Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

Dupont - Chemours - 1 juli 2016

Locatie: nvt
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: nvt
Toelichting: verzamelagenda stukken over Dupont - Chemours

0.1
26nov13 Archief CIB 26nov13 - nr 48
In de College informatiebrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Ramkraken banken.
2. Voortgang pilot “activering aan de onderkant van de arbeidsmarkt”.
3. Behandeling stedenbouwkundige kaders locatie Rivierdijk/P.C. Hooftlaan.
4. Schenking van de Stichting Kringloopcentrum Sliedrecht voor het NME-Centrum.
5. Beroepsschrift tegen de verleende revisievergunning aan DuPont.
0.2
12nov13 Archief CIB 12nov13 - nr 46
In de College informatiebrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Prioriteiten en doestellingen OOV 2014
2. Revisievergunning chemiefabriek Dupont de Nemours
0.3
16sep14 Archief CIB 16sep14 nr 38 - CIB - Dupont
21
24nov16: Logboek PFOA Chemours 25 oktober - 17 november 2016
Ingek. 24nov16.
22
04apr16 ingek st 483 29mrt16 BOB Besluitv Antwoorden op mondelinge vragen art.45 gesteld door CDA/PvdA/PRO Sliedrecht
1apr16 tweede gedeelte beantwoording

zie agendapunt 5
Beantwoording en bijl 1 t/m 6 toegevoegd 30mrt16
23
12apr16 - Jan Visser 11apr16 (SGP-ChristenUnie) Dupont
Geachte college,
Ongetwijfeld heeft u de berichtgeving van afgelopen vrijdag in het AD en de reportage van EenVandaag van afgelopen zaterdag gevolgd, over de omstandigheden in de Lycra fabriek bij Dupont in Dordrecht. In de media spreken oud-medewerkers hun ongerustheid uit en geven zij aan dat Dupont , ondanks dat men op de hoogte geweest zou zijn van gevaren van de gebruikte stof DMAc, niet voldoende veiligheidsmaatregelen genomen zou hebben.

Hierover hebben wij 2 vragen:
1. Wilt u in de beeldvormende vergadering van 12 april reactie geven op deze berichtgeving?
2. Gaat het college de signalen die oud-medewerkers afgeven, oppakken en zo ja, op welke manier?
Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Jan Visser
24
12apr16 vragenvanuitderaad 12apr16 - Jan Visser 11apr16 (SGP-ChristenUnie) Dupont (vragenvanuitderaad)
Geachte college,
Ongetwijfeld heeft u de berichtgeving van afgelopen vrijdag in het AD en de reportage van EenVandaag van afgelopen zaterdag gevolgd, over de omstandigheden in de Lycra fabriek bij Dupont in Dordrecht. In de media spreken oud-medewerkers hun ongerustheid uit en geven zij aan dat Dupont , ondanks dat men op de hoogte geweest zou zijn van gevaren van de gebruikte stof DMAc, niet voldoende veiligheidsmaatregelen genomen zou hebben.

Hierover hebben wij 2 vragen:
1. Wilt u in de beeldvormende vergadering van 12 april reactie geven op deze berichtgeving?
2. Gaat het college de signalen die oud-medewerkers afgeven, oppakken en zo ja, op welke manier?
Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Jan Visser
25
25apr16 Archief CIB 25apr16 : Archief CIB documenten - CIB MOB
26
22apr16 Logboek PFOA Chemours april
27.a
12apr16 Beeldv 12apr16 (live te beluisteren)
27.b
12apr16 Dossier emissie PFOA/Chemours
27.c
12apr16 Presentatie RIVM Bijlage(n): Presentatie RIVM
27.d
12apr16 Mondeline vragen Bijlage(n): Beantwoording mondelinge vragen PvdA en PRO Sliedrecht (besluitv 29mrt16)
27.e
12apr16 Archief CIB Bijlage(n): Collegeinformatiebrief Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden
28
10mei16 Logboek PFOA Chemours mei
Toegevoegd 11 mei 2016.
29
21mei16 ingek st 666 Oordeelsv 8jun16 FYS - Logboek PFOA Chemours
30
21mei16 Logboek PFOA Chemours mei - activiteitenoverzicht
6.15
15sep15 vragenvanuitderaad 15sep15 - nr 47 2015 - Van Rees-Huijzer (PvdA) Milieu en gezondheidsschade Dupont/Chemours
De antwoorden bevatten een toezegging. Deze toezegging is opgenomen bij toezeggingen 2015 nr 89.
Onderwerp: Beantwoording Technische vragen mbt Milieu en gezondheidsschade Dupont/chemours van de PvdA
Beste Griffie,

