Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 16 mei 2017

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

1
Opening en loting sprekersvolgorde
Loting nr. 6, Prins
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Vastgesteld.
Agpt 17 Motie vreemd aan de orde van de dag.
Agpt. 18 Sluiting
4
Vaststellen notulen 11 april 2017
Vastgesteld.
5
Mondelinge vragen (art. 38 RvO)
Raadslid G.P. Venis heeft namens de fractie PRO Sliedrecht mondelinge vragen over het onderwerp sociale woningvoorraad/Staatsliedenbuurt ingediend: zie bijlage.

Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in ibabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken raad 16 mei 2017.
7
(Her)stemming - FYS – Verkeers- en mobiliteitsplan gemeente Sliedrecht 2017 - 2040
De beraadslagingen zijn op 11 april gesloten. Vervolgens is amendement 8.1 van de VVD 'Rotonde ruispunt Thorbeckelaan/Vogelenzang' verworpen. Daar de stemmen bij de stemming over amendement A8.2a van het CDA 'Fietspad Craijensteijn' staakten (9 voor, 9 tegen), vindt nu in deze vergadering een (her)stemming plaats.

Overzicht (Her)stemming Verkeers- en mobiliteitsplan gemeente Sliedrecht 2017 – 2040:

Herstemming over:
• Amendement A8.2a, CDA - Fietspad Craijensteijn
(Staken de stemmen opnieuw, dan is het amendement niet aangenomen art. 32 lid 5 Gemeentewet)

Stemming over:
• Amendement A8.3, CDA/VVD - Rotondes
• (Gewijzigde) ontwerpbesluit

Stemming over de moties:
• Motie M8.1, PRO Sliedrecht - A15
• Motie M8.2a, CDA - Lijstertunnel

Het geamendeerde voorstel is unaniem aangenomen.
De heer Prins heeft niet meegestemd over motie M8.1.
8
HAMERSTUK - MID - Beantwoording brief van Provincie Zuid-Holland met betrekking tot begrotingstoezicht
Unaniem aangenomen.
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 18 april 2017.
9
HAMERSTUK - SOC - Wijziging Verordening beschermd wonen en opvang gemeente Sliedrecht 2016
Unaniem aangenomen.
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 9 mei 2017.
10
HAMERSTUK - SOC - 1e Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sliedrecht
Unaniem aangenomen.
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 9 mei 2017.
11
HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - SOC - Zienswijzeprocedure begrotingswijziging Serviceorganisatie t.b.v. subsidiering Veilig Thuis en Crisis Interventie Team
Unaniem aangenomen.
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 18 april 2017.
12
HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - FYS – Plan van aanpak duurzaamheid
Unaniem aangenomen.
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 9 mei 2017.
13
HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - FYS – Toegankelijkheid Kerkbuurt
Unaniem aangenomen.
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 9 mei 2017.
14
DEBATSTUK - MID – Controleprotocol voor de accountantscontrole gemeente Sliedrecht
Unaniem aangenomen.
Rechtstreeks geagendeerd voor de besluitvormende vergadering.
15
DEBATSTUK - ECO - Economische agenda Sliedrecht
Aangenomen. Voor: VVD, PvdA, SGP-CU.
Woordvoering: Spek - M. Visser - Kieft - Penning
Stemverklaring: Penning
Stemverklaring: Spek.
Eerder geagendeerd voor de oordeelsvormende vergadering van 18 april 2017 en doorgeschoven naar de oordeelsvormende vergadering van 9 mei 2017.
16
DEBATSTUK - BEST - Evaluatie transformatieplan Muziek in de organisatie stap 1
Aangenomen. Voor: PRO Sl - VVD - PvdA - SGP-CU.
Woordvoering: Spek - M. Visser - Penning
Doorgeschoven agendapunt van besluitvormende vergadering van 11 april 2017. Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 21 maart 2017.
17
Motie vreemd aan de orde van de dag - PRO Sliedrecht 'Uitvoering Rotondes'
17.M.1
Motie Uitvoering Rotondes
Stemverklaring: Bijderwieden.
Motie verworpen. Voor: PvdA en PRO Sliedrecht.
18
Sluiting
21.57 uur