Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 8 oktober 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

1
Opening en loting sprekersvolgorde
Afwezig: de heren De Borst, Torun, Visser
Dunsbergen aanwezig vanaf 19.49 uur (agp 5)
2
Toelating en installatie raadslid SGP-ChristenUnie, dhr. J.H. (Johan) Oostrom
De heer J.H. (Johan) Oostrom is op 4 oktober jl. tot raadslid benoemd. Hij neemt de zetel in van de heer P.G. (Hugo) van Meeuwen die per 22 juli naar een andere gemeente is verhuisd. De commissie geloofsbrieven uit de raad heeft alle stukken met betrekking tot de benoeming gecontroleerd, alsmede de eventuele nevenfuncties en openbare betrekkingen van het benoemde raadslid. De commissie adviseert de raad over de toelating tot de raad van de heer Oostrom. De raad besluit over de toelating. Nadat de heer Oostrom tot de raad is toegelaten, legt hij de eed af.
3
Beëdiging en voorstellen (plv) directeur Rekenkamer Sliedrecht
Mevrouw Hélène van Rijnbach-de Groot en mevrouw Nienke Huis in 't Veld, resp. directeur en coördinator/plv. directeur Rekenkamer Sliedrecht, leggen de eed/belofte af. Hierna stellen zij zich kort aan de raad voor.
4
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Insprekers:
1. De heer J.M. Mudde, voorzitter Stichting Sliedrecht en Cultuur, spreekt in over agendapunt 22 'Samen Sliedrecht cultuurnotitie 2019-2022'.
2. Mevrouw Anneke Lubbers (penningmeester Soli Deo Glorio), spreekt in over agendapunt 22 'Samen Sliedrecht cultuurnotitie 2019-2022'.


Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
5
Vaststellen agenda
Gewijzigde agenda vastgesteld.
Agendapunt 22 - Samen Sliedrecht Cultuurnotitie 2019-2022 vervallen.

7okt19 15.00 uur: Raadslid Paas (SGP-ChristenUnie) heeft aangekondigd een verzoek aan de raad te doen om agendapunt 22 'Samen Sliedrecht cultuurnotitie 2019 – 2022 van de agenda te halen.
Dit verzoek kan naar zijn zeggen op brede, mogelijke unanieme, steun rekenen.
6
Vaststellen notulen 9 juli 2019
Vastgesteld.
7
Mondelinge vragen (art. 38 RvO)
Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
8
Ingekomen stukken
Besluit: vastgesteld.

U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 8 oktober 2019.
9
AANGENOMEN -HAMERSTUK - SOC – Ontwerp-jaarverslag Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht 2018
Unaniem
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 24 september 2019.
10
AANGENOMEN - HAMERSTUK - BEST – Extra personele capaciteit cluster openbare orde en veiligheid (team samenleving)
Unaniem
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 24 september 2019.
11
AANGENOMEN -HAMERSTUK - BEST – Deelname GRD in werkgeversvereniging voor gemeentelijke regelingen
Unaniem
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 24 september 2019.
11.1.tvr
ANTW 18sep op Techn vr 16sep19 - PRO Sliedrecht (Venis) - Deelname GRD in werkgeversvereniging voor gemeentelijke regelingen
12
AANGENOMEN -HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - BEST – Verordening rechtspositie raadsleden en commissieleden
Unaniem
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 17 september 2019.
13
AANGENOMEN - HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - BEST – Verordening rechtspositie burgemeester en wethouders
Unaniem
Geen stemverklaringen
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 17 september 2019.
14
AANGENOMEN - HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - SOC – Sliedrecht Regenboog dorp
Tegen: SGP-ChristenUnie (6)
Voor: VVD (2) - D66 (1) - Slydregt.NU (1) - PvdA (1) - PRO Sliedrecht (4) - CDA (3)

Stemverklaring: Van Wijngaarden - Den Besten - Paas

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 17 september 2019.
15
AANGENOMEN - HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - FYS – Verschuiven kredieten binnen het Verkeers- en Mobiliteitsplan
Tegen: D66 (1) - Slydregt.NU (1)
Voor: VVD (2) PvdA (1) PRO Sliedrecht (4) CDA (3) SGP-ChristenUnie (6)


Stemverklaring: Stam-Smeets - Bijderwieden - M.J.H. Jongeneel

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 24 september 2019.
15.1.tvr
ANTW 3okt19 op Techn vr 30sep19 - SGP-ChristenUnie - Visser - Verschuiven kredieten binnen het Verkeers- en Mobiliteitsplan
15.2.tvr
ANTW 7okt19 op Techn vr 3okt19 - Slydregt.NU (M. Jongeneel) - Verschuiven kredieten binnen het Verkeers- en Mobiliteitsplan
16
AANGENOMEN - DEBATSTUK - BEST – Rekenkamer Sliedrecht
Unaniem
Woordvoering: Venis

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 17 september 2019.
16.M.1
VERWORPEN M16-1 Motie PRO Sliedrecht - De Rekenkamer verdient zich terug
Voor: D66 (1)en PRO Sliedrecht (4)
Tegen: VVD (2) Slydregt.NU (1) PvdA (1) CDA (3) SGP-ChristenUnie (6)
17
AANGENOMEN - DEBATSTUK - BEST – Aandeelhouderschap Eneco
Unaniem.