Hieronder de beantwoording op de technische vragen m.b.t. Milieu en gezondheidsschade Dupont/chemours van de PvdA.
Via de media zijn wij geattendeerd op onderstaand artikel met betrekking tot de schadelijkheid van de productie van Teflon op enkele honderden meters van ons dorp.

In dit artikel, waar het met name gaat over de productie in de Amerikaanse vestiging, worden ernstige onderzoeks conclusies gepresenteerd voor de gezondheid van mensen wereldwijd.
En die van omwonenden in een straal van 80 mijl rondom de productie locatie in het bijzonder.

Is het college op de hoogte van dit rapport?
Zo nee wilt u hier dan kennis van nemen?

Wij hebben kennis genomen van het rapport.

Zo ja deelt u dan onze mening dat hier alsnog vastgesteld dient te worden of en welke gezondheidsrisico's onze burgers lopen en hebben gelopen?
Bent u voornemens in dat geval de passende stappen te ondernemen om dit duidelijk te krijgen en de omgevingsdienst hiervoor opdracht te verstrekken?
En op grond van die bevindingen hier passende maatregelen voor te treffen. Zoals informeren van de bevolking en preventieve bevolkingsonderzoeken?
Gaat u hierover met de gemeente Dordrecht of de provincie in overleg?

Antwoord (gedeeltelijk afgedaan)

Het gaat hier om een bedrijf waarvoor Gedeputeerde Staten het bevoegde gezag zijn. Om op bovenstaande vragen een met feiten onderbouwd antwoord te kunnen geven is het van belang dat
inzicht wordt verkregen in beschikbare informatie over emissies en risico's voor de omgeving. Dit wordt momenteel uitgezocht maar daarvoor is meer tijd nodig. De Omgevingsdienst en de dienst Gezondheid en Jeugd zijn hierbij actief betrokken.
Wij zullen actief in overleg treden met Gedeputeerde Staten en afstemmen met de gemeente Dordrecht om de ter zake doende informatie beschikbaar te krijgen.
TOEZEGGING: Op basis daarvan zullen wij een nader standpunt in nemen en de raad daarover informeren"


7.15
13okt15 Archief DIB nr 494 13okt15 : Archief CIB documenten nr 30 CIB vermeend milieuschandaal Dupont
8.15
27okt15 Ingek st 493 27okt15: ingekomen stukken 2015 nr 263 - CIB vermeend milieuschandaal Dupont
Voor kennisgeving aan te nemen ingekomen stukken
apr.1.15
13apr15 vragenvanuitderaad 13apr15 - Pauw 9/4 PRO Sl: agendapt 11 Zienswijze Regionaal Risicoprofiel
Van: Pauw, TW
Verzonden: donderdag 9 april 2015 10:36:29
Aan: vragenvanuitderaad
Onderwerp: Technische Vraag agendapunt 11

Geacht college,

Ten aanzien van agendapunt 11 hebben wij de volgende vragen

Vraag 1

Waar gaat dit stuk nu precies over. We dienen een zienswijze in op een profiel.

Het profiel kent in de samenvatting concept de volgende omschrijving

Een regionaal risicoprofiel bestaat uit:

- Een overzicht van risicovolle situaties binnen de veiligheidsregio die tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden,
- Een overzicht van soorten branden, rampen en crises die zich in de veiligheidsregio kunnen voordoen,
- Een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen.

