Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 30 juni 2020

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: D.R. van der Borg

1
Opening

Loting nr 14 Dunsbergen
Agendacommissie 8juni20: indien de raadsagenda op 30 juni 2020 niet kan worden afgehandeld, worden de niet afgehandelde agendapunten toegevoegd aan de raadsagenda van dinsdag 14 juli 2020.

by 1: plattegrond raadzaal De Lockhorst 21 raadsleden - voorzitter en raadsgriffier
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Geen aanmeldingen.

Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 06-30723544. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Agenda vastgesteld. Agendapunt Actualisatie grondexploitatie Burgemeester Winklerplein wordt naar voren gehaald. wordt agendapunt 10
4
Vaststellen notulen 16 juni 2020
Geplaatst 22 juni 2020
5
Mondelinge vragen (art. 38 RvO)
Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
6
AANGENOMEN -HAMERSTUK - BES – Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Sliedrecht 2020
Rechtstreeks besluitvormend geagendeerd (agendacommissie).
7
AANGENOMEN - HAMERSTUK - BES – Kaderbrief 2021
Oordeelsvormende vergadering 23 juni 2020
7.1.tvr
ANTW 23jun20 op TECHN VR 19jun20 - Ippel - SGP-ChristenUnie - Kaderbrief 2021
8
AANGENOMEN -BES - Benoemen (plv) leden Auditcommissie en Agendacommissie PRO Sliedrecht
9
AANGENOMEN -HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - FYS – Rioolvervanging Thorbeckelaan / Vogelenzang
UNANIEM AANGENOMEN
Oordeelsvormende vergadering 23 juni 2020
9.1.tvr
ANTW 26jun20 op TECHN VR 24jun20 - Spruijt - SGP-ChristenUnie - Rioolvervanging Thorbeckelaan / Vogelenzang
10
AANGENOMEN - DEBATSTUK - FYS – Actualisatie grondexploitatie Burgemeester Winklerplein
Oordeelsvormende vergadering 26 mei 2020

Instemming met beslispunt 1.
10.1.tvr
ANTW 29jun20 op TECHN VR 22jun20 - Penning - PRO Sliedrecht - Actualisatie grondexploitatie Burgemeester Winklerplein
10.A.1
AANGENOMEN A10.1 - Amendement SGP-ChristenUnie - VVD - PvdA - CDA - D66 - PRO Sliedrecht - Slydregt.NU Actualisatie grondexploitatie Burgemeester Winklerplein
10.A.2
VERWORPEN A10.2 - Mondeling amendement Venis - Geduld-2.0 - Actualisatie grondexploitatie Burgemeester Winklerplein
A10.2 mondeling amendement van Venis (Geduld-2.0) 'in overleg met de windroos' schrappen in beslispunt 5 van A10.1.
11
AANGENOMEN - DEBATSTUK - BES – Eerste Tussenrapportage 2020
Stemverklaring Venis
Stemverklaring VerheulOordeelsvormende vergadering 23 juni 2020
11.1.tvr
ANTW 23jun20 op TECHN VR 19jun20 - Ippel - SGP-ChristenUnie - Eerste Tussenrapportage 2020
11.2.tvr
ANTW 29jun20 op TECHN VR 22jun20 - Penning - PRO Sliedrecht - Eerste Tussenrapportage 2020
11.A.1
VERWORPEN A11.1 Amendement PRO Sliedrecht - Eerste Tussenrapportage 2020
12
AANGENOMEN -DEBATSTUK - FYS – Kredietaanvraag uitbreiding begraafplaats
Stemverklaring Verheul
Stemverklaring Den Besten

Oordeelsvormende vergadering 23 juni 2020
Op 30 juni 2020 heeft de griffie een gewijzigd raadsvoorstel en gewijzigd concept raadsbesluit ontvangen en bij deze agenda gepubliceerd.
12.1.tvr
ANTW 22jun20 op TECHN VR 17jun20 - Safai Pour - PRO Sliedrecht - Kredietaanvraag uitbreiding begraafplaats
12.2.tvr
ANTW 29jun20 op TECHN VR 29jun20 - Venis - Geduld-2.0 - Kredietaanvraag uitbreiding begraafplaats
12.3.tvr
ANTW 29jun20 op TECHN VR 29jun20 - Verheul - PRO Sliedrecht - Kredietaanvraag uitbreiding begraafplaats
12.A.1
INGETROKKEN - A12.1 - Amendement PRO Sliedrecht - Kredietaanvraag uitbreiding begraafplaats
12.M.1
INGETROKKEN - M12.1 Motie D66 en Slydregt.NU - Begraven betaalbaar houden - Kredietaanvraag uitbreiding begraafplaats
13
Sluiting
Besluit: raadsvergadering 14 juli 2020 zal geen doorgang vinden.
Sluiting om 20.56