link naar deze pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid - 10 januari 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 12:00
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: Nicole van der Waart
Toelichting: De vergadering vindt in hybride vorm plaats.
De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via  https://noord-holland.stateninformatie.nl. Er worden géén toehoorders toegelaten in de vergaderzaal of elders in het Provinciehuis.  De  publieke tribune is weer gesloten.
Het is  mogelijk om digitaal in te spreken bij de vergadering of vooraf een schriftelijke bijdrage te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 7 januari 2022) bij commissieadviseur Susanne Neeskens: neeskenss@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 4 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (161.7MB)
Algemene documenten:

1 12:00
Opening en mededelingen
2 12:05
Inspreekhalfuur
3
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda, moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
4
Rondvraag gedeputeerde Stigter (OD NHN en OFGV)
5
A-agenda Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu
5.a 12:35
OD NZKG: Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst NZKG
In verband met de fusie tussen de gemeenten Weesp en Amsterdam dient de gemeente Weesp toe te treden tot de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten toestemming voor de daarmee samenhangende wijziging van de Gemeenschappelijke regeling.
6
B-agenda Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu
6.a
VTH taken: Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 21 december 2021(agendapunt 6a, 6b, 6c en 6d worden gebundeld behandeld)
Het college van Gedeputeerde Staten informeert voorafgaand aan iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals
6.b 12:45
VTH taken: Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven (agendapunt 6a, 6b, 6c en 6d worden gebundeld behandeld)
Ter invulling van de aanbeveling uit het rapport ‘Stof tot nadenken’ van de Randstedelijke Rekenkamer hebben GS een informatieprotocol vastgesteld, waarin richtlijnen worden opgenomen wanneer Provinciale Staten geïnformeerd worden over ontwikkelingen ten aanzien van de uitvoering van vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken (VTH).
6.c
Beleidsnota uitvoering en handhaving VTH 2022 (Voorstel: van c naar b-agenda en gebundeld behandelen met 6 a en 6 b NLG 10-1-2022)
In 2016 hebben Provinciale Staten - op advies van de Randstedelijke Rekenkamer - Gedeputeerde Staten verzocht een Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op te stellen die als kader fungeert voor de uitvoering van de VTH-taken door de omgevingsdiensten namens de provincie. Met deze beleidsnotitie wordt hieraan voor 2022 invulling gegeven.
6.d
Stand van zaken Tata Steel en Plan van Aanpak "Op naar een gezondere leefomgeving in de IJmond" (voorstel: van c naar b-agenda NLG 10-1-2022 en gebundeld behandelen met 6a en 6c)
Door de Tweede Kamer zijn in september 2021 verschillende moties aangenomen over Tata Steel. Ook heeft I&W een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. Het PvA en de reactie op verschillende moties is in nauwe samenspraak met de provincie Noord-Holland tot stand gekomen. Provinciale Staten worden geïnformeerd over de stand van zaken en over het plan van aanpak.
7
Rondvraag gedeputeerde Olthof (Leefbaarheid, gezondheid en milieu en OD NZKG en ODIJ)
8
Rondvraag gedeputeerde Rommel
9 13:45
A-agenda recreatie
9.a
Recreatie: Toekomst samenwerking rond het Plassenschap Loosdrecht e.o. en de opheffing van de beheerorganisatie Recreatie Midden-Nederland (A-agenda NLG 10-01-2022)
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van  31 januari 2022

Toelichting:
Begin 2021 hebben de deelnemers van het Plassenschap Loosdrecht e.o. ingestemd met de voorgenomen opheffing van Recreatie Midden-Nederland en besloten om de samenwerking in het Plassenschap opnieuw vorm te geven. Kockx-deVoogd heeft de opdracht gekregen om het proces rond de liquidatie van Recreatie Midden-Nederland en de vernieuwing van de samenwerking, vorm te geven. Voor de voortgang rond dit proces is het nu nodig dat de betrokken colleges, gemeenteraden en Provinciale Staten van de deelnemers een besluit nemen over de vernieuwde samenwerkingsvorm en het besluit voor de opheffing van Recreatie Midden-Nederland per 31 december 2022 van het schapsbestuur onderschrijven.