Het profiel bestaat uit (zie volledige versie) Een regionaal risicoprofiel bestaat uit1; • Een overzicht van risicovolle situaties binnen de veiligheidsregio die tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden, • Een overzicht van soorten branden, rampen en crises die zich in de veiligheidsregio kunnen voordoen, • Een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen.

Moet de raad zich nu ook een oordeel vellen over de uitvoering of gaat het hier alleen om het bepalen van de risico’s. Indien het niet gaat over de uitvoering is de vraag wanneer de raad hierover geïnformeerd wordt.

Vraag 2 Terminologie

Sliedrecht woont naast Dupont, de Beneden Merwede, de A15 en de Betuwelijn en onder een deel van het dorp een hoge druk gasleiding. Op al deze gebieden score we in de samenvatting op tabel 1 de code geel Geel; zeer ernstige tot catastrofale impact in combinatie met een onwaarschijnlijke beoordeling van het optreden van een incident,

- Kunt u in eenvoudige bewoordingen aangeven wat hier staat.
- Hebben we het hier alleen over het risico of ook over de (on) mogelijkheden bij preventie en bestrijding en hulpverlening.

Vraag 3 Up to Date

Het scenario Voetbalrellen (gerelateerd aan FC Dordrecht in de eredivisie) geeft in de omschrijving aan het verblijf in de eredivisie. Nu dit avontuur helaas bijna ten einde is na ruim 9 maanden voetballen is de vraag hoe actueel dit profiel is. Een voor ons belangrijkere vraag is hoe je dit profiel up to date houdt en hoe diegene die in het dagelijks werk actief zijn met gegevens uit dit profiel niet gehinderd worden.

Vraag 4 Zienswijze

U stelt dat de kwetsbare groep ouderen in Sliedrecht meer aandacht verdient in het beleid. Ook stelt u dat de groter wordende scheiding van wonen en zorg de komende jaren waarschijnlijk leiden tot meer dodelijke (brand)slachtoffers.

De groter wordende scheiding van wonen en zorg ( mooi gevonden synoniem voro bezuinigingen in de zorg) betreft niet alleen ouderen maar ook andere kwetsbare groepen. Waarom wordt hier geen extra aandacht voor gevraagd ?

Vraag
aug.1
01aug16 Ingek st 590 Besluitv 20sep16 - Artikel 39 vragen (CDA Den Besten) over uitstoot stof HFP Chemours
ingk 1aug16
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen, voor afdoening in handen college gesteld.
aug.2
02aug16 Ingek st 585 Besluitv 20sep16 - Artikel 39 (schriftelijke vragen) Van Rees-Huijzer (PvdA) - aanvullende vragen Chemours
ingek 2aug16
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen, voor afdoening in handen college gesteld.
aug.3
02aug16 Ingek st 586 Besluitv 20sep16 - Brief aan SGP-ChristenUnie (De Jager): antwoorden op artikel 39 vragen - uitstoot GenX
ingek 2aug16
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen.
aug.4
02aug16 Ingek st 587 Besluitv 20sep16 - Brief aan PvdA (Van Rees-Huijzer): antwoorden op artikel 39 vragen - uitstoot GenX
ingek 2aug16
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen.
aug.5
08aug16 Ingek st 584 Besluitv 20sep16 FYS - ANTWOORDEN Statenfractie PVV Alweer een lijk uit de kast bij Chemours
Ingek. 8aug16
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen.
aug.6
09aug16 Ingek st 580 Besluitv 20sep16 FYS - Beantwoording art 39 vragen CDA uitstoot GenX
ingek. 9aug16
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen.
aug.7
15aug16 Ingek st 576 Besluitv 20sep16 Beantwoording Art. 39 vragen CDA (Den Besten) over uitstoot stof HFP Chemours
ingek 15aug16
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen.
aug.8
15aug16 Ingek st 577 Besluitv 20sep16 - FYS - Bericht van wethouder Visser aan gemeenteraad - Update PFOA
ingek 15aug16
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen.
aug.9
16aug16 Ingek st 575 Besluitv 20sep6 - FYS - antw aanvullende art. 39 vragen (PvdA) Van Rees-Huijzer - Chemours
ingek 16aug16
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen.
dec.16
15dec16 ingekst 81 Besluitv 24jan17 FYS - Brief gedeputeerden Janssen en Vermeulen en rapporten over PFOA, GenX en zeer zorgwekkende stoffen
feb
16feb16 Archief CIB 16feb16 - CIB reactie brief provincie emissies PFOA Chemours
jan.16
25jan16 Leeskamer 25jan16 - (leeskamer nr 98) Dupont en PFOA samenvatting artikel NYT en vragen
jan.17
20jan17 Logboek PFOA- incl 2 bijlagen (ingekomen stukken 14feb17)
jan.17
31jan17 Brief provincie ZH aan provinciale staten- aangepaste kwalificatie tetrafluoretheen tfe
ingekomen stuk 17-017 (in ibabs - overzichten - ingekomen stukken
jul.1
01jul16 ingek st 618 Besluitv 20sep16 - BEST - art 39 vragen Van Rees-Huijzer (PvdA) - unaniem aangenomen motie Duidelijkheid Dordtse raad
ingk 1jul16
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen, voor afdoening in handen college gesteld.

