link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 8 december 2020

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

1\. Opening
2\. Vragenuur
3\. Vaststelling agenda
4\. Spreekrecht publieke tribune\*
5\. Vaststelling besluitenlijsten van 3\-11\-2020 & 10\-11\-2020
6\. Ingekomen stukken en mededelingen
7\. Verbonden partijen
8\. Actieve informatievoorziening door het college
9\. Rekenkamer rapport Ruimtelijke initiatieven beoordeeld\*
10\. Belastingverordeningen 2021
11\. Versterkingsproces Arnhem Nijmegen
12\. Regionale agenda Groene Metropool regio Arnhem\-Nijmegen
13\. Interactiewijzer
14\. Strategisch meerjarig huisvestingsplan onderwijs gemeente Overbetuwe \(SHP\)
15\. Verklaring van Geen Bedenkingen Zonnepark A15
16\. Ambitiedocument Overbetuwe 2030 Sociale\, slimme en schone mobiliteit
17\. Integraal veiligheidsplan 2021\-2022
18\. Begrotings\- en administratieve wijzigingen
19\. Sluiting

1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststellen agenda
4
Spreektijd publieke tribune*
\*= Spreekrecht voor agendapunten die rechtstreeks op deze agenda zijn geplaatst
5
Vaststelling besluitenlijsten 3 november en 10 november 2020
6
Ingekomen stukken en mededelingen
De oranje gearceerde moties en toezeggingen zijn volgens de organisatie afgehandeld. Het verzoek aan de raad om hier opnieuw haar goedkeuring op te geven
7
Verbonden partijen
8
Actieve informatievoorziening door het college
9
Rekenkamer rapport Ruimtelijke initiatieven beoordeeld
Bespreekstuk
10
Belastingverordeningen 2021
Besluitstuk
10.a
Aangepaste Verordening onroerende-zaakbelastingen gemeente Overbetuwe 2021 en Legesverordening gemeente Overbetuwe 2021
11
Versterkingsproces Arnhem Nijmegen
Hmerstuk
12
Regionale agenda Groene Metropool regio Arnhem-Nijmegen
Hamerstuk
13
Interactiewijzer
Hamerstuk
14
Strategisch meerjarig huisvestingsplan onderwijs gemeente Overbetuwe (SHP)
Hamerstuk
15
Voorbereidende vergadering Verklaring van Geen Bedenkingen Zonnepark A15
Hamerstuk
16
Ambitiedocument Overbetuwe 2030 Sociale, slimme en schone mobiliteit
Hamerstuk

Tijdens stemming was mevr. Kloosterman (CDA) niet aanwezig in de Raadzaal en heeft dus niet mee kunnen stemmen
16.a
Amendement GroenLinks PvdA duurzame mobiliteit
Amendement wordt ingetrokken
17
Integraal veiligheidsplan 2021-2022
Hamerstuk
18
Administratieve- en begrotingswijzigingen
19
Opbrengsten Raadsavond Ombuigingen 17 november 2020
Raadsbesluit is tijdens de vergadering mondeling geamendeerd. over dit besluit is gestemd.
19.a
amendement Groenlinks D66 PvdA opbrengsten raadsavond ombuigingen
Amendement wordt Ingetrokken
19.b
Motie raadsbreed Brief aan provincie ikv meerjarenbegroting
20
Raadsbrede motie instellen raadswerkgroep sociaal domein
21
motie CDA GBO groene en sociale invulling Vriezenenck Elst
22
motie BOB nav vng ledenbrief hbh
23
Motie BOB D66 write for rights 2020
24
Sluiting