10
Rondvraag Gedeputeerde Zaal
11 14:20
A-agenda Water, Water als Economische Drager, Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR/Comié van de Regio's)
11.a
Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van  31 januari 2022

Toelichting:
In het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 wordt uitvoering gegeven aan Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 en aan Europese richtlijnen over water. Een goede waterkwaliteit, duurzaam voorraadbeheer en bescherming tegen overstroming zijn de centrale elementen van het programma. Voor de deelprogramma’s oppervlaktewater, grondwater en overstromingsrisico’s is uitgewerkt welke doelen de provincie wil bereiken en hoe hieraan een bijdrage wordt geleverd met een breed pakket aan maatregelen. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan natuurgebieden, drinkwaterwinningen en zwemwateren, die volgens Europese richtlijnen worden beschermd vanwege de specifieke eisen die hier gelden.
12 15:20
B-agenda Water
12.a
Afdoening Motie externe bedreigingen Waddenzee
Voorstel voor behandeling:
\- aangeven of u motie 92 van 2021 als afgedaan beschouwd

toelichting:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft een brief gestuurd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, waarin zij de minister oproepen te stoppen met gasboringen in de Waddenzee. Eerder had Provinciale Staten van Noord-Holland al in een motie deze wens uitgesproken.
12.b
Afdoening motie dierenwelzijn Waddenfonds
Voorstel voor behandeling:
\- aangeven of u motie 164 van 2021 als afgedaan beschouwd

Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 13 september 2021 een motie aangenomen waarin het Waddenfonds opgeroepen wordt meer rekening te houden met dierenwelzijn.
13
Rondvraag Gedeputeerde Loggen
14
Sluiting
15
C-agenda Landbouw en visserij, recreatie en toerisme, dierenwelzijn
15.a
Recreatie: Agenda vergadering AB Alkmaarder- en Uitgeestermeer (C-agenda NLG 10-01-2021)
15.b
Recreatie: De agenda en stukken vergadering algemeen bestuur Twiske Waterland (C-agenda NLG 10-1-2022)
15.c
Recreatie: toekomstige samenwerking in het verband het Plassenschap Loosdrecht aanvullend document (C-agenda NLG 10-01-2021)
15.d
Landbouw: KORT Kwartaalverslag Greenport Aalsmeer Q3 - 2021 (C-agenda NLG 10-1-2022)
15.e
Dierenwelzijn: persbericht aan over de zienswijze ‘Dierwaardige veehouderij’ (C-agenda NLG 10-1-2022)
15.f
Klimaat / Wonen / Landbouw: Aanbiedingsbrief Minister Ollongren Geef richting maak ruimte (C-agenda RWK & NLG 10-01-2022)
15.g
Landbouw: Brief publicatie Boeren met Toekomst (C-agenda NLG 10-01-2022)
15.h
Recreatie: Bestuursmededeling Groengebied Amstelland (C-agenda NLG 10-01-2022)
15.i
Recreatie: Agenda en stukken vergadering AB recreatieschap Spaarnwoude op 16-12-2021 (C-agenda NLG 10-01-2022)
15.j
Recreatie: Bestuursmededeling recreatieschap Spaarnwoude december 2021 (C-agenda NLG 10-01-2022)
15.k
Recreatie: Kadernota 2023 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (C-agenda NLG 10-01-2022)
15.l
Recreatie: kadernota 2023 recreatieschap Spaarnwoude (C-agenda NLG 10-01-2022)
15.m
Dierenwelzijn: Nieuwsbrief 2 Raad voor Dierenaangelegenheden (C-agenda NLG 10-01-2022)
15.n
Recreatie: bestuursmededeling Twiske-Waterland na AB 2 december 2021 (C-agenda NLG 10-01-2022)
15.o
Recreatie: Kadernota 2023 Groengebied Amstelland (C-agenda NLG 10-01-2022)
15.p
Recreatie: Kadernota 2023 Twiske Waterland (C-agenda NLG 10-01-2022)
15.q
Recreatie: Bestuursmededeling AB RAUM december 2021 (C-agenda NLG 10-01-2022)
16
C-agenda Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling, Programma Aanpak Stikstof (PAS)
16.a
Natuur / Landbouw: Stimulering van agroforestry en voedselbossen op landbouwgronden (C-agenda NLG 10-01-2022)
16.b
Motie 115-2021 Onderzoek naar Binnendijkse achteroevers met zon, natuur en recreatie Wieringerhoek (B-agenda RWK en c-agenda NLG 10-1-2022)
Provinciale Staten hebben op 5 juli 2021 met motie M115-2021 het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen serieus te onderzoeken of binnendijkse achteroevers met zon, natuur en recreatie in de Wieringerhoek bijdragen aan het halen van de doelstellingen voortvloeiend uit het Klimaatakkoord, landschappelijk goed in te passen vallen en op voldoende draagvlak kunnen rekenen in de regio. Aan de motie is invulling gegeven door een haalbaarheidsonderzoek uit te (laten) voeren.