jul.10.10
26jul16: Art 39 vragen CDA (Den Besten) - uitstoot stof GenX door Teflonfabriek Chemours
ingek 26jul16
jul.11
26jul16 Ingek st 595 Besluitv 20sep16 - Artikel 39 vragen CDA (Den Besten) - uitstoot stof GenX door Teflonfabriek Chemours
ingek 26jul16
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen, voor afdoening in handen college gesteld.
jul.12
29jul16 ingek st 592 Besluitv 20sep16 BEST - Informatie van GS ter voorbereiding op een interpellatie over Chemours
ingek 29jul16
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen.
jul.2
11jul16 Logboek PFOA Chemours jul16
Ingek 12jul16.
jul.3
12jul16 ingek st 609 Besluitv 20sep16 BEST - Logboek PFOA Chemours jul16
Ingek 12jul16.
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen.
jul.4
12jul16 Ingek st 610 Besluitv 20sep16 BEST - CIB overzicht emissie ZZS
Ingek 12jul16.
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen.
jul.5
15jul16 Ingek st 601 Besluitv 20sep16 - FYS - Brief van GS aan PS over de brief Sliedrecht: overzicht zeer zorgwekkende stoffen Chemours
ingek 15jul16
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen.
jul.6
20jul16 Ingek st 596 Besluitv 20sep16 - Art 39 PvdA (Van Rees-Huijzer) over GenX
Ingek 20jul16.
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen, voor afdoening in handen college gesteld.

jul.7
20jul16 ingek st 597 Besluitv 20sep16 - Art 39 SGPCU (De Jager) GenX Dupont Chemours
Ingek 20jul16.
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen, voor afdoening in handen college gesteld.

jul.8
20jul16: Art 39 vragen - De Jager(SGP-ChristenUnie) GenX Dupont Chemours
jul.9
20jul16: Art 39 vragen Van Rees-Huijzer (PvdA) over GenX
jun.2.15
20jun15 Toezeggingen: 20jun15 - Toezeggingen 2015 nr 54- Den Braanker: CIB Onafhankelijk onderzoek gezondheidsrisico's emissies PFOA DuPont
Afgehandeld 20jun16: ANTWOORD: is afgehandeld met CIB d.d. 1 maart 2016 (zie ook CIB 10 februari 2016) (toegevoegd in bijlagen)
Over de beantwoording van onze vragen die wij aan de provincie hebben gesteld zullen wij u nader informeren zo spoedig mogelijk nadat wij van de provincie bericht hebben ontvangen.
mei
24mei16 - (Chemours)Stukken van PZH over lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
Voor kennisgeving aan te nemen
mrt.1
07mrt16 Art 44 7mrt16: Van Rees-Huijzer PvdA 4feb16 - Dupont-chemours
schriftelijke vragen gesteld 4feb16
mrt.10
29mrt16 Ingek st 741 29mrt16- ingekomen stukken nr 741 CIB Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden
Voor kennisgeving aan te nemen
Toegevoegd 24 maart 2016.
mrt.11
29mrt16 Toezeggingen 29mrt16 - Toezeggingen nr 172 Besluitv. 29/3: Visser-Schlieker - agpt 5 Mondelinge vragen
1apr16 tweede gedeelte beantwoording

