Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 20 april 2021

Locatie: Digitaal via Microsoft Teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.M. de Vries

1
Opening
Alle 21 raadsleden aanwezig.

Mededeling burgemeester De Vries over de Corona-maatregelen.
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 06 30 72 35 44. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Vastgesteld.
4
Vaststellen notulen 30 maart 2021
Ongewijzigd vastgesteld.
5
Mondelinge vragen (artikel 38 RvO)
Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
6
Ingekomen stukken

Conform raadsbesluit vastgesteld.

U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 20 april 2021.
7
AANGENOMEN - SOC - Verzoek tot instemming benoeming RvT stichting OPOPS
Unaniem
8
AANGENOMEN -DEBATSTUK - SOC – Hoofdlijnennotitie transitie GR Sociaal
Voor 20
Tegen 1 (D66)

Woordvoering: Paas - Blanken - Dunsbergen - Bijderwieden - De Munck -
8.A.1
AANGENOMEN A8.1 Amendement - "Ja, tenzij" - SGP-ChristenUnie, PRO Sliedrecht, PvdA, CDA en Slydregt.NU - Hoofdlijnennotitie transitie GR Sociaal
Voor 20
Tegen 1 (D66)
8.A.2
AANGENOMEN A8.2 Amendement - SGP-ChristenUnie en PRO Sliedrecht - Kaders Sliedrecht voor transitie GR Sociaal
Voor 20
Tegen 1 (D66)
8.tvr
ANTW TECH. VR - Blanken - PRO Sliedrecht - Transitie GR Sociaal
9
Sluiting