Stemverklaring: Bijderwieden

Woordvoering: Prins

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 17 september 2019.
17.1.tvr
ANTW 18jun op Techn VR 14jun19 - Ippel - Aandeelhouderschap Eneco
17.2.tvr
ANTW 19sep19 op TECHN VR 18sep19 - Mulder - Aandeelhouderschap Eneco
17.M.1
VERWORPEN M17-1 Motie CDA - Groene Vinger
Voor: D66 (1) en CDA (3)
Tegen: VVD (2) Slydregt.NU (1) PvdA (1) PRO Sliedrecht (4) SGP-ChristenUnie (6)
18
AANGENOMEN - DEBATSTUK - FYS – Lokaal uitvoeringsprogramma wonen Sliedrecht
Tegen: Slydregt.NU (1)
Voor: VVD (2) D66 (1) PvdA (1) PRO Sliedrecht (4) CDA (3) SGP-ChristenUnie (6)


Stemverklaring: Venis - Bijderwieden

Woordvoering: Venis - Prins - Spruijt - Jongeneel - Huijzer

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 26 juni 2019.
18.1.tvr
ANTW 26sep19 op TECHN vr 23sep19 - Venis - Lokaal uitvoeringsprogramma wonen Sliedrecht
18.2.tvr
ANTW 1okt19 op Techn vervolg vr 26sep19 - Venis - Lokaal uitvoeringsprogramma wonen Sliedrecht
18.3.tvr
ANTW 08okt19 op aanv Techn 03okt19 - PRO Sliedrecht (Venis) - Lokaal uitvoeringsprogramma wonen
19
AANGENOMEN - DEBATSTUK - FYS – Verhuur Nicolaas Beetsstraat 2-6
Tegen: VVD (2) - D66 (1) - Slydregt.NU (1)
Voor: PvdA (1) PRO Sliedrecht (4) CDA (3) SGP-ChristenUnie (6)

Woordvoering: Dunsbergen - Paas - Bijderwieden - Jongeneel


Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 24 september 2019.
19.1.tvr
ANTW 23sep19 op Tech vr 20sep19 - SGP-ChristenUnie (Visser) - Verhuur Nicolaas Beetsstraat 2-6
19.2.tvr
ANTW op Techn vr 30sep19 - SGP-ChristenUnie - Visser - Verhuur Nicolaas Beetsstraat 2-6
19.3.tvr
ANTW 3okt19 op vragen Visser en Bijderwieden gesteld in oordeelsv vergad 24sep19 (toezegging 19048-19049-19050)
19.A.1
VERWORPEN - A19-1 Amendement VVD - voorkeursscenario 2: Verkoop van de locatie Nicolaas Beetsstraat 2-6
Voor: VVD (2)- D66 (1)- Slydregt.NU (1)
Tegen: PvdA (1) PRO Sliedrecht (4) CDA (3) SGP-ChristenUnie (6)
20
AANGENOMEN DEBATSTUK - SOC – Integratienota 2019 – 2021
Tegen: Slydregt.NU
Voor: VVD (2) D66 (1) PvdA (1) PRO Sliedrecht (4) CDA (3) SGP-ChristenUnie (6)

Woordvoering: Den Besten - De Mul-Donker - Jongeneel - Huijzer

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 17 september 2019.
20.1.tvr
ANTW 17sep op Techn VR 12sep - De Mul-Donker - Integratienota 2019-2021
20.A.1
AANGENOMEN A20-1 Amendement SGP-ChristenUnie - PRO Sliedrecht - Dichtbij helpen naar werk
Tegen: D66 - VVD

Voor: SGP-ChristenUnie (6) PRO Sliedrecht (3 afwezig Venis )Slydregt.NU (1) PvdA (1) CDA (3)
20.M.1
VERWORPEN M20-1 Motie Slydregt.NU - VVD - Handhaving is de weg naar succesvolle integratie
Voor: VVD en Slydregt.NU
Tegen: D66 (1) PvdA (1) PRO Sliedrecht (4) CDA (3) SGP-ChristenUnie (6)
21
AANGENOMEN DEBATSTUK - BEST – Gewijzigd raadsbesluit: Algemene Plaatselijke Verordening Sliedrecht 2019
Unaniem

Woordvoering: Prins - Ippel - Van Wijngaarden - Verheul -

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 17 september 2019.
21.A.1
AANGENOMEN A21.1 Amendement SGP-ChristenUnie - driehoeks sandwichborden
Tegen: VVD - D66 - Slydregt.NU
Voor: (PvdA (1)PRO Sliedrecht (4) CDA (3) SGP-ChristenUnie (6)

Stemverklaring: VVD
21.A.2
VERWORPEN A21-2 Amendement VVD sluitingstijden
Voor: VVD - D66 - Slydregt.NU - Verheul
Tegen: PvdA (1) PRO Sliedrecht (3) CDA (3) SGP-ChristenUnie (6)21.A.3
VERWORPEN A21-3 VVD Amendement evenementen op zondag
Voor: VVD - D66 - Slydregt.NU - Venis - Stam-Smeets
Tegen: PvdA (1) PRO Sliedrecht (2) CDA (3) SGP-ChristenUnie (6)


22
VERVALLEN - DEBATSTUK - SOC – Samen Sliedrecht cultuurnotitie 2019 – 2022
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 24 september 2019.
22.1.tvr
ANTW 24sep op Techn vr 19sep19 - PRO Sliedrecht (Pauw/Stam) - Samen Sliedrecht cultuurnotitie
22.2.tvr
ANTW 24sep op Techn vr 19sep19 - SGP-ChristenUnie (Ligthart) - Samen Sliedrecht cultuurnotitie 2019 – 2022
23.M.1
M23-1 Motie vreemd aan de orde van de dag PRO Sliedrecht - duurzaamheid
Voor: PRO Sliedrecht (4) PvdA (1) D66 (1) CDA (3) SGP-ChristenUnie (6)
Tegen: VVD (2) en Slydregt.NU (1)

Stemverklaring: Bijderwieden

Woordvoering: Venis - Spruijt
24
Sluiting om 22.55