link naar deze pagina

Ingekomen stukken ter kennisname - 31 december 2023

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:
Toelichting: Alle ingekomen stukken voor PS van december 2023.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy

1
Agenderingsverzoek FVD C- naar B HOV-studie Haarlem-Schiphol Amsterdam (B-agenda Ruimte 15-01-2024)
2
Economie: Uitvoeringsregeling ondersteuning aanvragen Europese projectsubsidie (C-agenda Cie bestuur 22-1-2024)
Gedeputeerde Staten stellen de Uitvoeringsregeling ondersteuning aanvragen Europese projectsubsidie Noord-Holland 2023 met een subsidieplafond en openstelling vanaf 2024 vast. Met deze regeling wordt de drempel voor met name het MKB weggenomen om een subsidieaanvraag op te laten stellen voor een Europese subsidie, te weten KvW3 of JTF-IJmond.
3
Energie: Nieuwsbrief van Energy Challenges (C-agenda Leefomgeving 22-01-2024)
4
Faunabeheer: Goedkeuring Faunabeheerplan Vos 2024-2029 (C-agenda Landelijk Gebied 15-01-2024)
Het Faunabeheerplan Vos 2024-2029 is door de Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) op1 november 2023 bij GS ter goedkeuring ingediend. GS hebben besloten dit plan goed te keuren. Het plan behandelt de bestrijding van de vos ter bescherming van weidevogels en andere grondbroedende vogelsoorten.
5
Klimaat/Energie: Ingekomen brief van NewGround Law over Windturbines Noorder IJplas - reactie weigering ontwerp-VVGB, tevens aansprakelijkstelling (C-agenda Leefomgeving 22-01-2024)
6
VTH: Uitnodiging gesprek van Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (C agenda Leefomgeving 22-01-2024)
7
Asiel/ huisvesting Statushouders: Brief bewoners crisisnoodopvang Schagen aan Burgemeester Schagen (C-agenda Ruimte 15-01-2024 en C-agenda Bestuur 22-01-2024)
8
Statenlidnu: Aanbiedingsbrief en rapport Fractieondersteuning van Ministerie BZK en Statenlidnu (C-agenda Bestuur 22-01-2024)