link naar deze pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid - 27 juni 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 16:10
Voorzitter: Nicole van der Waart
Toelichting: Deze vergadering is de uitloopvergadering van NLG 13 juni. De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is niet meer mogelijk om in te spreken in de vergadering.
Bundel:
pdf Agendabundel (34MB)
Algemene documenten:

1
heropening
2
B-agenda Natuur
2.a 13:15
Natuur: Vaststellen concept-Regionale Veenweide Strategie 1.0 en vrijgeven voor consultatie
Voorstel voor behandeling:
Met elkaar en de gedeputeerde deze concept versie van de Regionale Veenweide Strategie bespreken en input meegeven voor de definitieve versie die in het najaar met een voordracht terug komt in de commissie.

Toelichting:
De concept-Regionale Veenweide Strategie 1.0 (RVS 1.0) beschrijft de strategie voor het verminderen van broeikasgasemissies (CO2) uit veenbodems en het daaraan gekoppelde afremmen van bodemdaling in het landelijk gebied van de provincie Noord-Holland. Het is een strategie voor de (middel)lange termijn: 2030 met een doorkijk naar 2050. De kaders uit het landelijke Klimaatakkoord zijn leidend in de aanpak. Gedeputeerde Staten besluiten de concept-RVS 1.0 vrij te geven voor consultatie onder externe partners en aan Provinciale Staten te sturen voor bespreking in de Statencommissie NLG.
3
Rondvraag gedeputeerde Rommel
4
B-agenda recreatie
4.a 14:15
Recreatie: Ladder van Leisure
Voorstel voor behandeling:
Met elkaar en de gedeputeerde de Ladder van Leisure bespreken en aangeven of motie 88 van 2021 als afgedaan kan worden beschouwd.

Toelichting:
De toenemende recreatiedruk vraagt om een goede afwegingen om de impact van de recreatieve activiteiten op de natuur, landschap en omgeving te kunnen beoordelen. Met de Ladder van Leisure wordt inzichtelijk wat de impact is van recreatieve activiteiten op de omgeving waar deze activiteiten plaatsvinden. Met het vaststellen van de Ladder van Leisure kan motie 88-2021, aangenomen door Provinciale Staten op 28 juni 2021, worden afgedaan.
5
B-agenda Landbouw
5.a 15:00
Agenderingsverzoek CDA Brief LTO Informatievoorziening situatie Oekraïne
Het CDA verzoekt de brief op de C-agenda onder nr. 21M van LTO met als onderwerp informatievoorziening situatie in Oekraïne ter bespreking te verplaatsen naar de B-agenda van de commissie NLG op 13 juni 2022.

Aanleiding
Gedeputeerde Ilse Zaal heeft toegezegd om te onderzoeken of de oorlog in Oekraïne invloed heeft op de voedselvoorziening en of aanpassing van landbouwbeleid in Noord-Holland nodig is. Dit naar aanleiding van onze motie waarvan het dictum luidde:
1\. Eventueel samen met het rijk of binnen IPO\-verband te onderzoeken wat de oorlogssituatie in Oekraïne en de sancties tegen Rusland betekenen voor de voedselzekerheid op korte en langere termijn
2\. Te bekijken of het Noord\-Hollandse beleid dat betrekking heeft op landbouw en voedselproductie aanpassing behoeft als gevolg van de oorlogssituatie en dit terug te koppelen aan PS\.
De gedeputeerde heeft aangegeven tevens in gesprek te gaan met LTO en haar bevindingen terug te koppelen aan de Staten. Nu ontving PS een brief van LTO met enkele krantenartikelen over dit onderwerp. Afgelopen week is dit onderwerp ook besproken in Brussel bij een vergadering van het Comité van de Regio's, waarbij gedeputeerde Ilse Zaal aanwezig was. Wij zouden dit onderwerp daarom graag inhoudelijk bespreken met de rest van de commissie en de gedeputeerde.

Het behandeldoel
De vraag die het CDA aan de orde wil stellen en bespreken met de rest van de commissie en de gedeputeerde: Wat zijn de bevindingen van de gedeputeerde en hoe kan de provincie op een positieve manier bijdragen aan voedselzekerheid?
6
Rondvraag gedeputeerde Zaal
7 15:45
A-agenda Water
7.a.1
Amendement aangenomen in PS van ZH; aanvulling op het voorstel tot wijziging reglement voor Rijnland
Aan PS is eerder de voordracht tot wijziging van het reglement van Rijnland toegezonden ter besluitvorming. Besluitvorming in PS van Zuid-Holland heeft geleid tot een geamendeerd voorstel. PS van Noord-Holland worden over dit besluit en de gevolgen daarvan voor haar eigen voordracht geïnformeerd.
7.a.2
Wijziging reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland inzake geborgde zetels
Voorstel voor behandeling:
De brief van GS bespreken en opnieuw adviseren aan PS over de voordracht nu het voorstel gewijzigd is aangenomen in Zuid-Holland.

Toelichting:
Op 24 mei jl. is de Statenvoordracht aangaande ‘Wijziging reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland inzake geborgde zetels’ aan Provinciale Staten verstuurd. Op 13 juni is de voordracht in de commissie NLG besproken en geconcludeerd is dat het als hamerstuk naar PS van 4 juli gaat.
Echter heeft op 15 juni jl. Provinciale Staten van Zuid-Holland dit voorstel gewijzigd aangenomen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland informeren met een brief Provinciale Staten van Noord-Holland over de besluitvorming in Provinciale Staten van Zuid-Holland aangaande de reglementswijziging Rijnland en de gevolgen hiervan voor de Statenvoordracht hieromtrent die reeds aan Provinciale Staten van Noord-Holland is verstuurd.
8
sluiting