Het college beantwoordt de ingediende mondelinge vragen schriftelijk vóór woensdag 30 maart 2016, 14.00 uur.
De ingediende vragen zijn ingediend door en hebben als onderwerp:
• de heer Spek (CDA) over informatiebijeenkomst 5 april in Dordrecht naar aanleiding van het RIVM rapport PFOA/Dupont
• de heer Van Rees – Huijzer (PvdA) over het CIB 24 maart 2016 inzake risicoinschatting emissie PFOA omwonenden, en
• de heer De Borst (PRO Sliedrecht) over hetzelfde onderwerp als de heer Van Rees – Huijzer.

mrt.2
08mrt16 Ingek st 489 8mrt16 - ingekomen stukken nr 754 art. 44 (PvdA Van Rees-Huijzer) Dupont-chemours
Voor nadere advisering/afdoening in handen van het college stellen
schriftelijke vragen gesteld 4feb16
mrt.3
08mrt16 Ingek st 489 a8mrt16 - FYS - CIB reactie brief provincie emissies PFOA Chemours
Voor kennisgeving aannemen.

Toegevoegd 22feb16.
mrt.4
14mrt16 Vragenvanuitderaad 14mrt16: Pauw (PRO Sliedrecht) 7mrt16 - Teflon / PFOA
14 maart 2016 beantwoording vr PRO Sl over PFOA en Teflon toegevoegd.
mrt.5
14mrt16 Vragenvanuitderaad nr 35 14mrt16 Pauw (PRO Sliedrecht) 7mrt16 - Teflon / PFOA
14 maart 2016 beantwoording vr PRO Sl over PFOA en Teflon toegevoegd.
mrt.6
15mrt16 Ingek st 485 a 15mrt16 BEST - CIB reactie op brief provincie emissies PFOA Chemours
Collegeinformatiebrief
mrt.7
16mrt16 Vragenvanuitderaad 16mrt16 Pauw (PRO Sl) 14mrt16 - stort van Troost
Antwoord 16 maart 2016 toegevoegd.
Van: Kwist-vander Waal, G
Verzonden: dinsdag 15 maart 2016 09:50:58
Aan: vragenvanuitderaad
CC: Roza, DM; Zwaan, AJ
Onderwerp: Beantwoording technische vragen Stort van Troost van PRO Sliedrecht
Beste Griffie,
Hierbij de beantwoording technische vragen Stort van Troost van PRO Sliedrecht.

Vraag 1. Is het college bekend wat Dupont heeft gestort op de "Stort van Troost" in de periode tot 2001?
Antwoord: Nee, we beschikken niet over gevalideerde stortgegevens. Wel zijn wij bekend met een document van de Socialistische Partij uit 1999 over de Stort van Troost. De inhoud hiervan kunnen we niet op juistheid beoordelen.
2. Indien ja ontvangen wij graag een overzicht.
Antwoord: Zie antwoord vraag 1
3. Indien nee is het college bereidt deze informatie op te vragen bij de bevoegde instanties?
Antwoord: Ja, wij zullen de vraag uitzetten.

