Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 13 maart 2018

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

1
Opening en loting sprekersvolgorde
Afmelding de heer Penning. Afwezig de heer De Borst
Later: de heren De Jager (agp 11) , Bijderwieden (agp 2)

Loting nr 12: de heer Paas
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Inspreker: de heer J. v.d. Dool: m.b.t. agendapunt 13 Duurzaamheidsagenda 2018-2022.

Aanwezig: Bijderwieden

Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.

3
Vaststellen agenda
Verzoek Pauw en Prins voor opwaarderen agendapunt 7 tot. Hamerstuk met stemverklaring
4
Vaststellen notulen 30 januari en 20 februari 2018
Vastgesteld.
5
Mondelinge vragen (art. 38 RvO)
plv. voorzitter raad de heer Venis in verband met de beantwoording 1) mondelinge vragen Pauw (PH Van Hemmen).
PH Tanis beantwoording mondelinge vragen 2) Van Rees-Huijzer

Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.

1. Raadslid Pauw stelt namens de fractie van PRO Sliedrecht vragen over openstaande toezeggingen / afdoening technische vragen nieuwe ziekenhuis.
2. Raadslid Van Rees - Huijzer stelt namens de fractie van de PvdA vragen over voortgang herontwikkeling Burgemeester Winklerplein.

6
Ingekomen stukken
Vastgesteld.

U kunt de ingekomen stukken in ibabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 13 maart 2018.
7
AANGENOMEN HAMERSTUK MET STEMVERKLARING- BEST - Geheimhouding informatie Eneco (2)
Stemverklaring Pauw.
Stemverklaring Prins.

AANGENOMEN:
Tegen: PRO Sliedrecht (3)
Voor: SGP-ChristenUnie (6) - PvdA (2) - CDA (3) - VVD 2)

Het gaat hier om de bekrachtiging van de door het college voor de raad ter inzage gelegde geheime stukken.
Op verzoek van het college direct besluitvormend.
8
AANGENOMEN - HAMERSTUK - FYS – Vestigen uitsluitend recht Drechtwerk
UNANIEM aangenomen.

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 13 februari 2018.
9
AANGENOMEN - HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - SOC – Zienswijze oprichting Coöperatieve ambulancezorg Zuid-Holland U.A.
UNANIEM aangenomen.
Geen stemverklaring.

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 13 februari 2018.
10
AANGENOMEN - HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - SOC – Beleidsregel Sociaal-emotionele indicaties Peuteropvang gemeente Sliedrecht
UNANIEM aangenomen.
Geen stemverklaring.

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 13 februari 2018.
11
AANGENOMEN DEBATSTUK - BEST - SOC - Meerjarenperspectief Jeugdhulp, 5e wijziging GR DG&J en zienswijze begrotingswijzigingen
UNANIEM aangenomen.

Woordvoering: Pauw - Van Meeuwen

Aanwezig: De Jager (vanaf 20.37 uur)

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 13 februari 2018.
11.A.1
AANGENOMEN A11-1 Amendement SGP-ChristenUnie - zienswijze meerjarenperspectief jeugdhulp
Unaniem aangenomen
12
AANGENOMEN - DEBATSTUK - SOC – Lokaal Armoedebeleid Sliedrecht 2018-2021
Unaniem.
Woordvoering: Bijderwieden - Van Rees-Huijzer - Blanken - Spek - De Mul-Donker

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 13 februari 2018.
12.A.1
VERWORPEN A12-1 Amendement -PvdA en CDA soc jur dienst
Voor: PvdA (2) - CDA (3)
Tegen: SGP-ChristenUnie (7) - PRO Sliedrecht (3) - VVD (2)

Stemverklaring De Mul-Donker.
12.A.2
INGETROKKEN - A12-2 Amendement PvdA - CDA - Alles Kids
12.A.2A
VERWORPEN A12-2A -gewijzigd Amendement PvdA en CDA - Alles Kids
Voor: PvdA (2) - CDA (3) - VVD (2)
Tegen: SGP-ChristenUnie (7) - PRO Sliedrecht (3)


Stemverklaring De Jager.
Stemverklaring Bijderwieden
13
AANGENOMEN - DEBATSTUK - FYS – Duurzaamheidsagenda 2018-2022
Unaniem aangenomen
Stemverklaring Venis
Woordvoering: Paas - Pauw - Prins

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 13 februari 2018.
13.M.1
AANGENOMEN M13-1 Motie SGP-ChristenUnie en CDA - Sliedrechtse Energie Coöperatie
Voor: SGP-ChristenUnie (7) CDA (3) PvdA (2) - CDA (3) - VVD (2)
Tegen: PRO Sliedrecht (3)
14
Sluiting
22.55 uur.