Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Oordeelsvormende vergadering - 26 november 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.C. Paas

1
Opening
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
4
Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 19 november 2019
5
Mondelinge vragen
26nov19: De heer Prins (CDA) stelt mondelinge vragen aan het college B&W: over verkeersveiligheid Rembrandtlaan.


In het Verkeers- en Mobiliteitsplan 2017-2040 staat dat op de Rembrandtlaan te hard wordt gereden. Omwonenden en schoolkinderen herkennen dit probleem. De Rembrandtlaan staat in de top 3 van gevaarlijke punten van fietsers én in de top 3 van gevaarlijke punten voor voetgangers. In het plan worden maatregelen aangekondigd voor een betere verkeersveiligheid op de Rembrandtlaan, met name voor fietsers en voetgangers. Gevaarlijke punten zouden worden aangepakt. En de zebrapaden zouden ook worden bekeken.
Op 25 november 2019 vond een ongeval plaats op de kruising van de Rembrandtlaan en de Lijsterweg. Namens het CDA heb ik de volgende vragen:

1. Vindt het college dat de verkeersveiligheid op de Rembrandtlaan beter kan?
2. Welke maatregelen zijn in de afgelopen twee jaar uitgevoerd ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Rembrandtlaan?
3. Welke maatregelen gaat het college nemen om de veiligheid van fietsers en voetgangers op de Rembrandtlaan te verbeteren? En wanneer?
4. Wat gaat het college doen aan de veiligheid op het kruispunt Rembrandtlaan-Lijsterweg? En wanneer?Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO).
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. In de oordeelsvormende vergadering kunnen de (burger-)raadsleden over de lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie).

7
Mededelingen portefeuillehouders
8
Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regeling
9
SOC – Zienswijze begrotingswijziging eerste bestuursrapportage Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid
10
SOC – 6e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd
11
BEST – Belastingverordeningen 2020
12
BEST – 2e Tussenrapportage 2019
13
Sluiting