Van: Pauw, TW
Verzonden: vrijdag 11 maart 2016 10:40:07
Aan: vragenvanuitderaad
Onderwerp: Stort van Troost
mrt.8
22mrt 16 Archief CIB - 22mrt16- CIB Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden
mrt.9
24mrt16 Leeskamer 24mrt16 - Persbericht gemeente over (voormalig) Dupont
okt
27okt16: Logboek Chemours periode 11 t/m 24 oktober 2016
Ingekomen stuk nr. 505.16 voor Besluitv 29nov16.
okt.16
07okt16 Ingek st 527 Besluitv 25okt16 - FYS - Brieven Dupont en Chemours aan Sliedrecht (incident formaldehyde Dupont)
ingek 7okt16
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen, voor afdoening in handen college gesteld.
okt.16
10okt16 Ingek st 523 Besluitv 25okt16 FYS - Artikel 39 vragen SGPCU over luchtkwaliteitsmetingen
Ingek. 10okt16.
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen, voor afdoening in handen college gesteld.
okt.16
11okt16 Ingek st 521 Besluitv 25okt16 FYS- Brieven gericht aan college/raad over lekkage DuPont/Chemours op 10-11 oktober 2016
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen, voor afdoening in handen college gesteld.

In de oordeelsvormende raad van 11 oktober heeft wethouder Visser - Schlieker een mededeling over Dupont/Chemours gedaan. Deze brieven worden bij de ingekomen stukken raad geplaatst.
Ingek 11okt16
okt.16
18okt16 Ingek st 515 Besluitv 29nov16: Brief Tweede Kamer beantwoording Kamervragen van de leden Smaling en Ulenbelt (beiden SP) over het bericht dat DuPont
ingek 18okt16
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen.
okt.16
21okt16 Ingek st 520 Besluitv 29nov16 - FYS - Uitstelbericht aan SGP-ChristenUnie art. 39 vragen over Chemours-PFOA
21okt16: Uitstelbericht Het RIVM heeft vandaag laten weten dat de beantwoording door de vakantieperiodes in de week van 1 november 2016 gegeven kan worden.
Hierdoor moet ik laten weten dat opnieuw een bericht van uitstel noodzakelijk is.
okt.16
28okt16 Besluitv 29nov16 - FYS - Bericht: Grondwater voormalige stortplaatsen onderzocht op pfoa
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen.

Email van college aan gemeenteraad 28okt16:
Bericht gekregen dat gisteren (27okt16) de brief met alle bijlagen ook terug te vinden is op het de website van de gemeente Dordrecht.

https://cms.dordrecht.nl/pfoa/grondwater-voormalige-stortplaatsen-onderzocht-op-pfoa


verwijzing naar website:
https://cms.dordrecht.nl/pfoa/grondwater-voormalige-stortplaatsen-onderzocht-op-pfoa
okt.16
28okt16 Besluitv 29nov16 FYS - Logboek Chemours periode 11 t/m 24 oktober 2016
Ingek. 27okt16.
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen.
sep
27sep16 Vragenvanuitderaad 27sep16 nr 41 : P.J. de Borst (PRO Sliedrecht) 26sep16- Lekkage Formaldehyde Chemours
Van: Peter de Borst
Verzonden: maandag 26 september 2016 13:50:04 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen
Aan: vragenvanuitderaad
CC: Mark; Gerrit Venis; Pauw, TW; Rob; Wim
Onderwerp: Lekkage Formaldehyde Chemours
Geachte,
Namens de PRO Sliedrecht fractie stel ik u de volgende vragen;
1. Bent u bekend met het bericht van het AD Dordtenaar op 26 sept. 2016 over lekkage bij Chemours van formaldehyde op 10 tot 12 augustus?
2. Bent u geinformeerd over deze lekkage door Chemours?
3. Bent u geinformeerd over deze lekkage door de Omgevingsdienst?
4. Zo ja, per welke datum?
5. Zo nee, zijn er afspraken in deze tussen de gemeente en de omgevingsdienst?
6. Zo nee, bent u voornemens hier afspraken over te maken?
7. Zo ja, wat zijn deze afspraken
Vriendelijke groet,
Peter de Borst
Raadslid PROSliedrecht
0629516273
sep
27sep16 Vragenvanuitderaad 27sep16: Van Rees-Huijzer (PvdA) - Chemours formaldehyde incident
Staat ook bij sept als nr 38:

