link naar deze pagina

Ruimte Wonen en Klimaat - 21 september 2020

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: Marcel Steeman
Toelichting: De commissievergadering wordt gehouden in Statenzaal en aanliggende zalen.
Vanwege Covid-19  zijn deze beperkt toegankelijk en is de publieke tribune gesloten.
De vergadering is openbaar en live te volgen via: https://noord-holland.stateninformatie.nl

Het is  mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A-agenda of B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat behoren. Voor het inspreken of voor het als toehoorder aanwezig zijn moet u zich aanmelden bij de Statengriffie.
Meer informatie treft u in de bijlage bij de algemene documenten.
Bundel:
pdf Agendabundel (41.6MB)
Algemene documenten:

1 18:15
Opening en mededelingen
2 18:20
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, Strategische Agenda en C-agenda
3 18:25
Inspreekhalfuur
4
B-agenda Ruimte en Wonen
4.a 18:55
Wonen: Afdoening motie M19-2020 Dak- en thuisloze jongeren (B-agenda RWK 21-09-2020)
Het aantal dak- en thuisloze jongeren tussen de 18 en 27 jaar neemt toe. Omdat zij een passende en betaalbare woonruimte verdienen, vraagt Gedeputeerde Loggen (wonen) aan de gemeenten hier extra aandacht voor te hebben en dit onderwerp mee te nemen in de uitwerking van de provinciale Woonagenda (2020-2025), die dit jaar nog plaatsvindt.
5
A-Agenda Omgevingsverordening
5.a 19:10
Omgevingsverordening NH2020 (A-agenda RWK 21-09-2020)
Met dit besluit geven GS de nota van beantwoording en het eindconcept van de Omgevingsverordening NH2020 met bijbehorende stukken vrij voor bespreking en vaststelling in PS. De Omgevingsverordening NH2020 zal de bestaande 21 provinciale verordeningen met regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving vervangen. Deze eerste omgevingsverordening is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving en is voor de provincie Noord-Holland een stap ter voorbereiding op de Omgevingswet.

Weblinks naar de viewers

Terceraviewer:
https://noord-holland.tercera-ro.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO9927POVPNH-VG01

Erbij/eraf viewer:
https://maps.noord-holland.nl/kaartenportaal/apps/webappviewer/index.html?id=f5de59ad038e43b28fc815439186f291

5.a.1
Spreekteksten insprekers RWK 21-09-20
6 22:10
Rondvraag gedeputeerde Loggen (portefeuilles Ruimte en Wonen)
aanvullende vragen D66 over de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 over de uitleglocatie Zuidoostbeemster (ZOBII).
7 22:15
Sluiting
8
C-Agenda Ruimte en Wonen (ter kennisname)
8.a
Ruimte: Afschrift aan PS - Brief GS over melding onrechtmatig handelen gemeente Hilversum inzake De Stolpe (C-agenda RWK 21-09-2020)
De niet-geanonimiseerde brief is voor PS beschikbare in de afgeschermde agenda in iBabs
8.b
Ruimte: Afschrift brief aan GS en PS - stichting vrienden van het Gooi - Brief aan B&W Gooise Meren Bouw appartementen aan de Driftweg in uw gemeente (C-agenda RWK 21-09-2020)
8.c
Ruimte: Tussentijdse balans van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) (C-agenda RWK 21-09-2020 (leidend) en C-agenda NLG 21-09-2020)
Dit is een tussentijds verslag van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK).
De PARK is een onafhankelijk adviseur voor het college van GS. Het accent ligt op het agenderend adviseren in zake de grote ontwikkelingen die het landschap van Noord-Holland raken. Daarmee ligt de focus van de PARK op de middellange tot lange termijn.

