Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 12 mei 2020

Locatie: Digitaal via Microsoft Teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: D.R. van der Borg

1
Opening en loting sprekersvolgorde
De volgorde van de voorstellen staat nog niet vast. Dat zal mede afhangen van resultaat
oordeelsvormende vergadering van 21 april 2020. Hieronder dus een groslijst.
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen notulen 10, 17 maart 2020
Conceptnotulen 10 maart 2020
Conceptnotulen 17 maart 2020
5
Mondelinge vragen (art. 38 RvO)
Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
6
Ingekomen stukken
Vastgesteld.

U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 12 mei 2020.
7
BES - Aanwijzing lid Drechtraad namens Geduld 2.0
8
BES – Aanwijzing beoogd lid Drechtstedenbestuur (DSB)
9
FYS – Tijdelijk extra personele inzet gemeentelijk vastgoed
Eerder oordeelsvormend behandeld op 21apr20
10
FYS – Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie
Eerder oordeelsvormend behandeld op 18feb20
11
FYS – Kredietaanvraag Veilige fietsroute Craijensteijn
Eerder oordeelsvormend behandeld op 21apr20
12
Sluiting