link naar deze pagina

Raadswerkgroepen - 2 december 2020

Locatie: Digitaal via Webex
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Dia Vennis
Toelichting: ++**Bijeenkomst raadswerkgroep Omgevingswet** ++**LINK naar OPNAME**
https://raadoverbetuwe.my.webex.com/raadoverbetuwe.my/ldr.php?RCID=269887ae40a54823a7e3263710121424
++Wachtwoord voor opname++:
aT5YNTxc++Nieuwe map documenten Omgevingswet++
In iBabs is een nieuwe map aangemaakt met documenten over de Omgevingswet. De documenten zijn gerangschikt op vergaderdata van de raadswerkgroep Omgevingswet.
Deze map is voor alle raads- en burgerleden toegankelijk.
Vindplaats: iBabs → Documenten → Raadswerkgroep Omgevingswet (onder gedeelde folders).

1
Opening en mededelingen
++Vergaderdata 1e helft 2021++:
\- Do 7 januari \(was al gepland\)
\- Do 25 februari
\- Woe 24 maart
\- Woe 12 mei
\- Do 24 juni
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst van 5 november 2020
4
Ambitiedocument
Op 24 november hebben jullie het concept-ambitiedocument ontvangen met daarbij het verzoek het concept te bespreken in de eigen fracties, zodat op 2 december het stuk verder vorm kan worden geven.
LET OP:
Dit is een 70% versie en puur bedoeld voor het voeren van het juiste gesprek in de raadswerkgroep alsook in de ambtelijke organisatie.
Dit stuk is een bloemlezing van de ambities, zoals die ter tafel zijn gekomen in diverse gesprekken in de raadswerkgroep en de mails die n.a.v. de bijeenkomst van 5 november nog zijn binnengekomen.
Het is een bundeling van ambities die zeker nog aanscherping verdienen. Maar juist door het nu op papier te zetten, maakt het makkelijker om hier iets van te vinden, om op te reageren, erover te discussiëren.
Inmiddels is het stuk ook met diverse collega’s uit de ambtelijke organisatie besproken. Een terugkoppeling hiervan krijgen jullie op 2 december.
Jullie vroegen specifieke aandacht voor de vormgeving en het taalniveau. Het eerdere format zat in dat opzicht ook vol met ambtelijke taal. Ik heb daarom die teksten over de verbeterdoelen van de wet vereenvoudigd. Ook spreek ik heel bewust in een ‘wij- vorm’: opener, informeler, meer samen. Bij de definitieve versie wil ik graag ook werken met een infographic of een tekening dat de ambities in één beeld weergeeft. Dat laat ik pas opstellen wanneer we het met elkaar eens zijn over de inhoud.
5
Adviesrecht
Op 1 december toegevoegd concept adviesrecht.

++Uit de mail van Elsa Duijnstee van 27 november++:
Mocht het meezitten, dan kan ik op deze avond jullie ook wellicht al het over conceptstuk over het adviesrecht van de raad bijpraten. Zoals afgesproken zou ik dit - na onze gesprekken in de werkgroep – mee terugnemen in de ambtelijke organisatie en hier een voorstel voor maken. Dit voorstel wil ik graag maandag a.s. met de wethouder, Wijnte Hol, bespreken, om te zien of hetgeen wij voorstellen ook feitelijk haalbaar is. Dat maakt een gesprek door jullie daarna logischer.
Vandaar dat er nog geen concept-stuk is bijgevoegd.
6
Vast agendapunt: planning raadsbesluiten
Het is zinvol om elke keer de raadsplanning erbij te pakken en te zien in hoeverre we als raadswerkgroep moeten bijstellen/ versnellen/ andere keuzes moeten maken. Het geeft daarnaast natuurlijk ook inzicht in waar we in het proces staan, wat we al gedaan hebben en wat er nog te doen staat.
7
Vast agendapunt: volgende bijeenkomst 7 januari 2021
8
Wvttk en rondvraag
9
Afsluiting