Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 26 september 2017

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

1
Opening en loting sprekersvolgorde
afmelding mevrouw Lanser.
De Borst aanwezig tot 22.00 uur.

Loting nr. 4 - Venis

Mededeling portefeuillehouder Visser-Schlieker: PFOA en GenX in grond en grondwater aangetroffen.
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Geen insprekers.
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Vastgesteld
4
Vaststellen notulen 20 en 27 juni 2017
Vastgesteld.
5
Mondelinge vragen (art. 38 RvO)
De heer Venis (PRO Sliedrecht):
In AD / Drechtsteden van vrijdag 15 september stond een artikel over de maar liefst 45 geregistreerde kappers in ons dorp. We zitten daarmee ongeveer 30% boven het landelijk gemiddelde en de heer De Jager, adviseur bij de kappersvereniging Algemene Nederlands Kappers Organisatie (ANKO), vindt dit teveel.
De gemeentelijk woordvoerder zegt – althans volgens de krant – dat sprake is van een vrije markt en dat het allemaal wel prima is. En PRO Sliedrecht twijfelt er niet aan dat de gemeente inderdaad geen sturingsmechanisme heeft.
Nu is het echter een gegeven dat in ons land van een aantal branches bekend is dat daarin bedrijfjes worden opgezet met het doel zwart geld wit te wassen. Even googelen leert dat daarbij ook kapsalons (en dan hebben we het dus niet over de in Delfhaven bedachte snack) onevenredig vaak betrokken zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:
1. Heeft uw college een verklaring voor het gegeven dat Sliedrecht met het aantal geregistreerde kapper ongeveer 30% boven het landelijk gemiddelde zit?
2. Is uw college bekend met het feit dat kapsalons in de top 3 staan van bedrijfstakken die wordt gebruikt om geld wit te wassen?
3. Heeft het college aanleiding te veronderstellen dat dit ook in Sliedrecht aan de orde zou kunnen zijn?
4. Is uw college bereid om hierover een gesprek aan te gaan met de ANKO? Met als doel de eventueel eigen opvatting van het college (zie vraag 3) te toetsen?

Portefeuillehouder: Van Hemmen

Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
6
Ingekomen stukken
Instemming met raadsbesluit.

U kunt de ingekomen stukken in ibabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering 26 september 2017.
7
BEST - Benoemen burgerraadslid PvdA
Benoemd mevrouw J. Kathiravelu.
8
HAMERSTUK - SOC - Ontwerpjaarverslag 2016 Stichting OPOPS
Aangenomen
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 12 september 2017.
9
HAMERSTUK - SOC - Zienswijze begrotingswijziging 2017 Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
Aangenomen
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 12 september 2017.
10
HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - SOC - Uittreden GR Nationaal Park De Biesbosch
Stemverklaring: Penning - Prins - Paas
Aangenomen
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 12 september 2017.
11
DEBATSTUK - SOC – Lokaal gezondheidsbeleid (3 voorstellen):
Aangenomen unaniem.

plv. voorzitter: Venis.
woordvoering: Pauw - Den Besten - Baars-Mulder - Bijderwieden -

Het betreft hier één agendapunt: integrale behandeling van 3 voorstellen. De punten 11a, 11b en 11c zijn geen agendapunten. Die onderverdeling is gemaakt om aan te geven welke stukken bij welk voorstel horen. Na de beraadslagingen wordt wel over ieder voorstel afzonderlijk gestemd.
a. Lokale paragraaf gezondheidsbeleid 2016 – 2019
b. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2016 – 2019
c. Preventie- en Handhavingsplan Drugs 2017 – 2020

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 18 april 2017.
11.a
Lokale paragraaf gezondheidsbeleid 2016 – 2019
Aangenomen unaniem.
11.A.1
AANGENOMEN - Amendement VVD - drugsbeleid
Aangenomen. Tegen CDA
11.b
Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2016 – 2019
Aangenomen unaniem
11.c
Preventie- en Handhavingsplan Drugs 2017 – 2020
Aangenomen. Tegen PvdA (1).
11.M.1
AANGENOMEN - Motie SGP-ChristenUnie - uitzoeken maatregel 5 naar 1 gram
Aangenomen. Tegen PvdA (1).
12
DEBATSTUK - FYS – Zienswijze Woonvisie Drechtsteden 2017 – 2030
Aangenomen. Tegen PRO Sliedrecht (4)

Woordvoering: Venis - Spek - Bijderwieden - Van Rees-Huijzer
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 12 september 2017.
12.A.1
VERWORPEN A12-1 Amendement PRO Sliedrecht - Zienswijze woonvisie Drechtsteden
Tegen SGP-ChristenUnie (7) - CDA (3) - VVD (2)
Voor PRO Sliedrecht (4), PvdA (1)
13
DEBATSTUK - MID - Definitieve vaststelling Jaarstukken 2016
Unaniem aangenomen.

Door agendacommissie, op verzoek van het college, direct besluitvormend geagendeerd.
14
DEBATSTUK - FYS – Integraal Accommodatieplan (IAP)
Aangenomen. Tegen: PRO Sliedrecht (4).
Stemverklaring: Pauw

Woordvoering - Pauw - Prins - Van Rees-Huijzer

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 12 september 2017.
14.A.1
VERWORPEN Amendement PRO Sliedrecht en PvdA - IAP 2017
Verworpen: Voor PRO Sliedrecht (4) en PvdA (1)
15
DEBATSTUK - SOC - Huisvesting Sociaal team Sliedrecht 'Alles onder één dak'
Aangenomen: Tegen: CDA (3) -
Stemming zonder J.H. Visser SGP-ChristenUnie - voor (6)

Woordvoering: Spek - De Mul-Donker

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 12 september 2017.
16
Sluiting
23.00 uur