SGP-ChristenUnie (7)

Stemverklaring: PrinsWoordvoering: Bijderwieden - De Munck - Jongeneel - Van Rees-Huijzer - Stam-Smeets

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 19 maart 2019.
12.1.tvr
190320 Techn VR en ANTW - Bijderwieden (VVD)
12.2.tvr
190326 Techn VR EN ANTW- M. Jongeneel (Slydregt.NU)
13
AANGENOMEN - DEBATSTUK - SOC – Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Sliedrecht
Unaniem.

Stemverklaring: Den Besten

Woordvoering: Spruijt - Van Rees-Huijzer

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 19 maart 2019.
14
AANGENOMEN -DEBATSTUK - BEST - Financiële verordening gemeente Sliedrecht 2019
Unaniem

Woordvoering: Ippel - Bijderwieden - Verheul

Stukken gewijz ontvangen 9apr19 om 15.27 en in ibabs geplaatst
- Memo van PH Vat
- By 1
- By 2

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 19 maart 2019.
15
AANGENOMEN - DEBATSTUK - BEST - Toekomst regionale samenwerking Drechtsteden
Tegen: Slydregt.NU en PRO Sliedrecht.
Voor: VVD - D66 - PvdA - CDA - SGP-ChristenUnie

Voorzitter agendapunt 15: J.H. Visser

Woordvoering: Paas - Bijderwieden - Jongeneel - Van Rees-Huijzer - Venis - Dunsbergen

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 26 maart 2019.
15.A.1
AANGENOMEN - A15-1 -Amendement - Toekomst Drechtsteden
Tegen: Slydregt.NU en PRO Sliedrecht

Voor: VVD - D66 - PvdA - CDA - SGP-ChristenUnie
15.M.1
AANGENOMEN - M15-1 Motie SGP-ChristenUnie: oproep tot samenwerking in de voorbereiding voor de aanpassing van de GRD
Tegen: Slydregt.NU (1)
Voor: VVD - D66 - PvdA - PRO Sliedrecht - CDA - SGP-ChristenUnie
16
AANGENOMEN -DEBATSTUK - BEST - Privacybeleid Drechtsteden en invulling PC en Informatiemanager
Unaniem

Woordvoering: Paas - Torun - De Borst

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 19 maart 2019.
16.A.1
AANGENOMEN -A16-1 Amendement VVD - PRO Sliedrecht - SGP-ChristenUnie
Tegen: CDA (3) en D66 (1)
Voor: VVD(2) - Slydregt.NU (1)- PvdA (2)- PRO Sliedrecht (5)- SGP-ChristenUnie (7)
17
Sluiting om 22.30 uur