link naar deze pagina

PS-vergadering - 13 september 2021

Locatie: Hotel Zuiderduin - Egmond aan Zee
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 13-09-2021;
. notulen PS 13-09-2021;
. ingediende moties bij punten 2d, 9, 11, 12,13 en 16.
Bundel:
pdf Agendabundel (100.6MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Afscheid Statenlid fractie SP.
2.b
Beëdiging en installatie Statenleden fracties SP en D66.
2.c
Beëdiging en installatie duo-commissieleden fracties SP en DENK.
2.d
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergaderingen van 28 juni en 5 juli 2021.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
Indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd.
8.a.1
Vaststellen definitief Provinciaal Inpassingsplan Schil Naardermeer (VD-43A).
8.a.2
Verzoekbesluit Onteigening Schil Naardermeer (VD-43B).
8.b
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Dijkversterking Bedijkte Waal (VD-41).
8.c
Benoeming plaatsvervangend lid PS in Algemeen Bestuur Waddenfonds (VD-49).
8.d
(dit punt wordt behandeld als punt 10)
9
Concept-samenwerkingsafspraken MRA (VD-48).
10
Herallocatie Investeringspakket Bereikbaarheid Alkmaar (VD-45).
11
Waddenfonds: Uitvoeringskader 2021-2027 en evaluatie gemeenschappelijke regeling (VD-46).
12
Vaststellen Perspectief Mobiliteit (VD-42).
13
Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer Bron van Bescherming (VD-44).
14
Initiatiefvoorstel CDA Afwegingskader energie uit wind en zon op land (NR-47).
15
Vragenuur.
Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 13.00 uur.
16
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
(Stemming van de moties Vreemd a/d Orde v/d Dag heeft voorafgaand aan punt 14 plaatsgevonden.)
17
Sluiting.