Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 16 oktober 2018

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

1
Opening en loting spreekvolgorde
Afmelding: Van Meeuwen, Advokaat-van Veenendaal.
Loting nr. 9 Den Besten
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.

3
Vaststellen agenda
Vastgesteld.
4
Vaststellen van de notulen van 25 september 2018
Vastgesteld.
5
Mondelinge vragen (artikel 38 RvO)
Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.

1. Raadslid Verheul (PRO Sliedrecht) stelt mondelinge vragen ex artikel 38 aan het college over Eneco.
Wethouder Van der Plas.

2. Raadslid De Jager (SGP-ChristenUnie) stelt mondelinge vragen ex artikel 38 over de uitstelbrief van het college B&W voor de beantwoording van de art 39 (schriftelijke) vragen van De Jager over Actie voor meer en zichtbare defibrillators

Wethouder Visser-Schlieker
6
Ingekomen stukken
INSTEMMING met voorgestelde wijze van afhandeling.

U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 16 oktober 2018.

7
AANGENOMEN HAMERSTUK - BEST – Benoemen voorzitter Werkgeverscommissie
Unaniem. Bij acclamatie benoemd.

Direct besluitvormend.
8
AANGENOMEN - HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - BEST - Verbouwing van de Reling en verhuur van de derde verdieping gemeentekantoor aan derden
Tegen: D66 (1)
Voor: SGP-ChristenUnie (6), CDA (3), PRO Sliedrecht (4), PvdA (2), VVD (2), Slydregt.NU (1)

Stemverklaring De Munck
Stemverklaring Stam-Smeets
Stemverklaring Prins

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 9 oktober 2018.
9
AANGENOMEN - DEBATSTUK - SOC - Uitvoeringsprogramma Vrijwilligersbeleid 2018-2020
Unaniem
Voor: SGP-ChristenUnie (6), CDA (3), PRO Sliedrecht (4), PvdA (2), VVD (2), D66 (1), Slydregt.NU (1)

Woordvoering: Den Besten - De Mul-Donker - De Munck - Jongeneel - Van Rees-Huijzer - De Borst

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 11 september 2018.
10
AANGENOMEN - DEBATSTUK - SOC – Strategische agenda sociaal domein
Unaniem
Voor: SGP-ChristenUnie (6), CDA (3), PRO Sliedrecht (4), PvdA (2), VVD (2), D66 (1), Slydregt.NU (1)

Stemverklaring De Mul-Donker
Stemverklaring Bijderwieden

Woordvoering: Bijderwieden - De Munck - Torun - De Borst - Dunsbergen

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 9 oktober 2018.
11
AANGENOMEN - DEBATSTUK - SOC - Zienswijze begrotingswijziging 2018 Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)
Unaniem
Voor: SGP-ChristenUnie (6), CDA (3), PRO Sliedrecht (4), PvdA (2), VVD (2), D66 (1), Slydregt.NU (1)

Woordvoering: Den Besten - Bijderwieden - Torun - De Borst

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 9 oktober 2018.

-
11.A.1
INGETROKKEN - A11.1 - Amendement - Zienswijze begrotingswijziging 2018 Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) - VVD
11.A.2
AANGENOMEN - A11.2 Amendement PRO Sliedrecht - PvdA - Slydregt.NU - CDA - D66 - Zienswijze begrotingswijziging 2018 Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)
Unaniem
Voor: SGP-ChristenUnie (6), CDA (3), PRO Sliedrecht (4), PvdA (2), VVD (2), D66 (1), Slydregt.NU (1)


12
Sluiting
21.48 uur