Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Oordeelsvormende vergadering - 22 juni 2021

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.C. Paas

1
Opening
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 06 30 72 35 44. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
4
Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 15 en 16 juni 2021
5
Mondelinge vragen
Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO).
5.1
Mondelinge vragen G.P. Jongeneel (Slydregt.NU) - Grondruil Piet Smits
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken vinden via raad.sliedrecht.nl: documenten - ingekomen stukken. In de oordeelsvormende vergadering kunnen de (burger-)raadsleden over de lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie).
7
Mededelingen portefeuillehouders
8
Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regeling
9
BES – Transitie service-gemeente Dordrecht bedrijfsvoering
9.tvr
ANTW op 14 juni - TECH. VR_Pauw_PRO Sliedrecht_Servicegemeente Dordrecht
9.tvr
ANTW op 14 juni - TECH. VR_Pauw_PRO Sliedrecht_Transitie service-gemeente Dordrecht bedrijfsvoering
9.tvr
ANTW op 22 juni - TECH. VR_Visser_SGP-ChirstenUnie_Transitie service-gemeente Dordrecht voor bedrijfsvoering
9.tvr
ANTW op 3 juni - TECH. VR_Pauw_PRO Sliedrecht_Dordrecht bedrijfsvoering
10
DEBATSTUK - BES – Transitie GR Sociaal Drechtsteden
10.tvr
ANTW op 14 juni - TECH. VR_10jun Pauw_PRO Sliedrecht_GR Sociaal
10.tvr
ANTW op 16 juni - TECH. VR_11jun De Munck_D66_Concepttekst GR Sociaal
11
BES – Jaarstukken 2020
Byl 1 op 21jun21 toegevoegd bij het agendapunt Jaarstukken 2020 het van de accountant ontvangen concept accountantsverslag.
11.tvr
ANTW op 21 juni - TECH. VR_De Vries_CDA_Overhead vastgesteld in de jaarstukken
11.tvr
ANTW op 22 juni - TECH. VR_Verheul_PRO Sliedrecht_Jaarrekening 2020
12
BES – 1e Tussenrapportage 2021
13
Sluiting