07okt16 email aan Van Rees-Huijzer
Onderwerp: Uitstelbericht 2 : Chemours formaldehyde incident van de PvdA

Geachte heer Van Rees, beste Anton,

Op dinsdag 27 september 2016 zijn de door u gestelde vragen ontvangen m.b.t. 'Chemours formaldehyde incident' en is u een bericht van uitstel gezonden. Zoals toegezegd wil ik u bij deze over de stand van zaken informeren.
De beantwoording van vragen vanuit de provincie Zuid-Holland is nog niet ontvangen. Er is aangegeven dat ze nog meer tijd nodig hebben.
Verwachtend u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.
-----
30sep16 email aan Van Rees-Huijzer:
Geachte heer Van Rees

Op dinsdag 27 september 2016 zijn de door u gestelde vragen ontvangen m.b.t. 'Chemours formaldehyde incident'. Er is 4 dagen de tijd voor beantwoording. Echter bij beantwoording van de vragen zijn we mede afhankelijk van anderen, zoals de provincie Zuid-Holland en Omgevingsdienst ZHZ.
Hierdoor is de 4-dagen-termijn niet gehaald. Conform art 40 lid 3 van het reglement van orde doe ik u bericht van uitstel.

Wij zullen u eind volgende week informeren over de stand van zaken als de beantwoording nog niet volledig beschikbaar is.

sep
27sep16 Vragenvanuitderaad nr 38 27sep16: Van Rees-Huijzer (PvdA) - Chemours formaldehyde incident
30sep16 email aan Van Rees-Huijzer:
Geachte heer Van Rees

Op dinsdag 27 september 2016 zijn de door u gestelde vragen ontvangen m.b.t. 'Chemours formaldehyde incident'. Er is 4 dagen de tijd voor beantwoording. Echter bij beantwoording van de vragen zijn we mede afhankelijk van anderen, zoals de provincie Zuid-Holland en Omgevingsdienst ZHZ.
Hierdoor is de 4-dagen-termijn niet gehaald. Conform art 40 lid 3 van het reglement van orde doe ik u bericht van uitstel.

Wij zullen u eind volgende week informeren over de stand van zaken als de beantwoording nog niet volledig beschikbaar is.

sep.16
08sep16 Ingek st 557 Besluitv 25okt16 BEST - Logboek PFOA Chemours t/m 2 september 2016
Ingek 8sep16.
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen.
sep.16
20sep16 Ingek st 546 Besluitv 25okt16 FYS - Brief GS aan college BenW Sliedrecht - zeer zorgwekkende stoffen
Ingek. 20sep16.
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen.
sep.16
21sep16 Ingek st 545 Besluitv 25okt16 FYS - Bezwaarschrift gem. Sliedrecht iz besluit voorschrift D16 Chemours en Persbericht
Ingek. 21sep16.
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen.
sep.16
26sep16 Ingek st 539 Besluitv 25okt16 BEST - Bericht aan de raad over formaldehyde-incident Dupont
Ingek. 26sep16.
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen.
sep.16
28sep16 Ingek st 537 Besluitv 25okt16 - Afschrift van brief College aan Gedeputeerde Staten - lekkage incident formaldehyde
ingek 28sep16
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen.
sep.16
29sep16 Ingek st 533 Besluitv 25okt16 FYS - Logboek PFOA Chemours 2-23 september 2016
Ingek. 29sep16.
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen.
sep.16
30sep16 Ingek st 529 Besluitv 25okt16 FYS - Artikel 39 SGPCU over Chemours-PFOA
Ingek. 30sep16.
Voorgestelde wijze van afdoening van AC aan Raad: voor kennisgeving aannemen, voor afdoening in handen college gesteld.