Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 19 december 2017

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:10
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

1
Opening en loting sprekersvolgorde
Afmelding: Blanken
Van Meeuwen aanwezig vanaf 20.10 uur.
Lanser afwezig vanaf 22.00 uur.

Loting nr. 11: J.H. Visser
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
PRO Sliedrecht 2 moties vreemd aan de orde van de dag 1. ("Bedroefd" over het rouwcentrum) en 2. ("Communiceren, hoe breder hoe beter").
Agenda vastgesteld. Moties als agendapunt 11 en agendapunt 12.
4
Vaststellen notulen 31 oktober 2017 en 28 november 2017
Vastgesteld.
5
Mondelinge vragen (art. 38 RvO)
beantwoording Portefeuillehouder: Dijkstra
Mondelinge vragen PRO Sliedrecht - Venis ingediend 17dec17:

Bij de ingekomen stukken bevindt zich de beantwoording van schriftelijk door onze fractie gestelde vragen over de Strategische Spooragenda 2040.
Intussen is deze agenda in de Drechtraad vastgesteld en is het Drechtsteden Bestuur (DSB) opdracht gegeven de uitvoering op te pakken via de Groeiagenda.
Een van de vragen die onze fractie stelde, was waarom het college dit voor Sliedrecht toch niet onbelangrijke stuk niet voor overleg voorlegde aan de raad.
Terwijl dit volgens onze informatie wel in Dordrecht was gebeurd. Het antwoord luidt dat de gemeenteraad van Dordrecht vroegtijdig aan haar portefeuillehouder om een bespreking gevraagd heeft.
Dit is een bijzonder antwoord omdat volgens het Dordtse raadsinformatiesysteem de betreffende wethouder Van der Linden een agenderingsverzoek in heeft gediend (ik zal u dat verzoek tijdens de vergadering overhandigen, maar u kunt het ook al vast zelf raadplegen: https://www.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEgemMbScherm1.toonDossier?F_DOS_VOLGNR=1821840&F_TAB=DOC&F_NOCACHE=30239394 (en dan document 2).
U kunt vast wel uitleggen hoe het komt dat u onze fractie verkeerde informatie verstrekte.

Nu uit de beantwoording blijkt dat de Spooragenda is besproken in het college, kunt u ons vast wel uitleggen waarom u voorstander bent van het aanleggen van 2 extra stations aan de MerwedeLingelijn tussen de stations Baanhoek en Dordrecht Centraal. Uit informatie van medewerkers van Arriva hebben we de conclusie moeten trekken dat als dit plan wordt uitgevoerd het niet mogelijk is de kwartiersdienstregeling te handhaven. Als dat zo is, vindt u dat dan in het belang van onze inwoners?


Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
6
Ingekomen stukken
AANGENOMEN

M. Visser (SGP-ChristenUnie) zal verzoek richting agendacommissie sturen - aanvraag agendering van de Collegeinformatiebrief Stand van zaken burger- en overheidsparticipatie van 14 november 2017.
De Jager (SGP-ChristenUnie) zal zal verzoek richting agendacommissie sturen - aanvraag agendering van de Collegeinformatiebrief Scenario's afschaffing precariobelasting van 12 oktober 2017.


U kunt de ingekomen stukken in ibabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 19 december 2017.
7
Ontslag voorzitter Rekenkamercommissie Sliedrecht
AANGENOMEN. Unaniem (18)

Voorstel: hamerstuk
8
MID – Belastingverordeningen 2018
Stemverklaring Penning: over verordening 6. hondenbelasting
AANGENOMEN: Unaniem (18)

De agendacommissie heeft naar aanleiding van het verzoek van het college besloten dit voorstel direct besluitvormend te behandelen.
9
MID - Vierde Tussenrapportage
Gewijzigd voorstel AANGENOMEN - unaniem

Woordvoering: Kieft - Van Rees-Huijzer - Penning - Spek - De Jager

De agendacommissie heeft naar aanleiding van het verzoek van het college besloten dit voorstel direct besluitvormend te behandelen.
9.A.1
A9-1 - Amendement SGP-ChristenUnie - 4e Tussenrapportage
Stemverklaring Penning.
AANGENOMEN - Unaniem.

Mede ondertekend door: PvdA - CDA - VVD
10
BEST – Verlaging verkoophoeveelheid softdrugs in de coffeeshop
Hoofdelijke stemming: AANGENOMEN
Tegen: De Borst - Bijderwieden - Kieft - Pauw - Penning - Van Rees-Huijzer - Venis
10 voor, 7 tegen.

Stemverklaring Bijderwieden.
Stemverklaring Pauw.

Woordvoering: Bijderwieden - Van Rees-Huijzer - Pauw - De Jager.

19dec17 14.30 uur: toegevoegd - Gewijzigd rv en Gewijzigd rb.
15dec17: Het college heeft in antwoorden op technische vragen van raadslid Pauw aangegeven een gewijzigd raadsvoorstel/raadsbesluit aan te leveren na behandeling in het college van 19 december 2017. Direct na ontvangst van de stukken op 19 december, zal de griffie deze in iBabs bij dit agendapunt plaatsen.

De agendacommissie heeft naar aanleiding van het verzoek van het college besloten dit voorstel direct besluitvormend te behandelen.
11.M.1
M11-1 Motie vreemd aan de orde van de dag - "Bedroefd" / rouwcentrum (PRO Sliedrecht)
PH: Van Rekom
VERWORPEN

Voor: PRO Sliedrecht (4)
12.M.1
M12-1 Motie vreemd aan de orde van de dag - "Communiceren, hoe breder hoe beter" (PRO Sliedrecht)
Voorzitter: M. Visser
PH: Van Hemmen

VERWORPEN
Voor: 3 PRO Sliedrecht
Tegen:
13
Sluiting
Om 23.04 uur.