Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 15 mei 2018

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

1
Opening en loting sprekersvolgorde
Afmelding: Den Besten (CDA) en Visser (SGP-ChristenUnie).

Loting nr 16: Torun
2
BEST - Installatie burgerraadslid C. Ippel (SGP-ChristenUnie)
Geinstalleerd.
3
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Geen insprekers.

Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
4
Vaststellen agenda
- Jongeneel - Slydregt.NU - Aankondiging motie vreemd aan de orde van de dag: Bevrijdingsdag 2019. (Slydregt.NU) wordt agendapunt 13.
- Venis - PRO Sliedrecht - Verzoek mondelinge vragen te stellen over transporteren van grond vanuit Baanhoek West naar een locatie elders in Sliedrecht.
De raad is akkoord met het verzoek van raadslid Venis.

5
Vaststellen notulen 10 april 2018
Vastgesteld.
6
Mondelinge vragen (art. 38 RvO) - voorzitter agendapunt 6: Venis
1) Raadslid Stam-Smeets (PRO Sliedrecht) heeft aangegeven mondelinge vragen te willen stellen aan het college van B&W over: Uitbesteding exploitatie tweevlaksborden.
By 1 : vragen Raadslid Stam -Smeets
By 2: antwoorden op art 39 vragen van Raadslid Stam-Smeets over Driehoeksborden
PH: Van Hemmen

2) Raadslid Venis (PRO Sliedrecht) stelt vragen over transporteren van grond vanuit Baanhoek West naar een locatie elders in Sliedrecht.
PH: Dijkstra (afwezig).
16mei18 voor 17.00 uur schriftelijke beantwoording.


Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
7
Ingekomen stukken
Instemming met besluit.

U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 15 mei 2018.
8
BEST - Voordracht leden Agendacommissie Drechtraad
Bij acclamatie aangenomen.
9
SOC - (Her)benoemen bestuurslid Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht
Bij acclamatie aangenomen.
10
AANGENOMEN - HAMERSTUK - FYS – Vaststelling bestemmingsplan Parapluherziening parkeernormen
Unaniem aangenomen (19)
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 24 april 2018.
11
AANGENOMEN - HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - SOC - Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2020 Stichting Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht
Stemverklaring Bijderwieden.
Unaniem aangenomen (19)

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 24 april 2018.
12
AANGENOMEN - DEBATSTUK - BEST - Brief raad rapport 'Verstandig versterken', Berenschot
Woordvoering: Venis - Dunsbergen- De Jager - Bijderwieden - Jongeneel

7mei18: Besluit Agendacommissie: agendapunt agenderen besluitvormend 15mei18.

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 24 april 2018 - agp 11 - Rapport "Verstandig Versterken" van Berenschot.
12.A.1A
AANGENOMEN A12-1A gewijzigd Amendement PRO Sliedrecht e.a. Berenschot
Unaniem aangenomen (19)

mede namens D66, Slydregt.NU en PvdA
Mondeling amendement A 12.2 van de fractie SGP-ChristenUnie : toevoegen aan de derde alinea van de zienswijzebrief de volgende zin: De raad hecht er aan dat de voornoemde rapporten betrokken worden bij de discussie rond het rapport Berenschot. UNANIEM aangenomen.

13
VERWORPEN - M13-1 - Motie vreemd aan de orde van de dag: Bevrijdingsdag 2019 op zondag 5 mei - (Jongeneel, Slydregt.NU)
Stemverklaring De Munck -
Verzoek hoofdelijke stemming - Jongeneel
5 stemmen - voor (Bijderwieden, Van Wijngaarden, Venis, De Munck, Jongeneel)
14 stemmen - tegen

Woordvoering: De Jager - De Borst - Spek - Van Wijngaarden - De Munck - Van Rees-Huijzer
Voorzitter: Venis
PH Van Hemmen
14
Sluiting