Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 16 juni 2020

Locatie: Digitaal via Microsoft Teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: D.R. van der Borg

1
Opening en loting sprekersvolgorde
21 leden aanwezig.
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Geen insprekers.

Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Raadslid Cees Paas verzoekt namens alle fractievoorzitters het raadsvoorstel Actualisatie grondexploitatie BW plein van de agenda te halen. En het raadsvoorstel via de agendacommissie aan de agenda raad 30 juni toe te laten voegen. Voor de motivatie, zie bijlage.

De heer Venis van de fractie Geduld-2.0 verzoekt mede namens de fracties VVD, D66 en Slydregt.NU om agendering van een motie vreemd aan de orde met de titel Een karakteristiek pand naast Elektra.
4
Vaststellen notulen 12 mei 2020
Vastgesteld gewijzigde notulen.

Toegevoegd aan de agenda op 2 juni 2020

4/6 - Raadslid Prins heeft drie tekstvoorstellen met betrekking tot de concept notulen van 12 mei. Zie bijlage.
5
Mondelinge vragen (art. 38 RvO)
Geen mondelinge vragen ingediend.

Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
6
Ingekomen stukken
Vastgesteld.

U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 16 juni 2020.

Er zijn geen vertrouwelijke ingekomen stukken.
6.A
Benoemen en installeren burgerraadslid PRO Sliedrecht
11jun20: Dit agendapunt is opgenomen als 6A om een volledige hernummering van agendapunt 8  te voorkomen.

De heer Penning legt de belofte af.
7
HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - FYS - Reconstructie riolering Rembrandtlaan
Stemverklaring Prins (bij monde Dunsbergen)

Oordeelsvormende vergadering 26mei20
8.0
AANGENOMEN - GEWIJZIGD voorstel DEBATSTUK - BES – Zienswijzen jaarstukken 2019 en begrotingen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen
Unaniem
Oordeelsvormende vergadering 26mei20

By 1 - Presentatie zoals gegeven en toegelicht tijdens openbaar fractiespecialistenoverleg op 11 mei 2020.

4/6 - Vijf zienswijze brieven (bijlagen 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 en 8.5) zijn door college aangepast naar aanleiding van de oordeelsvormende vergadering van 26 mei. De wijzigingen staan in GEEL.
8.0.tvr
ANTW TECHN VR 26mei20 - Pauw - PRO Sliedrecht - over RVS Zienswijzen jaarstukken 2019 en begrotingen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen
8.1
Zienswijzebrief op de jaarstukken 2019 en de primaire begroting 2021 van de GR Drechtsteden
8.2
Zienswijzebrief op de jaarstukken 2019 en de primaire begroting 2021 van de GR Drechtwerk.
8.3
Zienswijzebrief op de jaarstukken 2019 en de primaire begroting 2021 van de GR Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid
8.4
Zienswijzebrief op de jaarstukken 2019 en de primaire begroting 2021 van de GR Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid
8.5
Zienswijzebrief op de jaarstukken 2019 en de primaire begroting 2021 van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd
8.5.tvr
ANTW TECHN VR 04jun20 op TECHN VR 28mei20 - Stam-Smeets - PRO Sliedrecht - jaarstukken 2019 en de primaire begroting 2021 van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd
8.5.tvr
ANTW TECHN VR 04un20 op TECHN VR 25mei20 - Blanken - PRO Sliedrecht - Jaarstukken 2019 GR DGJ
8.6
Zienswijzebrief op de jaarstukken 2019 en de primaire begroting 2021 van de GR Gevudo
8.A.1
AANGENOMEN A8.1 Amendement SGP - ChristenUnie - 8.1 Zienswijzebrief op de jaarstukken 2019 en de primaire begroting 2021 van de GR Drechtsteden
Unaniem

woordvoering Ippel

Namens de fracties SGP-ChristenUnie en D66
8.A.2
AANGENOMEN A8.2 - Amendement SGP-ChristenUnie - 8.2 Zienswijzebrief op de jaarstukken 2019 en de primaire begroting 2021 van de GR Drechtwerk.
Unaniem

Woordvoering Ippel

Namens de fracties SGP-ChristenUnie en D66
8.A.3
AANGENOMEN A8.3- Amendement SGP-ChristenUnie - 8.5 Zienswijzebrief op de jaarstukken 2019 en de primaire begroting 2021 van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd
Unaniem

Woordvoering Ippel
Namens de fracties SGP-ChristenUnie en D66
8.A.4
AANGENOMEN A8.4 - Amendement PRO Sliedrecht - 8.3 Zienswijzebrief op de jaarstukken 2019 en de primaire begroting 2021 van de GR Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid
Unaniem

Woordvoerder Verheul
9
AANGENOMEN DEBATSTUK - FYS – Actualisatie GREX Sliedrecht Buiten + Stationspark 3
Stemming over beslispunt 2 en 3: 18 voor en 3 tegen
Den Besten - voor
Blanken - voor
Bijderwieden - voor
Dunsbergen - voor
Huijzer - voor
Ippel - voor
Jongeneel - tegen
De Mul-Donker - voor
Mulder - voor
De Munck - tegen
Oostrom - voor
Paas - voor
Prins - voor
Safai Pour - voor
Spruijt - voor
Stam-Smeets - voor
Torun - voor
Venis - tegen
Verheul - voor
Visser - voor
van Wijngaarden - voor

Woordvoering: De Munck - Paas - Venis -

Geheimhouding bekrachtigd.

Oordeelsvormende vergadering 26mei20 (portefeuillehouder Goverde)

Grondexploitatie = GREX
10
AFGEVOERD VAN DE RAADSAGENDA 16 juni 2020 - DEBATSTUK - FYS – Actualisatie grondexploitatie Burgemeester Winklerplein
Zie bij agendapunt 3. Vaststellen agenda
Oordeelsvormende vergadering 26mei20
11
Moties vreemd aan de orde van de dag
11.M.1
VERWORPEN M11.1 - Motie vreemd aan de orde van de dag - Fractie Geduld-2.0 - Een karakteristiek pand naast Elektra
Stemming voor: 5 - 16 tegen

Den Besten - tegen
Blanken - tegen
Bijderwieden - voor
Dunsbergen - tegen
Huijzer - tegen
Ippel - tegen
Jongeneel - voor
De Mul-Donker - tegen
Mulder -
tegen
De Munck - voor
Oostrom - tegen
Paas - tegen
Prins - tegen
Safai Pour - tegen
Spruijt - tegen
Stam-Smeets - tegen
Torun - tegen
Venis - voor
Verheul - tegen
Visser - tegen
van Wijngaarden - voor

Woordvoering: (indiener) Venis - Dunsbergen - Verheul - Huijzer - Verheul - 2e termijn: Paas
Portefeuillehouder: Goverde

Namens de fracties VVD, D66 en Slydregt.NU
12
Sluiting om 21.23 uur