link naar deze pagina

PS - 23 april 2018

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 19:00
Voorzitter: J. Remkes
Toelichting: Na vergadering online:
- PS notulen 23-04-2018;
- besluitenlijst;
- aangenomen (deel) amendement bij punt 12;
- verworpen moties en amendementen;
- lijst geheime stukken PS bij punt 3b, aangevuld na vergadering.
Bundel:
pdf Agendabundel (42.3MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
Voordracht 28-2018 is verschoven naar de hamerstukken als punt 8 a, tevens is de vergaderduur (en daarmee de spreektijden) aangepast.
2.a
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 26 maart 2018.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk (indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd):
8.a
Zienswijze financiële stukken Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds (VD-28).
9
Verhogen exploitatiebijdrage OV-concessies Noord-Holland Noord (VD-27, punt 12 is eerst behandeld).
10
Investeringen ten behoeve van oplossen fietsknelpunten (VD-26).
11
Aanbevelingen commissie Jansen inzake financiële problematiek provincie Zeeland (VD-25).
12
Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening (VD-23, behandeld voor punt 9).
13
Vaststellen Referendumverordening Noord-Holland 2018 en intrekken oude referendumverordening (VD-24).
14
Benoeming lid commissie Coördinatie Overleg Europa (VD-22).
15
Vragenuur. (Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter met een afschrift aan de statengriffier.)
16.*
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
16
Sluiting.