link naar deze pagina

PS-vergadering - 23 mei 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 21:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: BESLUITVORMENDE VERGADERING (ONLINE)

Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
De publieke tribune is toegankelijk. Vanwege een beperkt aantal plaatsen is het advies voor belangstellenden om zich vooraf aan te melden via statengriffie@noord-holland.nl

NB: alle vergaderstukken en ingediende moties/amendementen zullen alleen in de beraadslagende vergadering van 10.00 uur worden gepubliceerd.
Bundel:
pdf Agendabundel (478KB)
Algemene documenten:

1
Opening besluitvormende vergadering.
2
Vaststelling agenda.
2.a
Afscheid Statenlid PvdA.
(Vindt plaats in beraadslagende vergadering.)
2.b
Beëdiging en installatie Statenlid PvdA.
(Vindt plaats in beraadslagende vergadering.)
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
(Behandeling in beraadslagende vergadering.)
4
Vaststelling notulen en besluitenlijst van de beraadslagende en besluitvormende vergadering van 4 april 2022.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.
8.a
Aanwijzen nieuwe voorzitter en plv. voorzitter commissie Economie, Financiën en Bestuur (VD-30).
8.b
Aanwijzen nieuw lid werkgeverscommissie (VD-31).
8.c
Concept-begroting Randstedelijke Rekenkamer 2023 (VD-26).
8.d
Waddenfonds begroting 2023 en jaarstukken 2021 (VD-25).
8.e
Recreatie: Zienswijze eerste begrotingswijziging 2022 Plassenschap Loosdrecht (VD-24).
8.f
Aanpassing Luchthavenregeling Middenmeer (VD-29).
9
Eerste partiële herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 (VD-13).
10
Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (VD-14).
11
Referendumverzoek Eerste partiële herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 en Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (VD-20).
12
Initiatiefvoorstel Burgerpeiling fractie ChristenUnie -zal van agenda af worden gehaald- (NR-27).
13
Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027 & Regionaal Toekomstbeeld Fiets (VD-28).
14
Vragenuur.
(Behandeling in beraadslagende vergadering.)
15
Stemming moties Actualiteiten (indien deze zijn ingediend).
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.
16
Indien aan de orde: advies GS motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
17
Sluiting besluitvormende vergadering.