16.c
Natuur: Convenant Westeinderscheg (C-agenda NLG 10-01-2022)
Door de ondertekening van het convenant Westeinderscheg op 17 december 2021 geven de partners te kennen samen aan de realisatie van de Westeinderscheg te willen werken. En geven opdracht voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma. De ondertekening van het convenant Westeinderscheg is tevens het eindresultaat van de verkenningsfase
16.d
Grond: Kavelruil Keverdijk-Noordpolder (NLG 10-01-2022)
In de regio noordelijke Vechtstreek is de provincie Noord-Holland in 2016 gestart met een kavelruil- en verkoopproject ten behoeve van de agrarische structuurversterking en realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. De kavelruil Keverdijk-Noordpolder is de eerste fase van dit traject.
16.e
Natuur: Uittreding uit Stichting Goois Natuurreservaat (C-agenda NLG 10-01-2022)
De provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam willen uittreden uit de Stichting Goois Natuurreservaat. Voor zowel de provincie als de gemeente Amsterdam is een uittredingsovereenkomst opgesteld, waarin afspraken staan hoe deze uittreding wordt vormgegeven en hoe de provincie in de toekomst betrokken zal blijven bij de Gooise natuur. Om deze betrokkenheid vorm te geven is onder andere een Gooise Natuuragenda opgesteld en investeert de provincie de komende jaren in de Gooise natuur.
16.f
Stikstof: Voorbereiding Bestuurlijk Overleg Stikstof (C-agenda NLG 10-01-2022)
GS informeren PS over een propositie stikstof en natuur waarmee GS richting de formatietafel voor een kabinet aangeeft welke rol zij wil spelen bij een integrale aanpak van stikstof en natuur en wat daarvoor de benodigde voorwaarden zijn.
16.g
Natuur: Gemeente Velsen Motie 26 van 2021 Geen Onteigening NNN (C-agenda NLG 10-01-2021)
16.h
Mobiliteit / Natuur: Ontsnippering binnen infrastructurele projecten (c-agenda M&B 17-1-2022 & NLG 10-1-2022)
Onder, over en langs provinciale wegen liggen in Noord-Holland meer dan 80 verschillende doorgangen voor dieren. Op verzoek van de provincie Noord-Holland heeft Wageningen University & Research (WUR) onderzocht waar nog meer veilige oversteekplekken moeten komen. De provincie houdt daar voortaan in de plannen voor werk aan haar wegen rekening mee.
16.i
Bodem/omgevingswet: Voortgang Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2021 en wijziging Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering 2022 (C-agenda NLG 10-1-2022)
De provincie zet de afspraken uit het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 in 2022 deels voort en verlengt de Uitvoeringsregeling subsidie Bodemsanering tot 1 juli 2022, de voorziene inwerkingtredingsdatum Omgevingswet. Dit doen we omdat we ook in de eerste helft van 2022 het bevoegd gezag zijn voor de taken die vallen onder de Wet bodembescherming en de opgaven doorlopen in 2022, waarvoor we een specifieke uitkering bodem ontvangen van het Rijk. Door de afspraken te verlengen geven we ook komend jaar sturing aan de aanpak van ernstige bodemverontreiniging, diffuse verontreiniging, nieuwe bedreigingen en gebiedsgericht grondwaterbeheer.
16.j
Bodem/Water: Verlenging Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 (c-agenda NLG 10-1-2022)
De Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 is een onderdeel van het programma Bodem en Water. Met de uitvoeringsregeling kunnen studieprojecten en coaches gesubsidieerd worden die bijdragen aan de kennisopbouw en bewustwording bij agrariërs. Zo worden zij gestimuleerd om maatregelen te nemen die de kwaliteit van bodem en water en de zoetwaterbeschikbaarheid verbeteren. De huidige uitvoeringsregeling loopt af en wordt daarom verlengd tot 1 januari 2024. Een besluit over een nieuwe openstelling volgt begin 2022.