Deze tussentijdse balans is zowel aan het college van GS als ter kennisname aan Provinciale Staten aangeboden.
9.d
Wonen: Benoeming bouwambassadeur Noord-Holland (C-agenda RWK 21-09-2020)
Gedeputeerde Staten hebben Lex Brans voor de duur van 3 jaar benoemd als bouwambassadeur om de woningbouwproductie in Noord-Holland aan te jagen
9.e
Water: Goedkeuring Projectplan Waterwet dijkversterking IJmuiden (C-agenda NLG & RWK 21-09-2020)
9.f
Wonen: Ingekomen brief Bouw in Rijksbufferzone Pilot Waterland - geanonimiseerd (C-agenda RWK 21-09-2020)
De niet-geanonimiseerde versie van de brief treffen Statenleden aan in de afgeschermde agenda in iBabs
10
C-Agenda Omgevingsverordening (ter kennisname)
10.a
Omgevingsverordening / Energie: Ingekomen brief Coöperatief windpark Amsterdam-Noord (C-agenda RWK 21-09-2020)
10.b
Omgevingsverordening: Ingekomen brief college en gemeenteraad Hollands Kroon met aangenomen motie over provinciale concept-omgevingsverordening (C-agenda RWK 08-06-2020 en 21-09-2020)
10.c
Omgevingsverordening: Ingekomen brief aan PS over omgevingsverordening van diverse raadsfracties Wijdemeren (C-agenda RWK 21-09-2020)
10.d
Omgevingsverordening: Ingekomen reactie fa. Gebr. Boots aan PS over omgevingsverordening NH2020 (C-agenda RWK 21-09-2020)
10.e
Omgevingsverordening: Nagekomen zienswijze gemeente Wormerland (C-agenda RWK 21-09-2020)
Bijgesloten alsnog de zienswijze op de omgevingsverordening NH2020, zoals deze in de vergadering van het college van B&W in Wormerland werd aangenomen/besloten op 7 april 2020.
Helaas is de formele verzending vanuit de gemeente Wormerland aan de Provincie NH mis gegaan. Hierbij derhalve alsnog de formele zienswijze in de hoop dat dit nog ter kennis kan worden gebracht aan de leden van Provinciale Staten.
10.f
Omgevingsverordening: Ingekomen brief Timpaan aan PS met bijlage over Omgevingsverordening NH2020 (C-agenda RWK 21-09-2020)
10.g
Omgevingsverordening: Ingekomen brief Amsterdamse Golf Club - verzoek tot amendement (C-agenda RWK 21-09-2020)
10.h
Omgevingsverordening: Ingekomen mail met brief aan PS kennisnetwerk IMpact (C-agenda RWK 21-09-2020)
10.i
Omgevingsverordening: Schriftelijke inspreekbijdrage Natuurmonumenten over discussielocatie natuurgebied Kortenhoef (C-agenda RWK 21-09-2020)
10.j
Omgevingsverordening: Ingekomen Reactie NWEA op Omgevingsverordening NH2020 (C-agenda RWK 21-09-2020)
10.k
Omgevingsverordening: Schriftelijke inbreng VBM aan PS over omgevingsverordening NH2020 en Stompetoren-west (C-agenda RWK 21-09-2020)
10.l
Omgevingsverordening: Ingekomen brief Het Zijper Landschap e.a. aan PS tbv Omgevingsverordening NH2020 (C-agenda RWK 21-09-2020)
10.m
Omgevingsverordening: Schriftelijke inspreekbijdrage inwoner tbv Omgevingsverordening NH2020 (C-agenda RWK 21-09-2020)
Dit is de geanonimiseerde versie zonder NAW-gegevens.
De volledige versie met contactgegevens is voor statenleden in de afgesloten agenda in te zien.
10.n
Omgevingsverordening: Schriftelijke inspreekreactie inwoner Wijdemeren (C-agenda RWK 21-09-2020)
Dit is de geanonimiseerde versie van de brief zonder NAW-gegevens
De volledige versie met contactgegevens is voor statenleden in de afgesloten agenda in te zien.
10.o
Inspreekbijdragen bij participatiebijeenkomsten voor Raden en AB-leden Waterschappen 15-9 en 16-9