Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 30 januari 2018

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

1
Opening en loting sprekersvolgorde
Afwezig Blanken.
Loting nr. 3. Lanser
2
Mededeling plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad met betrekking tot herbenoemingsprocedure burgemeester
3
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
4
Vaststellen agenda
Verklaring Penning PRO Sliedrecht.
Agenda vastgesteld.
5
Vaststellen notulen 19 december 2017
Akkoord met tekstvoorstel . Akkoord met notulen.

Raadslid V.E. Prins (CDA) heeft een tekstvoorstel ingediend.
6
Mondelinge vragen (art. 38 RvO)
Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
7
Ingekomen stukken
Vraag Venis over ingekomen stuk over veilige fietsroute Craijensteijn aan PH Dijkstra.

U kunt de ingekomen stukken in ibabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 30 januari 2018.
8
HAMERSTUK - BEST – Geheimhouding informatie Eneco
Stemming 4 raadsleden PRO Sliedrecht stemmen niet mee.
Aangenomen.
Het gaat hier om de bekrachtiging van de door het college voor de raad ter inzage gelegde geheime stukken.
9
HAMERSTUK - BEST – Zienswijze Geactualiseerde Perspectiefnota 2018 en Geactualiseerde Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD)
Unaniem aangenomen.
10
HAMERSTUK - SOC - Wijziging verordening en nadere regels beschermd wonen en opvang
Unaniem aangenomen.
11
HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - BEST - Zienswijze kostenverdeelsystematiek en toestemming wijziging Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ)
Stemverklaring: Penning
Aangenomen: tegen PRO Sliedrecht (4).
12
HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - SOC - Deelneming GR Drechtsteden aan Detadrecht B.V.
Unaniem aangenomen.
13
DEBATSTUK - ECO - Instellen Ondernemersfonds o.b.v. reclamebelasting Kerkbuurt, Burg. Winklerplein en Woonboulevard Sliedrecht
unaniem aangenomen.

Tekstvoorstel college aangeleverd dinsdag 30 januari 2018 21:27 uur:
"Extra beslispunt concept raadsbesluit agendapunt 13 - Toevoegen beslissing 4:
De opbrengst van de drie verordeningen reclamebelastingen te storten in de drie ondernemersfondsen en e.e.a nader te regelen in de uitvoeringsovereenkomsten tussen college en ondernemersverenigingen".

Woordvoering: Pauw - M. Visser - Spek

26jan18 gewijzigd rv en gewijzigde verordeningen geplaatst.
14
DEBATSTUK - FYS - Realisatie parkeerplaatsen op bedrijventerrein Noord Oost Kwadrant
Aangenomen:
Tegen: PvdA (2) - PRO Sliedrecht (4)
Voor: SGP-ChristenUnie (7), CDA (3) VVD (2)

Woordvoering: Van Rees-Huijzer - Pauw - Prins - J.H. Visser - Bijderwieden
14.A.1
A14-1 Amendement SGP-ChristenUnie - Realisatie parkeerplaatsen op bedrijventerrein Noord Oost Kwadrant
Aangenomen.
Tegen: PRO Sliedrecht (4).
Voor: SGP-ChristenUnie (7), CDA (3), PvdA (2), VVD (2)
15
DEBATSTUK - FYS- Addendum Samenwerkingsovereenkomst Staatsliedenbuurt
22.24 Kieft verlaat de vergadering.
Woordvoering: Van Rees-Huijzer - Pauw - Paas

Aangenomen: unaniem
PRO Sliedrecht (4), SGP-ChristenUnie (7), CDA (3), PvdA (2), VVD (1)
16
DEBATSTUK - BEST – Eindrapport RKC Effectiviteit Rekenkamercommissie
Unaniem aangenomen.
Woordvoering: Pauw - M. Visser
16.A.1
A16-1 Amendement SGP-ChristenUnie en PRO Sliedrecht en CDA - Eindrapport RKC Effectiviteit Rekenkamercommissie
Aangenomen PRO Sliedrecht (4), SGP-ChristenUnie (7), CDA (3)
Tegen: VVD (1) en PvdA (2)
17.M.1
M17-1 Motie Vreemd aan de orde van de dag - SGP-ChristenUnie - Statiegeld alliantie
Unaniem angenomen:
Voor: PRO Sliedrecht (4), SGP-ChristenUnie (7), CDA (3), PvdA (2), VVD (1)

Woordvoering: Pauw - Prins - Bijderwieden
18
Schorsing tot 20feb18 DEBATSTUK - SOC - Ondersteuningsprogramma mantelzorg 2018
19
Schorsing tot 20feb18 DEBATSTUK - SOC - Transformatieagenda beschermd wonen en opvang 2017-2020 regio Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
20
Schorsing 22.59 uur