17
C-agenda Water, Water als Economische Drager, Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR/Comié van de Regio's)
17.a
Water: Bestuursovereenkomst Waterverdeling regio IJsselmeergebied (C-agenda NLG 10-01-2022)
Voor de waterverdeling binnen de regio IJsselmeergebied is de Bestuursovereenkomst Waterverdeling regio IJsselmeergebied opgesteld. De belangrijkste ontwikkeling is de intentie die wordt uitgesproken in de bestuursovereenkomst over het opnemen van een uniforme verdringingsreeks in de provinciale omgevingsverordeningen binnen de regio IJsselmeergebied. Dit heeft invloed op de waterverdeling en vervolgens op afspraken tussen de partijen van de bestuursovereenkomst. Het voorstel voor de regionale verdringingsreeks is opgenomen in de bestuursovereenkomst, maar treedt pas in werking na vaststelling van een wijziging van de Omgevingsverordening door PS. De bestuursovereenkomst wordt in januari 2022 door de deelnemende partijen ondertekend.
17.b
Water: Wijziging reglement van Rijnland i.v.m. geborgde zetels (C-agenda NLG 10-01-2022)
GS van Zuid-Holland hebben verzocht om het aantal geborgde zetels in het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland op het wettelijk minimum van 7 zetels vast te stellen. GS zijn van oordeel dat gronden aanwezig zijn om een wijziging van het reglement van het Hoogheemraadschap van Rijnland te overwegen, om het aantal geborgde zetels terug te brengen naar het wettelijk minimum van 7. Op dit moment zijn er 9 geborgde zetels. Dit is vastgelegd in het reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het wijzigen van dit reglement is een gezamenlijke bevoegdheid van PS Noord-Holland en PS Zuid-Holland. Deze reglementswijziging zal in gang worden gezet. Hiertoe wordt een commissie ingesteld van de gedeputeerden met portefeuille water van beide provincies.
18
C-agenda Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu
18.a
Mijnbouwwet/geothermie: Advies winningsvergunning geothermie Middenmeer III (c-agenda NLG & RWK 10-1-2022)
ECW Geoholding BV heeft een tijdelijke winningsvergunning voor aardwarmte aangevraagd voor de locatie Middenmeer III. Dit valt onder de Mijnbouwwet; het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan onze provincie is gevraagd om advies uit te brengen omdat het wingebied in Noord-Holland valt. Het advies is voorbereid door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en is tot stand gekomen in overleg met de gemeente Hollands Kroon en het Hoogheemraadschap Noorderkwartier.
18.b
Omgevingsdiensten: Goedkeuring Overeenkomsten en uitvoeringsprogramma's 2022 Omgevingsdiensten (voorstel: van c- naar b-agenda NLG 10-1-2022)
De provincie Noord-Holland heeft haar vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van onder meer milieu, natuur en bodem bij de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland belegd. Jaarlijks worden met de omgevingsdiensten overeenkomsten afgesloten waarin onder meer de financiële afspraken voor het komende jaar worden vastgelegd. In de uitvoeringsprogramma’s wordt beschreven welke activiteiten door de omgevingsdiensten namens het college van Gedeputeerde Staten worden uitgevoerd.
18.c
Milieu/ OD NZKG: Convenant eNoses (c-agenda NLG 10-1-2022)
GS besluiten het convenant “eNose-netwerk Noordzeekanaalgebied en Amsterdam-Rijnkanaal 2022–2026” te ondertekenen. Dit convenant bevat afspraken met het Havenbedrijf Amsterdam, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en de Ondernemersvereniging Amsterdam (ORAM). Doel is om met eNoses geuren en gassen te monitoren om geurhinder te verminderen. Een eNose is een sensor (elektronische neus) om geuren en gassen te detecteren.
18.d
Nieuwsbrief ODIJ
18.e
Audit/Omgevingsdiensten: Brief GS aan PS inz. Auditjaarplan 2022 onderzoeken GS(C-agenda NLG 10-1-2022 en EFB 17-1-2022)
Gedeputeerde Staten (GS) voeren op grond van artikel 217a, eerste lid, van de Provinciewet periodiek onderzoek uit naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur (GS-onderzoeken). Het "Auditjaarplan 2022 onderzoeken GS" beschrijft de voorgenomen GS-onderzoeken voor dit jaar.
19
C-agenda Algemeen
19.a
MRA: MRA Raads en Statenleden Bericht (c-agenda alle commissies januari 2022)
19.b
Interbestuurlijk Toezicht: Brief GS aan PS inz. Beleid Interbestuurlijk Toezicht 2022-2025 (C-agenda EFB 17-1-2022 en C-agenda RWK en NLG 10-1-2022)
De provincie heeft het Beleid Interbestuurlijk Toezicht geactualiseerd. De provincie houdt toezicht op financiën, informatie- en archiefbeheer, omgevingsrecht en huisvesting statushouders.