link naar deze pagina

PS-vergadering - 3 februari 2020

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 19:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Na vergadering online:
- besluitenlijst PS 3-2-2020;
- notulen PS 3-2-2020;
- ingediende moties en amendementen bij punten 9, 10 en 12;
- geamendeerde voordracht 02 bij agendapunt 10;
- geamendeerde PNH-perspectief bij agendapunt 10.

Punt 9 Burgerinitiatief wordt aangehouden tot de volgende Statenvergadering van 09-03-2020.

Live volgen of terugkijken kan via: noord-holland.stateninformatie.nl
Bundel:
pdf Agendabundel (24.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Benoeming en installatie gedeputeerde (onder voorbehoud).
2.b
Installatie en beëdiging duo-commissieleden fracties FvD en 50PLUS/PvdO.
2.c
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
(Bij 4 punten uit 2012 is geheimhouding opgeheven met verstrijken van de termijn.)
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 16 december 2019.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
(Indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd.)
8.a
Benoeming plaatsvervangend griffier voor Statenvergadering (VD-06).
8.b
Wijziging van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015 (VD-03).
8.c
Concept 1e begrotingswijziging 2020 Randstedelijke Rekenkamer (VD-04).

9
Burgerinitiatief "Stop de boskap in de Schoorlse- en Noord-Kennemerduinen" (VD-01)
Dit agendapunt met bijbehorende moties wordt aangehouden.
9.a
Ingediende moties bij het burgerinitiatief "Stop de boskap in de Schoorlse- en Noord-Kennemerduinen"
Dit agendapunt met bijbehorende moties is aangehouden tot de volgende Statenvergadering van 09-03-2020.
10
Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energie Strategieën (VD-02).
10.a
Ingediende moties en amendementen bij "Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energie Strategieën"
11
Vragenuur.
(Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter via de statengriffier.)
12
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
13
Sluiting.